Ako botanici prispievajú k vývoju matematických metód

Tím botanikov z Oddelenia biodiverzity a ekológie rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV spolu s matematikmi zo Stavebnej fakulty STU dlhodobo spolupracujú na vývoji softvéru NaturaSat, ktorý pomocou počítačového modelovania a satelitného snímkovania družíc Sentinel-2 Európskej vesmírnej agentúry (ESA) identifikuje biotopy európskeho významu sústavy Natura 2000.

Na projekte pracujú ako vedci tak i doktorandi zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave a z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Aktuálne im k vzájomnej spolupráci vyšiel článok, ktorý je voľne dostupný po dobu 50 dní na nasledujúcom odkaze: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X22005613?dgcid=author

Prirodzené numerické siete sú nový klasifikačný algoritmus založený na numerickom riešení nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc. Výsledkom natrénovania týchto numerických sietí sú mapy relevantnosti, pomocou ktorých vieme identifikovať, monitorovať a aj vyhľadávať nové lokality chránených biotopov Natura 2000 s využitím údajov diaľkového prieskumu.

Text: Michaela Michalková, Lucia Čahojová

Foto: Stiahnuté z článku (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X22005613?dgcid=author)