CENTRUM BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SAV, v.v.i.

Vedenie CBRB SAV

Rada CBRB SAV

Mgr. Anna Bérešová, PhD.

riaditeľka CBRB SAV, vedecká riaditeľka org. zložky BÚ, členka Snemu SAV – Botanický ústav
anna.guttova@savba.sk 02/ 5942 6112
doc. Alena Gajdošová, DrSc.

vedecká riaditeľka org. zložky ÚGBR, vedúca Oddelenia genetiky a reprodukčnej biológie, členka Snemu SAV – Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
alena.gajdosova@savba.sk 037/73 366 59; 037/6943 410
RNDr. Milan Valachovič, DrSc.

vedecká výchova
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc. karol.marhold@savba.sk 0910 128 891
Ing. Andrea Hricová, PhD.

vedecká tajomníčka CBRB SAV
andrea.hricova@savba.sk 037/6943 315
Mgr. Iveta Škodová, PhD.

vedúca Oddelenia geobotaniky BÚ
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Ing. Jaromír Kučera, PhD.

vedúci Oddelenia taxonómie vyšších rastlín BÚ
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6138
Mgr. Miroslav Caboň, PhD.

vedúci Oddelenia nižších rastlín BÚ
02/ 5942 6108
RNDr. Ivana Fialová, PhD.

vedúca Oddelenia fyziológie rastlín BÚ
ivfiala@gmail.com 02/ 5942 6118
Ing. Jana Libantová, CSc.

vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR
jana.libantova@savba.sk 037/6943 247
Ing. Anna Urbanovská

vedúca Ekonomického oddelenia CBRB SAV
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141
Ing. Henrieta Kvapilová

vedúca Správy Areálu SAV Nitra
henrieta.kvapilova@savba.sk 037/6943 363
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

predsedníčka Vedeckej rady CBRB SAV
radka.matusova@savba.sk 037/6943 330
Mgr. Peter Repa

vedúci Technického oddelenia BÚ
peter.repa@savba.sk 02/ 5942 6101