Nová publikácia o lišajníkoch, machorastoch a cievnatých rastlinách Národného parku Veľká Fatra

V dňoch 09. – 12. 11. 2023 bola na podujatí Bibliotéka Pedagogika medzi novinkami vydavateľstva VEDA prezentovaná aj monografia Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra.

Ide o rozsiahle dielo zahŕňajúce 50 rokov intenzívneho výskumu jedného z najzachovalejších národných parkov na Slovensku, na ktorom sa podieľali vedeckí a odborní pracovníci Botanickej záhrady UK v Blatnici, Botanického ústavu CBRB SAV v Bratislave a pracovníci ďalších slovenských akademických, univerzitných aj muzeálnych pracovísk. Špeciálna vďaka patrí bývalému riaditeľovi Správy Národného parku Mgr. Petrovi Vantarovi, ktorý bol nápomocný pri získavaní historických informácií a mapových podkladov a bývalému zamestnancovi zoológovi Ing. Jurajovi Žiakovi za poskytnutie titulnej fotografie.

Národný park Veľká Fatra je najmladší a zároveň tretí najväčší z deviatich doteraz vyhlásených národných parkov Slovenska. Rozkladá sa na území okresov Martin, Turčianske Teplice (oba v regióne Turiec), Banská Bystrica (Pohronie) a Ružomberok (Liptov); v okolí Kraľovian nepatrne zasahuje aj do okresu Dolný Kubín (Orava). Vyznačuje sa mimoriadnou rozmanitosťou živej i neživej prírody.

Monografia prináša zoznam vegetačných jednotiek zistených v záujmovom území a údaje o rozšírení a synekológii 1 803 taxónov (druhov až variet a krížencov) cievnatých rastlín, 462 taxónov machorastov (99 pečeňoviek a 363 machov) a 458 druhov lišajníkov, zaznamenaných na území národného parku a jeho ochranného pásma, resp. v obciach v jeho bezprostrednej blízkosti.

Kritické prehodnotenie údajov viedlo k vyčleneniu početných druhov, ktoré boli z územia uvádzané mylne. Okrem anotovaného prehľadu bádateľov, ktorí sa zaslúžili o toto poznanie, je súčasťou publikácie aj mapa referenčného územia, prehľad maloplošných chránených území, a bohatá fotografická príloha.

Text: Ján Kliment, Katarína Hegedüšová Vantarová

Editori
Ján Kliment, Katarína Hegedüšová Vantarová


Spracovali
RNDr. Ján Kliment, CSc., Mgr. Katarína Hegedüšová Vantarová, PhD., Mgr.
Anna Guttová, PhD., †doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc., RNDr. Dana Bernátová, CSc., RNDr.
Daniel Dítě, PhD., Ing. Richard Hrivnák, DrSc., RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., doc. RNDr.
Judita Kochjarová, CSc., Mgr. Peter Kučera, PhD., RNDr. Eva Lisická, CSc., Ing. Ján Obuch, PhD.,
Mgr. Stanislav Očka, Ing. Michal Slezák, PhD., †RNDr. Helena Šípošová, CSc., Mgr. Katarína
Škovirová, Ing. Ján Topercer, CSc., RNDr. Jana Uhlířová

Foto: Autori publikácie