Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Vedecká rada

Mandát Vedeckej rady CBRB SAV
Funkčné obdobie január 2017 – december 2020

Predsedníčka: RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

Interní členovia:
Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.
RNDr. Terézia Salaj, DrSc.
Ing. Jana Libantová, CSc.
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

Externí členovia:
Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
RNDr. Ján Kliment, CSc.

  • Štatút Vedeckej rady CBRB SAV