Zbierky organizmov (herbár)

Vedecké zbierky

Materiál uložený v zbierkach CBRB SAV, v. v. i. slúži ako zdroj poznatkov pri štúdiu bohatstva biodiverzity najmä západokarpatsko-panónskej oblasti. Je podkladom pre taxonomický a chorologický výskum, v mnohých prípadoch dokladom výskytu dnes už neexistujúcich druhov alebo už zaniknutých lokalít. V zbierke je deponovaný aj vzácneho typového materiálu. Zbierka je evidovaná v medzinárodnom kompendiu Index herbariorum (http://sweetgum.nybg.org/science/ih/), medzinárodná skratka „SAV“. Slúži domácim a zahraničným odborníkom a študentom. Pracovisko zabezpečuje domácu a medzinárodnú výpožičkovú službu.

Fond zahŕňa zbierky

 • cievnatých rastlín
 • semien a plodov cievnatých rastlín
 • húb
 • lišajníkov
 • machorastov
 • kultúr siníc a rias

Kurátori zbierok

Cievnaté rastliny:Mgr. Tatiana Miháliková
tatiana.mihalikova@savba.sk
02/ 5942 6147
Huby, lišajníky, machorasty:Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
slavomir.adamcik@savba.sk
037/ 6943 130
Kultúry siníc a rias:Mgr. Alica Hindáková, PhD.
alica.hindakova@savba.sk
02/ 5942 6137

HERBÁROVÁ ZBIERKA CIEVNATÝCH RASTLÍN

Bola založená v roku 1953. Obsahuje približne 250 000 herbárových položiek (vrátane MLY a populačných zberov). Významnou súčasťou zbierky je herbár dr. Františka Nábělka, ktorý zahŕňa 6775 originálnych položiek (altogether 4171 collection numbers) z oblasti Malej Ázie, Iránu (v digitalizovanej verzii dostupný na http://www.nabelek.sav.sk). Od roku 2006 je súčasťou zbierky aj herbár Arboréta Mlyňany (MLY, ca 30 000 položiek). Zbierkový fond dopĺňajú aj tri menšie kolekcie semien, plodov a súplodí cievnatých rastlín, ktoré slúžia na porovnávacie a študijné účely. Herbár sa nachádza na prízemí budovy Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava.

HUBY

Približne 38 600 položiek. Viac info »

MAKROMYCÉTY

Významní zberatelia:S. Adamčík, V. Kučera, S. Jančovičová (Ripková), P. Lizoň
a ďalší, r. 1998–2012
Počet položiek:ca 10 000
Počet krajín pôvodu:23
Počet zberateľov:160

Významné kolekcie

 • Russulaceae 3000 položiek
 • Clavariaceae 750 položiek
 • Geoglossaceae 900 položiek
 • Dermoloma 160 položiek
 • Entoloma 170 položiek
 • Hygrocybe 300 položiek
 • Ascocoryne 400 položiek
 • Pseudobaeopora 30 položiek vrátane 3 holotypov
 • makromycéty Vihorlatu 747 položiek
 • makromycéty Štiavnických vrchov 500 položiek
 • makromycéty Laboreckej vrchoviny 300 položiek
 • makromycéty Bielých Karpát 250 položiek

MIKROMYCÉTY

Zakladateľ:C. Paulech
Počet položiek:ca 9100
Krajina pôvodu:Slovensko
Zberatelia:K. Bacigálová, C. Paulech, P. Paulech

Významné kolekcie

 • 3770 položiek Erysiphales a Ustilaginales od C. Paulecha k dielu Flóra Slovenska X/1 Erysiphales
 • 1600 položiek Taphrinales a Protomycetales od K. Bacigálovej k dielu Flóra Slovenska X/2 Taphrinomycetes
 • ca 3200 položiek fytopatogénnych húb (Peronosporales, Pucciniales, Ustilaginales, Erysiphales, Fungi imperfecti)

LICHENIZOVANÉ HUBY (LIŠAJNÍKY)

Približne 19 500 položiek prevažne z územia strednej a južnej Európy. Za pozornosť stoja časti viacerých exsikátových zbierok. Viac info »

Zakladatelia:I. Pišút, A. Lackovičová, r. 1990
Významní zberatelia:I. Pišút, A. Lackovičová, A. Bérešová (né Guttová), V. Slezáková (né Orthová)
Počet položiek:ca 19 500
Počet krajín pôvodu:50
Počet zberateľov:do 150

