Naša prístrojová infraštruktúra sa rozširuje!

Minulý mesiac sme obdŕžali dva dôležite prístroje v spoločnej hodnote 45 tisíc eur – real-time cyklér Roche LightCycler 96 na kvantitatívnu PCR a DeNovix spektrofotometer/fluorometer radu DS-11. Dúfame že nám oba prístroje búdu dlho slúžiť a urobíme na nich veľa úžasných výsledkov. Prístroje boli zakúpene vďaka grantom IMPULZ (IM-2021-23) Slovenskej akadémie vied a EU NextGenerationEU Plán Obnovy 09I03-03-V01-00005 a 09I03-03-V01-00142.

Tieto prístroje nám pomôžu v rôznych prebiehajúcich projektoch na ústave, napríklad pri štúdiu regulácie expresie chitináz u mäsožravých rastlín alebo aj tiež ako sa mení expresia rôznych génov počas stresu vyvolaného ťažkými kovmi u láskavca. Tiež budeme schopný porovnávať dáta z proteomických analýz na úrovni transcripcie génov. V neposlednom rade presná determinácia koncentrácie špecifickej sekvencie DNA nám umožni charakterizovať vyvíjané próby zacielené na komplexné sacharidy bunkovej steny na báze oligonukleotidov volané tiež aptaméry.

Text a foto: Jozef Mravec