Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied vzniklo zlúčením Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV s Botanickým ústavom SAV na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied s účinnosťou od 1. 1. 2017. Botanický ústav a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín sú v súčastnosti organizačnými zložkami Centra.

Na pracovisku rozvíjame výskum v oblasti evolučnej systematiky, fylogeografie, fytocenológie, populačnej genetiky, chorológie, fyziológie a genetiky rastlín, biochémie a molekulárnej biológie, proteomiky, ako aj na rozvoj rastlinných biotechnológií a ich využitia v praxi. Objektom štúdia sú divo rastúce vyššie rastliny, hospodársky významné plodiny a dreviny, rastlinné spoločenstvá a ďalšie zložky biodiverzity – riasy, sinice, huby (nelichenizované aj lišajníky), a vybrané skupiny živočíchov.

Svojou činnosťou vytvárame základnú poznatkovú bázu pre komplexný výskum ekosystémov v rôznych geografických škálach (lokálna, regionálna, kontinentálna) a pre vedecky zdôvodnenú ochranu, racionálne využívanie a manažment prírody a krajiny. Vo sfére výskumu a aplikácie biotechnologických metód v hospodárskej praxi prispievame k efektívnej produkcii atraktívnych a hospodársky cenných druhov poľnohospodárskych plodín a drevín a cielenou úpravou niektorých ich významných vlastností ku zvýšeniu potravinovej bezpečnosti krajiny.

Poskytujeme poradenské a expertízne služby v oblastiach nášho vedeckého zamerania a súvisiach vedecko-výskumných aktivít.

Doktorandské štúdium sa v rámci oboch ústavov Centra, ako externých vzdelávacích inštitúcií,  uskutočňuje v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. BÚ CBRB SAV má priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.2.6. botanika. ÚGBR CBRB SAV je akreditovanou inštitúciou v študijnom odbore 4.2.4. genetika a 6.1.18. agrobiotechnológie. Vedecká výchova doktorandov je v uvedených študijných odboroch zabezpečovaná pre potreby organizácií SAV ako aj iných mimo akademických subjektov (VŠ/univerzít a rezortných výskumných ústavov). Centrum sa podieľa na príprave a výchove študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia na úrovni pedagogickej činnosti (prednášky, cvičenia, semináre) ako aj na úrovni vedenia záverečných prác. Tieto pedagogické aktivity sa rozvíjajú nielen v spolupráci s vysokými školami a univerzitami doma ale aj v zahraničí. Vedeckí pracovníci Centra sú členmi spoločných odborových komisií pre viaceré študijné odbory.