Bakalár

Témy bakalárskeho štúdia

Mgr. Miroslav Caboň, PhD.

miroslav.cabon@savba.sk

Rod Taphrina v ére molekulárnej biológie

Zástupcovia rodu Taphrina (Ascomycota) predstavujú významných fytopatogénnych škodcov rastlín. Napriek vysokému záujmu o tieto huby nie sú doposiaľ zjednotené názory na celkovú druhovú diverzitu rodu. Recentné práce zahŕňajúce molekulárne analýzy odhadujú existenciu približne 30 druhov, čo je v rozpore s odhadmi založenými na morfológii, ktoré odhadujú násobne vyššiu diverzitu. Bakalárska práca bude kriticky hodnotiť prínos molekulárnych analýz pre pochopenie druhovej diverzity rodu a ohraničenie jednotlivých druhov.

Vasilii Shapkin, MSc.

vasilii.shapkin@savba.sk – komunikácia v anglickom jazyku

Sledovanie výskytu a ekológie agarikoidných zástupcov čeľade Clavariaceae (tajomné huby) za pomoci vyhľadávania dát z databáz environmentálnych sekvencií

Rody klobúkatých húb Camarophyllopsis, Hodophilus a Lamelloclavaria sú fylogeneticky príbuzné kyjakovitým a koralovitým hubám z čeľade Clavariaceae. Ich druhová rozmanitosť bola definovaná relatívne nedávno a je veľmi málo dostupných dát o ich výskyte na severnej pologuli. Vyskytujú sa typicky v travinných spoločenstvách alebo sprevádzajú nemykorízne dreviny, ale ich ekológia nie je pochopená. Táto štúdia je zameraná na extrakciu verejne dostupných DNA sekvencií uložených v databáze Global fungi a na využitie príslušných metadát na odhad ekologických preferencií jednotlivých húb.

Mgr. Anna Bérešová, PhD.

anna.beresova@savba.sk

Reliktné skalné stanovištia Muránskej planiny – biotopy biogeograficky zaujímavých lišajníkov

Cieľom bakalárskej práce je vypracovať prehľad biogeograficky zaujímavých lišajníkov extrémnych skalných biotopov s členitým reliéfom reliktného charakteru a doplniť k nim molekulárne údaje. Tie umožnia zasadiť druhy do fylogenetického kontextu, čo pri niektorých momentálne nevieme. Bakalár sa naučí pracovať s vedeckou literatúrou, zbierkami lišajníkov, získa základné zručnosti s prácou v molekulárnom laboratóriu, podľa možnosti získa terénne skúsenosti a získa prehľad zo základov biogeografie.