Rozlúčili sme sa s doc. RNDr. Vierou Ferákovou, CSc.

V piatok 9. júna 2023 sme sa rozlúčili s jednou z najvýznamnejších osobností modernej botaniky na Slovensku, emeritnou vedeckou pracovníčkou Centra biológie rastlín a biodiverzity (CBRB) SAV a čestnou členkou Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (SBS), doc. RNDr. Vierou Ferákovou, CSc., ktorá zomrela 2. júna 2023 vo veku nedožitých 85 rokov.

Pani docentka sa narodila 22. júla 1938 v Hlohovci. Po ukončení strednej školy sa prihlásila na vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckú fakultu UK (PriF UK) v Bratislave. V rokoch 1956 – 1961 študovala odbor biológia, špecializácia systematická botanika-geobotanika. Na Katedre botaniky strávila podstatnú časť svojho produktívneho života. Pod vedením doc. Jozefa Májovského obhájila kandidátsku (CSc.) prácu o taxonomickej revízii európskych druhov rodu Lactuca (šalát; 1969). V roku 1980 sa habilitovala na docentku. Jej kariéra systematického, resp. taxonomického botanika je spojená najmä so zmieneným rodom Lactuca, ktorý ako uznávaná európska špecialistka spracovala do diela Flora Europaea (1976), a v rámci ktorého publikovala aj nové nomenklatorické kombinácie. Od roku 1993 sa intenzívne podieľala aj na príprave monografií edície Flóra Slovenska vydávaných na BÚ CBRB SAV, či už v pozícii vedeckého redaktora (posudzovala 6 doposiaľ vydaných zväzkov) alebo spoluautora (sama alebo s kolegami autorsky spracovala celkovo 10 rodov: Atriplex, Betonica, Conringia, Eruca, Erucastrum, Hirschfeldia, Portulaca, Sagina, Stachys, Syrenia). Po dlhoročnom pôsobení na Katedre botaniky PriF UK, pracovala od roku 2004 na Botanickom ústave CBRB SAV v Bratislave na Oddelení taxonómie vyšších rastlín (aktuálne Oddelenie evolúcie a systematiky).

Absolvovala zahraničné pobyty v Botany School University of Cambridge (1964, 1970), University of Copenhagen (1969), po roku 1990 v Ankara University a University of Iraklion, Crete. Na ďalších zahraničných inštitúciách prezentovala v rámci pozvaní (okrem konferencií) taktiež prednášky: Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Universität Bayreuth, Botanisches Institut und Botanischer Garten der Universität Wien, Oberösterreichisches Museum Linz.

V slovenskej botanike zanechala nezmazateľné stopy súčasne vo viacerých oblastiach: pedagogickej, floristickej, karyologicko-taxonomickej, ochrane prírody, popularizačnej a prekladateľskej. Vo svojej výskumnej práci sa sústredila najmä na problematiku ohrozených a nepôvodných cievnatých rastlín. V rámci výskumu ohrozených rastlín pripravila viacero červených zoznamov a spolupracovala pri príprave významných publikácií venovaných ochrane prírody. Je spolueditorkou Červenej knihy ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, diel 5, Vyššie rastliny (1999), kde pripravila texty k 73 taxónom. Je prvou autorkou Červeného zoznamu ohrozených druhov vyšších rastlín Slovenska (2001), spoluatorkou ďalších verzií „červeného“ zoznamu, vrátane najnovšej, piatej (2015), a taktiež spoluautorkou Červeného zoznamu vyšších rastlín karpatskej časti Slovenska (2014). Podieľala sa aj na príprave Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. o inváznych a chránených organizmoch, na charakteristike cievnatých rastlín sústavy NATURA 2000 na Slovensku a na príprave podkladov pre Európsky červený zoznam cievnatých rastlín (Bilz et al. 2011, European red list of vascular plants). Patrila k najlepším floristom strednej Európy. Pri exkurziách s ňou sme mohli nechať určovacie kľúče doma, ona ich rozprávaním plne nahradila.

Doc. Feráková prešla počas svojej profesionálnej kariéry viacerými funkciami na PriF UK, v Slovenskej a Českej botanickej spoločnosti, Slovenskej a Českej akadémii vied, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, inštitúciách a poradných zboroch Štátnej ochrany prírody, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského národného múzea, Spoločenstva pridunajských štátov ARGE-Donauländer. Spolupracovala taktiež s medzinárodnou organizáciou Planta Europa a s Medzinárodnou úniou na ochranu prírody a prírodných zdrojoc (IUCN), bola členkou medzinárodných organizácií IOPT a OPTIMA a v období 2006 – 2010 bola zvolená za členku Akademického snemu Akademie věd ČR. Angažovala sa v redakčných radách časopisov Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Biologia a Acta Environmentalistica Universitatis Comenianae. Od r. 2006 bola konzultantkou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra pri príprave Slovníka súčasného slovenského jazyka, dlhodobo pôsobila ako členka Nomenklatorickej komisie SBS a od roku 2015 bola aktívna aj pri fungovaní Floristickej poradne SBS a CBRB SAV.

Bola členkou Slovenského a Mestského výboru ochrancov prírody v Bratislave. V r. 1994 vydala so spolupracovníkmi publikáciu Ohrozená flóra Bratislavy. Je spoluautorkou publikácie Červené zoznamy NPR Šúr (1996); v spolupráci s APOP zorganizovala autorský kolektív botanikov, ktorí spracovali 1. diel prírodovednej monografie o Devínskej Kobyle (1997). Prírodné hodnoty NPR Devínska Kobyla propagovala publikačne aj v množstve ďalších článkov, ako aj formou exkurzií pre odborníkov a širšiu verejnosť. V mestskej časti Devín pracovala v komisii miestneho zastupiteľstva pre urbanizmus a životné prostredie, ako aj členka Spolku priateľov staroslávneho Devína.

Popri vedeckej práci vykonávala aj úctyhodné množstvo populárnej činnosti. S jej príspevkami sa čitatelia mohli najčastejšie stretnúť v periodiku Príroda a Spoločnosť, v 60.-tich rokoch 20. storočia taktiež na stránkach časopisu Svet Vedy a v prvom desaťročí 21. storočia v časopisoch Devínčan a Pekárstvo Cukrárstvo. Intenzívne sa venovala aj prekladateľským aktivitám v odbore botanika, čo bolo jedným z jej koníčkov. Prekladala anglicky, prípadne nemecky písané tituly. Jej osoba bola zárukou, že terminologicky budú slovenské vydania na požadovanej odbornej úrovni. Za príkladnú a mnohorakú prácu získala postupne množstvo ocenení.

V rámci vedenia diplomových a dizertačných prác sa pani docentke podarilo vychovať mnohých významných slovenských botanikov (hoci ako skromne hovorila, „viacerých erudovaných a samostatných stačilo iba usmerňovať“).

Za všetko, ale predovšetkým za ľudský a ochotný prístup v mene všetkých študentov a kolegov, ako aj celej botanickej obce, veľmi pekne ďakujeme!  Budeme spomínať.

Text: Pavol Mereďa ml. & Anna Bérešová

Foto: Pavol Mereďa ml.