Seminár mladých vedeckých pracovníkov (doktorandov)

Každoročne sa u nás v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. organizuje Seminár mladých vedeckých pracovníkov (doktorandov), na ktorom prezentujú svoju vedeckú prácu v rozsahu 15 minútovej prezentácie v angličtine všetci naši interní doktorandi. Šancu majú tak odprezentovať nielen svoje aktuálne vedecké výsledky, ale aj ich celkový progres v prezentovaní, v nadviazaní spolupráce s inými inštitúciami a ich budúce plány. Program prednášok bol pestrý, pokrýval témy od populačnej ekológie cez fyziológiu rastlín až po výskum lesných, lúčnych biotopov a spoločenstiev húb v pôde.

Hodnotiaca komisia zo všetkých prezentujúcich vybrala 3 víťazov: (M. Michalková, V. Mikitová, A. Kantor). Ďakujeme všetkým prednášajúcim za účasť a gratulujeme víťazom!

Program si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze.

Text: Michaela Michalková

Foto: Jaromír Kučera, Jozef Šibík, Anna Bérešová