Prezentácia šiesteho zväzku Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín

Za pomerne hojnej účasti pedagógov a študentov lesníckych odborov Technickej univerzity vo Zvolene ako aj pracovníkov v oblasti ochrany prírody, vedcov a odborníkov z praxe, sa uskutočnila dňa 2. 12. 2022 prezentácia šiesteho, posledného zväzku monografickej série Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín. Pracovná skupina na čele s dlhoročným koordinátorom projektu RNDr. Milanom Valachovičom, DrSc. z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV predstavila genézu tohto diela, ako sa myšlienka vytvorenia podrobného vegetačného prehľadu o rastlinstve Slovenska zrodila a postupne realizovala. Pripomenul súhru viacerých faktorov, ktoré viedli nielen na Slovensku, ale v celej Európe začiatkom 90-tych rokov k intenzívnemu a koordinovanému procesu k vypracovaniu jednotnej metodiky a postupov potrebných pre štúdium vegetačného krytu Európy. Súčasťou tohto procesu bol aj projekt Rastlinné spoločenstvá Slovenska – séria monografií – šiestich zväzkov, ktoré vychádzali postupne od roku 1995 a zavŕšilo ho vydanie zväzku o lesoch a krovinách.

Z doposiaľ publikovaných zväzkov ide o najrozsiahlejšiu monografiu, ktorá po komplexnej syntaxonomickej revízii obsahuje v prehľade vegetácie 14 tried, 22 radov, 38 zväzov a 128 asociácií a spoločenstiev. Spracované sú v nej kroviny a lesy nížinných polôh v alúviách veľkých riek a potokov, prirodzené aj náhradné kroviny a lesy, dubové lesy na bázických aj kyslých substrátoch, na ne výškovo aj edaficky nadväzujúce listnaté a zmiešané lesy, lesy s prevahou ihličnanov a nakoniec spoločenstvá kosodreviny.

Hlavný koordinátor projektu RNDr. Milan Valachovič, DrSc. predstavuje genézu myšlienky spracovania monografickej série o vegetácii Slovenska (foto: Mariana Ujházyová)

Na podujatí sa postupne vystriedalo viacero rečníkov. Z Botanického ústavu CBRB SAV o azonálnych typoch lesov pohovoril Ing. Richard Hrivnák, DrSc., o dubinách RNDr. Katarína Vantarová, PhD., RNDr. Jozef Šibík, PhD a RNDr. Mária Šibíková, PhD. sa podelili o svoje poznatky o lesných spoločenstvách a upozornili na niektoré špecifiká pri klasifikácii karpatských lesov.

Do programu prispeli aj kolegovia z Katedry fytológie TU vo Zvlene – Prof. Ing. Karol Ujházy PhD z TUZVO a doc. Ing. Mariana Ujházyová, PhD. komentovali filozofiu najbohatšej triedy listnatých lesov (trieda Carpino-Fagetea).

Práve dôraz na určité odlišnosti od celoeurópskeho poňatia systému jednotiek bol ústredným leitmotívom všetkých vystúpení aktérov tohto užitočného stretnutia vedcov a odborníkov z praxe, čo potvrdila aj následná diskusia s účastníkmi prednášky. Vďaka anglickým súhrnom na konci každej vegetačnej triedy je monografia veľkým prínosom aj pre vedu v širšom európskom meradle a môže byť užitočným nástrojom pri porovnávaní klasifikačných systémov. Predkladané dielo môže výraznou mierou prispieť k záchrane prírodného bohatstva, ktorým lesy nepochybne disponujú.

Výskum vegetácie krajiny zameraný na definovanie vegetačných typov aj biotopov, ktorých je súčasťou je významný pre využívanie krajiny (napr. navrhovanie manažmentu), stanovenie priorít pre ochranu prírody, sledovanie stavu vegetácie (inventarizácia či monitoring). Výsledky výskumu vegetácie dokresľujú obraz o vplyve zmien vo využívaní krajiny, hospodárení, hydrologickej bilancii, zmeny klímy, šírení nepôvodných druhov na prírodu a pomáhajú hľadať možnosti na zmenšovanie ich negatívnych dopadov.

Text: Milan Valachovič, Katarína Vantarová, Michaela Michalková

Foto: Mariana Ujházyová