Čo zistili vedci na projektových lokalitách BROZ?

Obnova vodného režimu a pastvy pomáha v boji proti inváznym rastlinám

Lužné lesy a mokraďové biotopy patria medzi najviac ohrozené nie len na Slovensku ale aj na celom svete. Ide pri tom o ekosystémy, ktoré sú ostrovmi biodiverzity v človekom pozmenenej krajine, ktoré majú tiež nenahraditeľnú úlohu v zmierňovaní vplyvu zmeny klímy a to hneď dvomi spôsobmi – zadržiavaním vody v krajine a zachytávaním uhlíka.

Na Slovensku sú tieto biotopy dlhodobo ohrozené zmenami vodného režimu a masívnym šírením nepôvodných (inváznych) rastlín a ešte pred pár rokmi sa zdalo, že tento trend je nezvratný. Vďaka dlhoročnej práci Bratislavského ochranárskeho združenia (BROZ – https://broz.sk/) v oblasti CHKO Dunajské luhy sa však postupne darí situáciu zlepšovať. Na základe najnovších vedeckých poznatkov z ekológie, botaniky aj hydrológie sa podarilo zrealizovať obnovu viacerých mokradí z prostriedkov medzinárodného projektu LIFE14 NAT/SK/001306 Restoration and management of Danube floodplain habitats a sprietočniť mŕtve ramená ktoré boli desaťročia odrezané od toku Dunaja. Na každej takejto lokalite pracovníci CBRB SAV boli založené trvalé monitorovacie plochy, na ktorých už od roku 2017 sledujeme vývoj vegetácie. V roku 2020 bola na potlačenie šírenia inváznych rastlín na lokalite v Bodíkoch zavedená pastva hospodárskych zvierat v lužnom lese.

S veľkým potešením môžeme skonštatovať že za ten čas na všetkých plochách s obnoveným vodným režimom prišlo k zlepšeniu stavu biotopov – druhová bohatosť sa zvýšila v prospech vlhkomilných, často vzácnych druhov a zastúpenie inváznych druhov výrazne kleslo. Pozitívny efekt pasenia je taký výrazný, že aj voľným okom je viditeľný ústup inváznych druhov na týchto lokalitách.

Text a foto: Mária Šibíková