CENTRUM BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SAV, v.v.i.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied vzniklo zlúčením Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV s Botanickým ústavom SAV na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied s účinnosťou od 1. 1. 2017. Botanický ústav a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín sú v súčastnosti organizačnými zložkami Centra.

Na pracovisku rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj na rozvoj rastlinných biotechnológií a ich využitia v praxi. Objektom štúdia sú divo rastúce vyššie rastliny, hospodársky významné plodiny a dreviny, rastlinné spoločenstvá a ďalšie zložky biodiverzity – riasy, sinice, huby (nelichenizované aj lišajníky), a vybrané skupiny živočíchov.

Svojou činnosťou vytvárame základnú poznatkovú bázu pre komplexný výskum ekosystémov v rôznych geografických škálach (lokálna, regionálna, kontinentálna) a pre vedecky zdôvodnenú ochranu, racionálne využívanie a manažment prírody a krajiny. Vo sfére výskumu a aplikácie biotechnologických metód v hospodárskej praxi prispievame k efektívnej produkcii atraktívnych a hospodársky cenných druhov poľnohospodárskych plodín a drevín a cielenou úpravou niektorých ich významných vlastností ku zvýšeniu potravinovej bezpečnosti krajiny.

Poskytujeme poradenské a expertízne služby v oblastiach nášho vedeckého zamerania a súvisiach vedecko-výskumných aktivít.