Katalóg biotopov Slovenska – druhé, rozšírené vydanie

Dňa 23.1.2024 bola na Technickej univerzite vo Zvolene do života uvedená publikácia Katalóg biotopov Slovenska – druhé, rozšírené vydanie, ktorá je výsledkom spolupráce viacerých vedeckých a odborných organizácii pod vedením Dr. Robertom Šuvadom a gestorstvom Štátnej ochrany prírody SR.

Autori publikácie: Róbert Šuvada (ed.), Dana Bernátová, Daniel Dítě, Zuzana Dítě, Daniela Dúbravková, Pavol Eliáš jun., Katarína Hegedüšová Vantarová, Richard Hrivnák, Ivan Jarolímek, Ján Kliment, Jozef Kollár, František Máliš, Pavel Novák, Helena Oťaheľová, Michal Slezák, Jozef Šibík, Mária Šibíková, Iveta Škodová, Jana Uhlířová, Karol Ujházy, Milan Valachovič, Ľudovít Vaško

Katalóg biotopov Slovenska slúžil počas posledných dvoch dekád ako základná publikácia pre štátne inštitúcie, organizácie a prax ochrany prírody pri mnohých činnostiach spojených s mapovaním a hodnotením stavu prírodných pomerov v našej krajine, pri vyhlasovaní nových chránených území, pri posudzovaní vplyvu rôznych aktivít na prírodné prostredie, alebo ako podklad pre ochranu viacerých typov vegetácie európskeho a národného významu. Počas tohto obdobia bolo poznanie o stave a rozšírení rastlinných spoločenstiev na území Slovenska výrazne prehĺbené, či už samotným mapovaním a monitoringom, ale najmä dokončením edície Vegetácia Slovenska. Aj z tohto dôvodu dozrel čas na prípravu druhého, rozšíreného a prepracovaného vydania, ktoré odráža nové poznatky a premieta ich do biotopovej kategórie s príslušnými prevodníkmi otvárajúcimi použitie Katlógu aj v lesníckej praxi. Zároveň sa autori pokúsili vyriešiť viaceré problémy, ktoré priniesla samotná prax pri mapovaní a následnej klasifikácii biotopov.

Na území Slovenska po revízii a zapracovaní nových poznatkov evidujeme v súčasnosti 13 formačných skupín rozdelených na 178 biotopov, vrátane ich podjednotiek, z nich 116 je radených k biotopom európskeho významu a 30 je vedených ako biotop národného významu.

Okrem novo definovaného charakteristického druhového zloženia autori vytvorili aj elektronický expertný systém, ktorý umožní objektivizovať zaradenie mapovanej vegetácie na základe podobnosti k reprezentatívnemu súboru jednotlivých biotopov. Opisné časti biotopov boli doplnené aj o mapy zaznamenaného rozšírenia a fotografie.

Veríme, že táto publikácia bude slúžiť nielen pre vedcov a botanikov správ chránených území a národných parkov, ale zaujme aj študentov a širšiu botanickú či laickú verejnosť.

Katalóg biotopov je voľne šíriteľný a dostupný na stiahnutie: https://www.biomonitoring.sk/CMS/Publication/Detail/40

Spracovali: kolektív autorov Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV