17. diel monografickej edície Flóra Slovenska prichádza k čitateľom

Po siedmych rokoch prác vychádza v týchto dňoch vo vydavateľstve VEDA v poradí už 17. diel monografickej edície Flóra Slovenska. Uvedená edícia patrí k nosným projektom Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (BÚ CBRB SAV) a prezentuje výsledky základného výskumu diverzity rastlín Slovenska. Každý spracovávaný druh je v publikácii podrobne charakterizovaný z hľadiska jeho nomenklatúry (vedecké a slovenské pomenovanie), morfológie, karyológie (počet chromozómov, veľkosť genómu), biológie (čas kvitnutia, životná forma, rozmnožovanie, šírenie, hybridizácia), fytocenológie, ekológie (biotopy výskytu, výškové minimá a maximá), pôvodnosti, rozšírenia vo svete, ohrozenosti, ochrany a úžitkových vlastností. Dôraz je kladený na zmapovanie rozšírenia na území Slovenska, ktoré je spracované na základe všetkých publikovaných literárnych údajov (zhruba od polovice 19. storočia), terénnych výskumov a revízie položiek v slovenských a najvýznamnejších zahraničných herbároch, do ktorých sa slovenské položky v minulosti najčastejšie dostávali (najmä Budapešť, Praha, Brno a Viedeň). Súčasťou každej knihy sú podrobné určovacie kľúče, originálne perokresby rastlín a mapy rozšírenia. Úvodné metodické kapitoly a určovacie kľúče sú preložené do anglického jazyka.

Flóra Slovenska patrí k základným botanickým prácam mapujúcim európsku biodiverzitu a detailnosťou spracovania sa radí k najkvalitnejšie spracovaným flórovým dielam vychádzajúcim vo svete. Všetky doposiaľ vydané diely monografie sú voľne dostupné aj vo svetovej botanickej online knižnici na stránke https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/15084-redirection. Na národnej úrovni sa dielo okrem iného využíva ako východisko pre koncipovanie zoznamov chránených rastlín, červených kníh ohrozených a vzácnych druhov, určovacích kľúčov, pri mapovaní vegetácie a biotopov a pod. Nenahraditeľný význam má aj pre medzinárodné projekty akými sú dlhodobé práce mapujúce európsku biodiverzitu, napr. Flora Europaea, Atlas Florae Europaeae, Euro+Med PlantBase a iné.

Obr. 1. Edícia Flóra Slovenska vychádza od roku 1966, v pravidelenejších intervaloch od roku 1982.

Najnovší zväzok edície, VI/2, 1. časť, je venovaný spracovaniu úvodných skupín čeľade astrovitých rastlín. Táto patrí s viac ako 25 000 doposiaľ opísanými druhmi a 1 700 rodmi k najväčším rastlinným čeľadiam vo svete. Na Slovensku je taktiež reprezentovaná mimoriadne veľkou diverzitou (ca 550 druhov a 130 rodov), čo si vyžiadalo rozdeliť jej spracovanie do troch samostatných častí (kníh). V prvej časti, ktorá vychádza v týchto dňoch je na 800 stranách taxonomicko-chrorologické spracovanie 5 skupín (tribusov) astrovitých rastlín. Celkovo ide o 186 druhov a poddruhov a 30 krížencov patriacich do 53 rodov.

Obr. 2. Ukážky z knihy.

Na príprave publikácie sa podieľalo 23 špecialistov z 10 slovenských a českých inštitúcií: Jiří Danihelka, Daniel Dítě, Pavol Eliáš jun., Kornélia Goliašová, Vít Grulich, Iva Hodálová, Michal Hrabovský, Daniel Hrčka, Judita Kochjarová, Jaromír Kučera, Dominik Roman Letz, Jana Májeková, Pavol Mártonfi, Pavol Mereďa jun., Tatiana Miháliková, Eleonóra Michalková, Katarína Skokanová, Barbora Šingliarová, Otakar Šída, Milan Štech, Ondrej Ťavoda, Peter Turis a Mária Zaliberová. Kniha obsahuje 92 obrázkových tabúľ, ktoré zhotovila ilustrátorka Zlata Komárová. Rozšírenie taxónov je spracované na 94 mapách, ktoré vznikli za technickej pomoci Viery Polakovičovej. Anglické preklady textov zabezpečil Jaromír Kučera a na fytocenologickú časť textov dohliadal Milan Valachovič (všetci z BÚ CBRB SAV). Editormi knihy sú taktiež pracovníci BÚ CBRB SAV: K. Goliašová, I. Hodálová a P. Mereďa jun. Knihu recenzovali poprední znalci rastlinstva Slovenska, Lubomír Hrouda a Ján Kliment.

Obr. 3. Príklady ilustrácií.

Predkladaný diel obsahuje spracovanie množstva významných rastlín, či už ide o druhy bežne rozšírené (akými sú napr. sedmokráska obyčajná, či palina obyčajná) až po mimoriadne vzácne a v dnešnej dobe u nás už vyhynuté (napr. starček skalný, turica hranatá), ďalej druhy zákonom chránené (napr. ikonický plesnivec alpínsky, či chryzantéma pieninská), endemické (napr. panónsky endemit palina rakúska, či karpatský endemit margarétka aplínska tatranská), liečivé (napr. podbeľ liečivý, či rumanček kamilkový alias harmanček), okrasné (astry, kamzičníky, chryzantémy, rebríčky, margaréty a ďalšie), až po druhy nepôvodné, ktoré sú na Slovensku buď na začiatku šírenia (ako napr. turica sumatranská alebo starček juhoafrický) alebo sú už u nás plne etablované a zaradené v legislatíve medzi nebezpečné invázne druhy (napr. zlatobyľ kanadská, či zlatobyľ obrovská). Veríme, že každý obdivovateľ slovenskej prírody a jeho rastlinstva si tak pri čítaní knihy príde na svoje a publikácia sa zaradí k iným dôstojným dielam dokumentujúcim kultúrno-prírodovedné bohatstvo Slovenska.

Obr. 4. Príklady rastlín spracovaných v najnovšom diely monografie Flóra Slovenska: sedmokráska obyčajná (vľavo hore), starček juhoafrický (vpravo hore), turica kanadská (v strede), podbeľ liečivý (vľavo dole), margaréta horská (vpravo dole).

Text: Pavol Mereďa jun., Kornélia Goliašová, Iva Hodálová

Foto: extrahované zo zdrojovej publikácie (obr. 2, 3), Pavol Mereďa jun. (obr. 1, 4)

Zdroj: Goliašová K., Hodálová I., Mereďa P. jun. (eds) 2023. Flóra Slovenska VI/2, 1. časť. Veda, Bratislava, 800 pp.