Post-doc

Fond Štefana Schwarza

Kompenzačný príspevok

Kompenzačný príspevok je určený na vyrovnanie príjmu absolventov doktorandského štúdia do jedného roka od obhajoby dizertačnej práce pri prijatí na miesto vedeckého pracovníka. Je udeľovaný súťažne na dva kalendárne roky. Má im uľahčiť štart vedeckej kariéry.

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

Súťaž pre vedcov do 35 rokov veku má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii, otvorenej všetkým vedeckým odborom. Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.