Diverzita rastlín bukových lesov je ovplyvnená konkurenciou o zdroje nielen v nadzemnej, ale i podzemnej vrstve

Štúdium diverzity rastlín pozdĺž výškového gradientu je dlhodobo predmetom záujmu vedeckej komunity. Odozva druhovej bohatosti býva rôzna; v monodominantých bukových lesoch má obrátený unimodálny priebeh a najnižšie hodnoty nachádzame v strednej časti výškového gradientu. Naša štúdia vplyvu faktorov prostredia a dendrometrických charakteristík porastov buka poukázala na silnú kompetíciu o zdroje konkurenciu drevín a bylín nielen v nadzemnej, ale i podzemnej vrstve. Výrazný vplyv na rastlinnú diverzitu mali kvantita jemných koreňov buka, svetlo v podraste, pôdny dusík a pomer uhlík/dusík, ale aj vzťah medzi jemnými koreňmi buka a povrchovou skeletnatosťou, či štruktúra porastu drevín. Práve biomasa jemných koreňov sa ukázala ako najvýznamnejší prediktor druhovej bohatosti rastlín. Náš výskum je jedinečný v tom, že potvrdil významnú úlohu jemných koreňov buka v konkurenčnom boji o živiny v pôde, a že súťaž o pôdne zdroje je tak hlavnou hybnou silou diverzity rastlinných druhov v obhospodarovaných bukových lesoch. Maximalizácia rastu buka v optimálnych podmienkach tak môže ísť na úkor bohatosti rastlín v podraste.

Prácu podporil projekt VEGA 1/0009/16: Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu (Zodpovedný riešiteľ: Milan Valachovič).

Zdroj: HRIVNÁK, Richard** – BOŠEĽA, Michal – SLEZÁK, Michal – LUKAC, Martin – SVITKOVÁ, Ivana – GIZELA, Jaroslav – HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína – HRIVNÁK, Matúš – KLIMENT, Ján – KNOPP, Vlastimil – SENKO, Dušan – UJHÁZYOVÁ, Mariana – VALACHOVIČ, Milan – WIEZIK, Maroš – MÁLIŠ, František. Competition for soil resources forces a trade-off between enhancing tree productivity and understorey species richness in managed beech forests. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 849, art. no. 157825. (2021: 10.753 – IF, Q1 – JCR, 1.806 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0048-9697.

Text a foto: Richard Hrivnák