Report zo stáže v Slovinsku

V júni a júli 2023 sa zúčastnila naša doktorandka Botanického ústavu CBRB SAV, v.v.i. Lucia Čahojová stáže v Slovinsku na Bilogickom inštitúte Jovana Hadžiho Vedecko-výskumného centra Slovinskej akadémiu vied a umení (Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU) v Ig, neďaleko hlavného mesta Slovinska, Ľubľany. Stáž bola súčasťou mobility ERASMUS+. Počas stáže sa podieľala na terénnom výskume na JZ Slovinsku v Slovinskom krase na lokalitách, ktoré v júli a auguste 2022 zasiahol silný požiar a spracovaní priestorových dát z výskumu. Vegetačné, satelitné aj LiDAR-ové dáta boli spracovávané a analyzované v špecializovaných softvéroch a programoch (napr. Turboveg, Juice, Google Earth Engine, ArcGIS Pro, Cloud Compare) a balíkoch R-Studio. Cieľom bolo zistiť príčinu rôznych intenzít lesných požiarov z hľadiska geomorfologických a vegetačných údajom. O výskume plánujú publikovať dva články v medzinárodných časopisoch.

Tiež sa počas stáže oboznámila s výskumom Biologického inštitútu, ako aj Geografického inštitútu Antona Melika, napríklad výskumom závrtov (slovinsky vrtače, anglicky dolines). „Vrtače“ sú jedinečným krasovým reliéfom a sú výsledkom dlhodobých krasotvorných procesov. Sú to malé až stredné uzavreté terénne depresie na karbonátových (krasových) plošinách a sú najpočetnejším krasovým útvarom v Slovinsku. „Vrtače“ sú jedinečné nielen svojimi geomorfologickými, ale aj mikroklímatickými podmienkami. V lokalitách po požiaroch pôsobia ako malé „oázy“ pre flóru aj faunu krajiny. Počas pobytu navštívila Lucia vrtače ako v Slovinsku, Bosne a Hercegovine, tak aj v Chorvátsku a oboznámila sa s procesom zberu časovo-priestorových dát v teréne. Zoznámila sa aj s flórou rôznych vegetačných pásiem Slovinska, od prímorskej po vysokohorskú. Za prínosný a príjemný pobyt ďakuje inštitútom ZRC SAZU, školiteľom prof. Andražovi Čarni a dr. Mateji Breg Valjavec, ich doktorandovi Aljažovi Jakob ako aj ostatným členom Biologického inštitútu a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

Text a foto: Lucia Čahojová