Magister

Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského  školský rok 2023/2024

Rozšírenie zelených štítnatcov (Peltigera, Peltigeraceae, lichenizované huby) – ekologických vikariantov na Slovensku

K zástupcom zelených štítnatcov (Peltigera Willd., Petigeraceae) patria aj dva veľké makrolišajníky s lupeňovitou stielkou – štítnatec zelený (P. aphthosa) a štítnatec jablkový (P. leucophlebia). Rastú na oligotrofnej pôde a humuse. Sú to symbiotické organizmy, ktoré sú tripartitné. Okrem dvoch majoritných zložiek – mykobionta a fotobionta zo skupiny zelených rias obsahujú aj cyanobaktérie (zástupcov rodu Nostoc), žijúce v špecifických útvaroch cefalódiách. Aj vďaka cyanobaktériám a ich shcopnosti fixovať atmosférický dusík dokážu existovať na stanovištiach chudobných na živiny. Uvedené druhy sú ekologickí vikarianti – P. aphthosa sa vyskytuje na acidofilných podkladoch a P. leucophlebia na bázických. Najmä v minulosti však boli často zamieňané. Nakoľko patria na našom území k vzácnejším druhom (Červený zoznam lišajníkov Slovenska), je dôležité mať k dispozícii presné údaje.

Ciele:

·         objasniť rozdiely v ekologických nárokoch a rozšírením dvoch zástupcov zelených štítnancov na Slovensku

·         využitie dát o výskyte druhov na modelovanie výskytu na území Slovenska v súčasnosti a v budúcnosti, čo môže zvýšiť efektivitu terénneho výskumu a spresniť prognózy pre výskyt druhov v čase (v závislosti od počtu zhromaždených bodov výskytu – „presences“)

Získané zručnosti:

·         revízia materiálu v zbierkach a herbároch na Slovensku a potenciálne i v zahraničí

·         dopĺňanie údajov o výskyte terénnym výskumom

·         oboznámenie sa s postupom na prípravu tzv. „habitat suitability map“

Školiteľ: Mgr. Anna Bérešová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Školiteľ špecialista: RNDr. Dušan Senko, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV