Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Organizačné zložky

Botanický ústav

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná na základný výskum v nasledovných oblastiach:

 • Polyploidia
 • Evolučné vzťahy, taxonómia, diverzita a rozšírenie bioty (diferenciácia ekologických ník, koexistencia druhov a ich distribučné areály)
 • Invázne druhy
 • Dynamika vegetácie, časo-priestorové zmeny a obnova, prehľady vegetácie
 • Rastlinný stres – biochémia, genetika, proteomika
 • Elektronická infraštruktúra pre výskum biodiverzity
 • Aplikácia výsledkov vedeckého výskumu v praxi: decízna sféra, školstvo, práca s verejnosťou

Misia pracoviska:

 • Skúmanie, dokumentovanie a pochopenie biodiverzity a procesov, ktoré ju formujú; ako aj využitia biodiverzity pre kvalifikovaný pohľad na aktuálne výzvy, ktorým ľudstvo čelí. Pochopenie odpovedí biodiverzity na tlak globálnej zmeny a jej úlohy vo fungovaní ekosystémov.
 • Vytváranie základnej poznatkovej bázy pre komplexný výskum ekosystémov v rôznych geografických škálach (lokálna, regionálna, kontinentálna) a pre vedecky zdôvodnenú ochranu, racionálne využívanie a manažment prírody a krajiny.
 • Sprostredkovanie výsledkov vedeckého výskumu dôležitým partnerom – univerzitám, vysokým školám, študentom, ako aj širšej verejnosti, pre pochopenie a udržateľné využívanie biodiverzity, ktorá je jedným zo zásadných aktív našej krajiny.

Kontakty:

Bratislava

Banská Bystrica

Nitra (Botanický ústav – detašované pracovisko)

Zvolen

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná na:

 • Štúdium biodiverzity populácií, hybridologických vzťahov a adaptácie niektorých druhov drevín na rýchlo sa meniace podmienky prostredia.
 • Biologicky a nutrične hodnotné druhy drobného a netradičného ovocia (klonálne množenie a mikropropagácia využitím in vitro kultúr).
 • Dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov lesných a ovocných drevín vrátane embryogénnych pletív (kryoprezervácia a jej vplyv na opätovnú regeneráciu pletív).
 • Mäsožravky ako netradičné rastlinné zdroje génov a ich potenciálne biotechnologické príp. farmakologické využitie.
 • Skúmanie obranných mechanizmov rastlín v boji proti rôznym typom abiotického a biotického stresu.

Misia pracoviska:

 • Vytváranie inovatívnych vedeckých postupov základného a aplikovaného výskumu pre udržateľné hospodárstvo, zdravú krajinu a zdravé, funkčné potraviny.
 • Optimalizácia bio-bezpečných prístupov „zelených“ biotechnológií ako nástroja moderného poľnohospodárstva na prekonanie dynamicky sa meniacich klimatických podmienok.
 • Aplikácia „zelených“ biotechnológií a -omics prístupov v súčasnej rastlinnej výrobe, poľnohospodárstve a potravinárstve.
 • Zlepšenia vnímania a postavenia vedy v spoločnosti, so zameraním najmä na mladú generáciu, prostredníctvom spolupráce so školami a univerzitami v oblasti výchovy a vzdelávania ako aj prostredníctvom popularizácie dosiahnutých výsledkov širokej verejnosti s dôrazom na ich možnú aplikáciu v praxi.

Kontakty:

Nitra