O Centre

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.) je verejná výskumná inštitúcia. Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná predovšetkým na základný výskum. Vzniklo zlúčením Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV s Botanickým ústavom SAV na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied s účinnosťou od 1. 1. 2017. Botanický ústav a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín sú organizačnými zložkami Centra.

CBRB SAV, v. v. i. pokrýva široké spektrum disciplín ako evolučnú systematiku, fylogeografiu, fytocenológiu, populačnú genetiku, ekológiu, chorológiu, fyziológiu a genetiku pri štúdiu viacerých zložiek biodiverzity s dôrazom na rastlinstvo, huby a vodnú faunu. Ďalšie etablované vedecké disciplíny sú  biochémia, molekulárna biológia, proteomika a rastlinné biotechnológie s presahom do ich využitia v praxi. Modelovými organizmami sú hospodársky významné plodiny a dreviny.

Svojou činnosťou vytvárame základnú poznatkovú bázu pre komplexný výskum biodiverzity a ekosystémov v rôznych geografických škálach (lokálna, regionálna, kontinentálna) a pre vedecky zdôvodnenú ochranu, racionálne využívanie a manažment prírody a krajiny. Našim cieľom je pochopiť, ako zložky biodiverzity odpovedajú a prispôsobujú sa podmienkam životného prostredia. V oblasti genetiky a fyziológie rastlín sa zameriavane na výskum adaptácie vybraných poľnohospodárskych plodín a drevín v podmienkach stresu. Málo preskúmané rastlinné genetické zdroje sú objektom izolácie a charakterizácie génov s potenciálnym biotechnologickým využitím, čo môže prispieť ku zvýšeniu potravinovej bezpečnosti krajiny.

Poskytujeme poradenské a expertízne služby v oblastiach nášho vedeckého zamerania a súvisiacich vedecko-výskumných aktivít.

Budujeme informačné zdroje pre výskum a poznanie biodiverzity (zbierkový fond a databázy).

Našimi partnermi sú domáce a zahraničné univerzity a výskumné pracoviská, odborné rezortné organizácie a mimovládne organizácie.