Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

GDPR

OSOBNÉ ÚDAJE – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu
garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa
riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a
transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania, minimalizácie rozsahu a
uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej
na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami
poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú
spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý
je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu
organizáciu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV (CBRB SAV)

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Naša organizácia vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú
povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv
môžete kontaktovať CBRB SAV prostredníctvom emailu: botuinst@savba.sk,
alebo poštou na adrese organizácie: Centrum biológie rastlín a biodiverzity
SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

CBRB SAV spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných
účelov:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Ochrana bezpečnosti a majetku
 • Dochádzka zamestnancov
 • Organizácia konferencií
 • Edičná činnosť

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne na základe niektorého z
nasledovných právnych základov:

 • ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden
  alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,
  alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej
  žiadosti,
 • spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej
  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás
  alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
  záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
  organizácie alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.

POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

 • súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez
  nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia
  zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre
  prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
 • súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
 • súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
 • naša organizácia rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje
  za dôverné.


PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 • spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a
  neautomatizovanými prostriedkami.
 • spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje
  osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
 • nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo
  iného zákonného právneho základu

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 • právo súhlas kedykoľvek odvolať,
 • právo prístupu k svojim osobným údajom,
 • právo žiadať o ich opravu,
 • právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
 • právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
 • právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27, Slovenská republika
 • zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v
  súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné
  údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého
  stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu
  svojich osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA

CBRB SAV môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Zákonným príjemcom

 • príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a
  EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a
  samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľom

 • ktorí vykonávajú pre našu organizáciu podporné služby v oblasti miezd a
  účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových
  služieb.
 • čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov CBRB
  SAV dbalo na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a
  ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými
  bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,
 • príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných
  údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb
  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona
  o ochrane osobných údajov.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania
osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje,
ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nevratne
zlikvidované.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.