Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Bakalári

CBRB SAV sa podieľa na príprave a výchove študentov I. stupňa vysokoškolského štúdia na úrovni pedagogickej činnosti (prednášky, cvičenia, semináre), ako aj na úrovni vedenia záverečných prác. Tieto pedagogické aktivity sa rozvíjajú nielen v spolupráci s vysokými školami a univerzitami doma ale aj v zahraničí.

Témy riešené na Katedre botaniky PriF UK vypísané pre akademický rok 2020/2021

Biogeografické prvky lichenizovaných húb NM Muránska planina s dôrazom na skalné reliktné stanovištia (školiteľ Mgr. Anna Bérešová, PhD.)
Anotácia:

Cieľom bakalárskej práce je vypracovať prehľad biogeograficky zaujímavých lišajníkov extrémnych skalných biotopov s členitým reliéfom reliktného charakteru, ktoré hostia endemické druhy a zasadiť poznatky do kontextu Západných Karpát, prípadne Karpát. Bakalár sa naučí pracovať s vedeckou literatúrou, zbierkami lišajníkov, podľa možnosti získa terénne skúsenosti a získa Prehľad zo základov biogeografie. Viac info tu:.

Sukcesia ektomykoríznych húb v antropogénnom poraste Carpinus betulus (školiteľ: Mgr. Miroslav Caboň, PhD.)

Témy riešené na Katedre genetiky PriF UK vypísané pre akademický rok 2021/2022

Pozícia rodu Taphrina a jeho zástupcov v ére molekulárnej biológie (školiteľ Mgr. Miroslav Caboň, PhD.)

Vplyv primerov na diverzitu mykobiómu v metabarcodingových štúdiách (školiteľ Mgr. Miroslav Caboň, PhD.)