Medzinárodné stretnutie doktorandov – botanikov v Poroszló (Maďarsko)

V dňoch 22. – 25. septembra 2022 sa naši študenti zúčastnili tradičného Medzinárodného stretnutia
doktorandov – rastlinných ekológov a botanikov, ktorý organizuje Inštitút ekológie a botaniky
Vácrátot (IEB CER) v maďarskom mestečku Poroszló. Podujatie prvý krát organizovali Milan Chytrý
(Brno) a Zoltán Botta-Dukát (Vácrátót) približne pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy kontinuálne
pokračuje. Doktorandi sa každý druhý rok stretávajú na vybraných miestach strednej Európy a
zdieľajú svoje výskumné zámery a výsledky. Majú výbornú príležitosť získať rady od starších,
skúsenejších vedcov.


Po pandemickej prestávke sa konečne podarilo zorganizovať túto zaujímavú a príjemnú akciu
prezenčne. Veľká vďaka patrí organizátorom z IEB CER Vácrárót – Zoltánovi Botta-Dukátovi, Balázsovi
Deákovi a Orsolye Valkó za príjemnú, uvoľnenú, ale zároveň vedecky profesionálnu atmosféru.
Tohtoročný záujem o účasť bol obrovský, zišlo sa takmer 70 účastníkov zo 16 krajín (študenti
študujúci v Slovinsku, Čechách, Rakúsku, Maďarsku, Slovensku. Vedecký program priniesol témy od
populačnej ekológie, ekológie travinných porastov, lesnej ekológie, funkčnej ekológie až po najnovšie
metódy použité pri vegetačnom výskume, ku ktorým patrí výskum diaľkového prieskumu Zeme a tzv.
využitie hard clustering algorithmov pri vegetačnej analýze..

Miestom konania konferencie bolo Ekocentrum jazera Tisa v Poroszló, optimálne pre takéto
podujatie. Počas prestávok na kávu sme mohli navštíviť vnútorné a vonkajšie expozície a akváriá,
oboznámiť sa s aktivitami centra a diskutovať so svojimi kolegami. Počas podvečerného voľna
prebehli dve veľmi zaujímavé aktuálne diskusie na tému „Ako môžeme previesť vedecké výsledky do
praxe?“ a či „Vo vede sa viac počíta kvalita alebo kvantita?“, po ktorom nasledoval živý spoločenský
program v podobe hudby a degustácií medzinárodných produktov. Tie priniesli účastníci stretnutia.

V posledný deň konferencie viedol Balázs Deák spolu s Orsolye Valkó poldennú exkurziu, na ktorej
účastníkom ukázal prírodné krásy Národného parku Hortobágy, lúky na vápenatom podloží a
mokrade, sprašové porasty a samozrejme kurgany – mohyly, či pahorky vyskytujúce sa najmä
v stepných oblastiach juhovýchodnej Európy a Ázie.

Text: Mgr. Michaela Michalková
Fotky: Mgr. Lucia Čahojová, Balázs Deák