CENTRUM BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SAV, v.v.i.

PhD študenti

Doktorandské štúdium

sa v rámci oboch ústavov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, ako externej vzdelávacej inštitúcie, uskutočňuje v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Na základe rámcových dohôd o spolupráci sa CBRB SAV podieľa na uskutočňovaní akreditovaných doktorandských študijných programov nasledovne:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

  • študijný program botanika (BÚ CBRB SAV)
  • študijný program fyziológia rastlín (BÚ CBRB SAV)
  • študijný program genetika (ÚGBR CBRB SAV)
  • študijný program biotechnológie (ÚGBR CBRB SAV)

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

  • študijný program agrobiotechnológie (ÚGBR CBRB SAV)

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu:

RNDr. Milan Valachovič, DrSc. (Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava)

telefón: 02/ 5942 6178

http://ibot.sav.sk/vzdelavanie-a-stipendia/doktorandske-studium/

 

Ing. Andrea Hricová, PhD. (Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, Nitra)

telefón: 037/ 69 43 328

http://pribina.savba.sk/ugbr/index.php/doktorandi/

Témy doktorandského štúdia v CBRB SAV vypísané pre akademický rok 2021/2022