Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Vedenie CBRB SAV

Rada CBRB SAV

Mgr. Anna Bérešová, PhD.

riaditeľka CBRB SAV, vedecká riaditeľka CBRB SAV
anna.guttova@savba.sk 02/ 5942 6112
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

vedecký riaditeľ ÚGBR CBRB SAV, vedúci Oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie
jan.salaj@savba.sk 037/73 366 59; 037/6943 410
RNDr. Milan Valachovič, CSc.

člen Snemu SAV – Botanický ústav
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
Alena Gajdošová

členka Snemu SAV – Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, vedúca Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia
alena.gajdosova@savba.sk 037/6943 315
Mgr. Iveta Škodová, PhD.

vedúca Oddelenia geobotaniky BÚ
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Ing. Jaromír Kučera, PhD.

vedúci Oddelenia taxonómie vyšších rastlín BÚ
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6138
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

vedúci Oddelenia nižších rastlín BÚ
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
RNDr. Ivana Fialová, PhD.

Vedúca Oddelenia fyziológie rastlín BÚ
ivfiala@gmail.com 02/ 5942 6118
Ing. Jana Libantová, CSc.

vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR
jana.libantova@savba.sk 037/6943 247
Ing. Anna Urbanovská

Vedúca Ekonomického oddelenia
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141
Ing. Henrieta Kvapilová

vedúca Správy Areálu SAV Nitra
henrieta.kvapilova@savba.sk 02/ 5942 6118
Mgr. Peter Repa

Vedúci Technického oddelenia
peter.repa@savba.sk 02/ 5942 6101