Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Fond Štefana Schwarza

2019

Miroslav Caboň: Systematické postavenie a delimitácia európskych zástupcov Russula sect. Urentes a Russula subsect. Rubrinae

Martin Jopčík: Testovanie špecificity rastlinných promótorov využiteľných v biotechnológiách

Veronika Lancíková: Genetická a biochemická analýza láskavca (Amaranthus spp.) a determinácia jeho fytoextrakčného potenciálu

Ľubica Liptáková

Monika Majerová (rod. Budzáková)*

Jana Podroužková Medvecká*: Štúdium a porovnanie diverzity a interakcií druhov a ich populácií a ich interakcií s biotickým a abiotickým prostredím

Petra Mikušová: Biodiverzita mikromycétov na viniči (Vitis vinifera)

2018

Martin Jopčík: Testovanie špecificity rastlinných promótorov využiteľných v biotechnológiách

Eva Boszorádová: Odstránenie selekčného markerového génu v potomstve geneticky modifikovaných rastlín tabaku

Alica Košuthová: Klimatické zmeny a ich vplyv na zmenu ník u lišajníkov: realita alebo iba výsledok kryptickej speciácie?

Veronika Lancíková: Genetická a biochemická analýza láskavca (Amaranthus spp.) a determinácia jeho fytoextrakčného potenciálu

Ľubica Liptáková

Monika Majerová (rod. Budzáková)*

Petra Mikušová: Biodiverzita mikromycétov na viniči (Vitis vinifera)

Jana Podroužková Medvecká: Štúdium a porovnanie diverzity a interakcií druhov a ich populácií a ich interakcií s biotickým a abiotickým prostredím

Stanislav Španiel: Taxonómia, polyploidia a mikroevolúcia v rode Alyssum /Brassicaceae

2017

Eva Boszorádová: Odstránenie selekčného markerového génu v potomstve geneticky modifikovaných rastlín tabaku

Martin Jopčík: Testovanie špecificity rastlinných promótorov využiteľných v biotechnológiách

Alica Košuthová: Klimatické zmeny a ich vplyv na zmenu ník u lišajníkov: realita alebo iba výsledok kryptickej speciácie?

Ľubica Liptáková*

Monika Majerová (rod. Budzáková)*

Petra Mikušová: Biodiverzita mikromycétov na viniči (Vitis vinifera)

Jana Podroužková Medvecká: Štúdium a porovnanie diverzity a interakcií druhov a ich populácií a ich interakcií s biotickým a abiotickým prostredím

Stanislav Španiel: Taxonómia, polyploidia a mikroevolúcia v rode Alyssum /Brassicaceae

*materská/rodičovská dovolenka