Príručka na určovanie inváznych rastlín

Pracovníci Oddelenia evolúcie a systematiky Botanického ústavu CBRB SAV (Barbora Šingliarová, Katarína Skokanová, Kornélia Goliašová, Dominik Roman Letz a Pavol Mereďa ml.) vypracovali koncom roka 2023 na objednávku Slovenskej agentúry životného prostredia a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky príručku na určovanie rastlín, ktoré sú v legislatíve Európskej únie a Slovenska hodnotené ako invázne. Ide o tzv. invázne nepôvodné druhy rastlín vzbudzujúce obavy Únie, resp. Slovenska. Príručka obsahuje celkovo 47 druhov inváznych cievnatých rastlín a 1 druh riasy. Na území Slovenska ich bolo doposiaľ zaznamenaných 15, zvyšné druhy sú známe mimo územia Slovenska, viaceré z nich však majú potenciál rozšíriť sa a naturalizovať aj na Slovensku.

Invázne nepôvodné druhy rastlín sú tie, ktoré nie sú pôvodné na Slovensku a ani v Európe. Pochádzajú z iných kontinentov, najčastejšie z Ázie a Severnej Ameriky. Sú schopné rýchlo sa šíriť, vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú tak biologickú rozmanitosť. V Európskej únii, vrátane Slovenska, sú považované za jednu z hlavných príčin straty biodiverzity, spôsobujú značné ekonomické škody a často ohrozujú aj zdravie človeka. Tieto druhy je zakázané v Európe, resp. na Slovensku pestovať, prepravovať a predávať. Ak sa nájdu v prírode, je potrebné pristúpiť k ich okamžitému odstráneniu.

Cieľom vytvorenej príručky je pomôcť s ich identifikáciou a umožniť tak zložkám štátnej správy, ako aj širokej verejnosti odhaľovať tieto druhy pri ich zavliekaní, pestovaní alebo výskyte v prírode. Pre každý druh príručka poskytuje základné informácie o jeho pomenovaní (vedecké meno, slovenské meno a meno v relevantných cudzích jazykoch), morfológii, biológii, ekológii, rozšírení a spôsoboch šírenia. Dôraz sa kladie na predstavenie najdôležitejších identifikačných znakov jednotlivých inváznych druhov a hlavných odlišností, ktorými sa líšia od podobných (pôvodných či nepôvodných) zameniteľných druhov.

Text: Pavol Mereďa ml., Barbora Šingliarová, Katarína Skokanová, Kornélia Goliašová Dominik Roman Letz

Foto: extrahované zo zdrojovej publikácie

Zdroj: Šingliarová B., Skokanová K., Goliašová K., Letz D. R., Mereďa P. jun. 2023. Invázne rastliny vzbudzujúce obavy EÚ a Slovenska – určovacia príručka. Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava, 158 pp.

PDF publikácie