Významné kolekcie

 • Lichenes minus congniti H. Kashiwadani (no 201–270, 271–375)
 • Lichenes japonici exsiccati I. Yoshimura (no 35–42)
 • Lichenes sinenses exsiccati J. C. Wei (no 1–50)
 • Lichenotheca latinoamericana H. Sipman (no 1–150)
 • Lichenes delicati exsiccati editae in memoriam A. Vězda; E. Farkas (no 1–60)
 • Lichenes selecti exsiccati Upsaliensis (no 1–150, 301–400)
 • Lichenes isidiosi et sorediosi exsiccati T. Tønsberg (no 1–50)
 • Lichenes canadenses exsiccati (no 251–295)
 • Lichenes poloniae exsiccati W. Fałtynowicz, M. Kukwa, P. Czarnota (no 26–75)
 • Lichenes exsiccati selecti G. Follmann (no 1–40, 61–150)
 • Lichenes exsiccati Umbilicariaceae B. Feige, H. T. Lumbsch (no 1–106)
 • Plantae graecenses (no 1–560)
 • Lichenotheca graecensis W. Obermayer (no 1–320)
 • Lichenes slovakiae exsiccati I. Pišút (no 201–250, 276–300)
 • Lichenes selecti exsiccati A. Vězda (no 493, 2001–2500)
 • Lichenes rariores exsiccati A. Vězda (no 274, 337, 441, 444, 455, 461–471, 474–481, 484–492, 494–496, 500)
 • Lichenes exsiccati Usneaceae J. Bystrek (no 1–42)
 • Lichenes Cladoniae exsiccati H. Sandstede (no 1–111, 116–240, 242–244, 246–272, 247–277, 279–334, 337–352, 355–384, 387–352, 355–384, 387–403, 405–445, 447–490, 492–538, 541–608, 610–678, 680–719, 721–744, 746–755, 757–810, 812–817, 819–836, 838–855, 857–925. 927–953, 955–959, 961–996, 998–1018, 1020–1105, 1107–1118, 1120–1128, 1131–1140, 1143–1164, 1166–1190, 1192–1209, 1211–1229, 1231–1248, 1250–1259, 1261–1262, 1264–1268, 1270–1281, 1283–1335, 1338–1378, 1384–1401, 1404–1423, 1430, 1432–1479, 1481–1498, 1501–1503, 1505–1574, 1576–1589, 1591–1681, 1683–1685, 1687–1688, 1690, 1693–1721, 1724–1753, 1755–1788, 1790–1847, 1850–1877, 1879–1880, 1882, 1884–1886
 • herbár A. Vězdu – 78 rôznych duplikátov

MACHORASTY

Približne 5100 položiek. Viac info »

Zakladateľ:A. Kubinská, r. 1990
Počet položiek:ca 5070
Krajina pôvodu:Slovensko, Česko, Rakúsko, Rusko, Švédsko, Taliansko
Počet zberateľov:13

Významné kolekcie

 • V. Peciar Bryotheca Slovenica 233 položiek

CYANOBAKTÉRIE A RIASY

Fykologická zbierka je jedinou zbierkou fototrofných mikroorganizmov na Slovensku. Obsahuje viac ako 900 kultúr cyanobaktérií a rôznych skupín rias, ktoré sa uchovávajú v tekutých alebo na pevných médiách. Vzácne sú historické kmene, ktoré izoloval prof. F. Hindák z rôznych častí sveta. Špecializoval sa na zelené riasy, k tým starším patrí kmeň Hindák 1969/251- Didymocystis inconspicua Korshikov (dnes platný ako Pseudodidymocystis (Korshikov) Hindák). Zbierka sa naďalej rozširuje o nové izoláty cyanobaktérií a rias za účelom riešenia projektových úloh, fykologických, aj lichenologických (kultivácia fotobiontov). Nachádzajú sa tu aj typové kultúry, časť kmeňov izolovaných v CBRB SAV sa zaslala do európskych algologických zbierok. Viac info »

Zakladateľ:F. Hindák
Počet položiek:ca 1000
Počet krajín pôvodu:16
Zberatelia:F. Hindák, A. Hindáková

Významné kolekcie

 • F. Hindák (zelené riasy, napr. k zväzkom Biologické práce – Studies on the Chlorococcal algae (Chlorophyceae), cyanobaktérie ku knihe Colour Atlas of Cyanophytes)

ROZSIEVKY: trvalé preparáty

Zakladateľ:A. Hindáková
Počet položiek:ca 3300
Počet krajín pôvodu:10
Zberatelia:A. Hindáková, F. Hindák, E. Štefková, J. Makovinská, Š. Rekar, E. Roschitz, K. Wolowski a ďalší

CHARY: herbárové položky

Zakladateľ:H. Oťáheľová, R. Hrivnák, F. Hindák, A. Hindáková
Počet položiek:ca 336
Krajiny pôvodu:Slovensko, Čechy
Zberatelia:H. Oťáheľová, R. Hrivnák, A. Hindáková, F. Hindák, Š. Husák a ďalší

Prosíme záujemcov o štúdium materiálu zbierok, aby plánovanú návštevu vopred ohlásili kurátorom.

Vybrané informácie:

Guttová A., Peniašteková M., 2001: Collections deposited in Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences (SAV), Bratislava. – Bryonora, Praha, 27.

Kempa M., Edmondson J., Lack H. W., Smatanová J., Marhold K. 2016: František Nábělek’s Iter Turcico-Persicum 1909–1910 – database and digitized herbarium collection. PhytoKeys 75: 69–79.