Oslavy 70. výročia založenia Botanického ústavu SAV

V tomto roku si Botanický ústav SAV (BÚ SAV) – v súčasnosti jedna z organizačných zložiek Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV) – pripomína 70. výročie od svojho založenia. Hoci samotný Botanický ústav vznikol až 1. 1. 1963 jeho predchodcovia, v podobe dvoch laboratórií – Laboratórium rastlinnej biológie a Laboratórium geobotaniky a floristiky (neskôr premenované na Laboratórium gaobotaniky a systematiky rastlín) – sa začali formovať už v roku 1952 v rámci Slovenskej akadémie vied a umení (SAVU) a do oficiálnej štruktúry novo vzniknutej Slovenskej akadémie vied (SAV) boli začlenené v roku 1953, odkedy sa aj oficiálne datuje založenie ústavu.

Uvedené jubileum si pracovníci BÚ a pozvaní hostia pripomenuli dňa 13. 9. 2023 v Bratislave podujatím, ktoré zorganizoval BÚ SAV a Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, ktorá má na uvedenom ústave svoje centrum a zázemie. V rámci osláv sa v dopoludňajších hodinách konal v Aule SAV pri jedálni SAV na Dúbravskej ceste slávnostný seminár a v popoludňajších hodinách na BÚ SAV neformálne posedenie pri guláši a inom občerstvení.

Slávnostného seminára v Aule SAV (obr. 1) sa zúčastnilo približne 85 účastníkov, vrátane jediného žijúceho pamätníka zakladania ústavu, prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc. (obr. 2), ktorý v roku 1952 v rámci SAVU zakladal Laboratórium geobotaniky a floristiky.

V úvode seminára pozdravili prítomných krátkymi príhovormi prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu (obr. 3) a Ing. Jaromír Kučera, PhD., riaditeľ CBRB SAV (obr. 4). Seminár moderoval Mgr. Miroslav Caboň, PhD., zástupca riaditeľa CBRB SAV.

Po úvodných príhovoroch nasledovalo sedem krátkych, približne 15 minútových prednášok venovaných histórii BÚ SAV a míľnikom vo výskumných témach jubilujúceho pracoviska. V prvom príspevku „Infraštruktúra BÚ a jej premeny v čase – aj hardvér je dôležitý“, RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., bývalý riaditeľ BÚ SAV v rokoch 1998 – 2014, priblížil budovy a pozemky, v ktorých BÚ SAV počas svojej existencie sídlil, resp. sa mal podľa nezrealizovaných plánov nachádzať. Nasledovali dva fyziologické príspevky: Mgr. Loriána Demecsová, PhD. priblížila prácu rastlinných fyziológov prednáškou „Ako sme ‚stresovali‘ v minulosti a ako stresujeme dnes“ a RNDr. Milada Čiamporová, CSc. prednáškou „Štruktúra a funkcia koreňov – tradícia medzinárodných sympózií“ (obr. 5, 6). Bývalá riaditeľka BÚ SAV a neskôr aj CBRB SAV v rokoch 2014 – 2022, Mgr. Anna Bérešová, PhD. referovala o práci niekdajšieho Oddelenia nižších rastlín v príspevku „Integrácia základného výskumu diverzity kryptogamov do vedeckých spoluprác a praktických výstupov“ (obr. 1). Prehľad dosiahnutých výsledkov floristického výskumu vyšších rastlín od založenia Laboratória geobotaniky a systematiky rastlín SAV až po jeho terajších nástupcov, Oddelenie evolúcie a systematiky a Oddelenie biodiverzity a ekológie priblížil referát RNDr. Pavla Mereďu, PhD. „70 rokov floristiky na Botanickom ústave SAV“.

Po krátkej prestávke (obr. 7, 8) pokračoval program seminára dvomi prednáškami. Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. sa venoval výsledkom taxonomického výskumu vyšších rastlín referátom „Od počiatkov uplatňovania moderných metód taxonómie a systematiky ku komplexným mikroevolučným štúdiám“ a RNDr. Milan Valachovič, DrSc. priblížil výsledky geobotanického výskumu referátom „Geobotanika na prelome milénia“.

Po prednáškovej časti seminára nasledovalo ocenenie vybraných pracovníkov BÚ SAV. Ceny odovzdal Ing. J. Kučera, PhD, za asistencie Mgr. M. Caboňa, PhD. Ocenenia v podobe ďakovného listu a ručne sústruženého taniera z lipového dreva s vygravírovaným pamätným nápisom obdržali jednak bývalí riaditelia a terajší riaditeľ BÚ SAV: RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Mgr. Anna Bérešová, PhD. a Ing. Jaromír Kučera, PhD. za prácu pri vedení BÚ SAV (obr. 10), a taktiež vybraní technickí a odborní pracovníci za vykonanú prácu v prospech BÚ SAV: Iveta Gažiová, Gabriela Kozárová, Viera Polakovičová, Mgr. Peter Repa, Ing. Anna Urbanovská, Viera Víteková a Blanka Wolfová (obr. 11).

Ocecenia v podobe ďakovného listu dostali postupne aj všetci žijúci (bývalí a súčasní) vedúci jednotlivých oddelení BÚ SAV za vykonanú prácu pri vedení oddelení: doc. RNDr. Igor Mistrík, CSc., RNDr. Milada Čiamporová, CSc., RNDr. Miroslava Luxová, CSc., RNDr. Ivana Fialová, PhD., Mgr. Veronika Zelinová, PhD., RNDr. Anna Lackovičová, CSc., Mgr. Viktor Kučera, PhD., Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Mgr. Miroslav Caboň, PhD., RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Milan Valachovič, DrSc. a Mgr. Iveta Škodová, PhD. (obr. 12).

V závere seminára pozdravil prítomných prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., ktorý riaditeľovi BÚ SAV odovzdal Pamätnú medialu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelenú rektorom prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. za dlhoročnú spoluprácu BÚ SAV s Botanickou záhradou UPJŠ a Ústavom biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pri výskume flóry Slovenska (obr. 13). Seminár ukončil krátkym zhrnutím a poďakovaním účastníkom a pracovníkom zabezpečujúcim priebeh podujatia riaditeľ Ing. J. Kučera, PhD. (obr. 14).

Po krátkej prestávke a presune účastníkov do budovy BÚ SAV (obr. 15) nasledovalo v zasadacej miestnosti BÚ SAV posedenie pri guláši (ktorého šéfkuchárom bol ako už tradične RNDr. Ladislav Tamás, PhD.) a inom občerstvení (obr. 16, 17). Prítomní konštatovali, že podujatie bolo kvalitne zorganizované, príspevky zaujímavé a neformálne posedenie sa nieslo v príjemnej a družnej atmosfére.

Poďakovanie za príjemne strávený deň patrí všetkým pracovníčkam a pracovníkom zabezpečujúcim prípravu a priebeh podujatia, autorom príspevkov, ako aj všetkým zúčastneným. Osobité poďakovanie za prípravu podujatia patrí jeho organizačnému výboru v zložení: Mgr. Anna Bérešová, PhD., RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Ing. Jaromír Kučera, PhD., RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Mgr. Iveta Škodová, PhD., doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD. a Mgr. Veronika Zelinová, PhD. Za výzdobu taniera z lipového dreva gravírovaním sa zaslúžila Mgr. Monika Majerová, PhD.

Text a foto: Pavol Mereďa