Revízia európskych plávok podrodu Compactae

Pracovníci Laboratória molekulárnej ekológie a mykológie, pod vedením Mgr. Slavomíra Adamčíka, PhD., publikovali v prestížnom mykologickom periodiku Persoonia výsledky fylogenetického výskumu, týkajúceho sa húb rodu Russula (plávka), podrodu Compactae.

Európske druhy tejto taxonomickej skupiny sa vyznačujú nenápadne sfarbeným povrchom klobúka (lat. pileus). Multilokusová fylogenetická štúdia potvrdila, že toto morfologické vymedzenie zodpovedá dobre podporovanej fylogenetickej vetve. V rámci tejto vetvy sa v súčasnosti v Európe rozoznáva 16 druhov, z ktorých päť patrí do línie Russula albonigra a boli opísané v predchádzajúcej štúdii, zatiaľ čo 11 druhov je podrobne opísaných v najnovšej štúdii. Autori takisto opísali tri nové druhy pre vedu (Russula marxmuelleriana sp. nov, R. picrophylla sp. nov a R. thuringiaca sp. nov). Štúdia rozoznáva tri hlavné línie a dva druhy s izolovaným postavením v rámci európskeho podrodu Compactae, pričom bol morfologický barkóding druhom pridelený pomocou analýzy 23 vybraných znakov. Vyhľadávanie verejne dostupných sekvencií z databázy UNITE ukázalo, že väčšina druhov sú generalisti hostiteľských stromov a je široko rozšírené v temperátnych a stredomorských oblastiach Európy. Plávka Russula adusta sa ukázala ako zatiaľ jediný druh, ktorý tvorí ektomykorízu výlučne s ihličnanmi.

Obr. 1 Basidiomata. a– h. Russula acrifolia (a. RDL 18-037; b. RDL 18-021; c. RDL 18-040; d– e. RDL 18-045; f. FH 2014 ST03; g– h. 2018 ST01). — i– q.

Russula adusta (i. RDL 18-033; j. RDL 18-020; k. RDL 18-039; l. RDL 18-028; m. RDL 18-034; n. RDL 18-035; o. RDL 18-024; p. RDL 18-031; q. RDL 18-

030). — r. Russula anthracina (FH RUS 14091201). — Photos by: a– e, i– q. R. De Lange; f, h J. Girwert; g F. Hampe; r J. Kleine.

Text: Tomáš Čejka

Foto: extrahované zo zdrojového článku

Zdroj: De Lange R, Kleine J, Hampe F, et al. 2023. Stop black and white thinking: Russula subgenus Compactae (Russulaceae, Russulales) in Europe revised. Persoonia 51: 152–193.

https://doi.org/10.3767/persoonia.2023.51.04.