Spolupráca s konzorciom európskych taxonomických inštitúcií – CETAF

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV dlhoročne spolupracuje s partnermi v rámci konzorcia európskych taxonomických inštitúcií CETAF – Consortium of European Taxonomic Facilities. Ide o jedinečnú organizáciu, ktorá zhromažďuje poznatky a odborné znalosti o prírodovedných zbierkach (napr. rastliny, huby, živočíchy, objekty neživej prírody). Počas prvého tohoročného valného zhromaždenia CETAF53 v Göteborgu pripravili členovia konzorcia vyhlásenie k téme udržateľnosti taxonomických znalostí a erudície. Práve tento typ expertízy je mimoriadne dôležitý nástroj pre efektívnu implementáciu biomonitorovacích programov zameraných na sledovanie rôznych procesov, vrátane klimatickej zmeny a straty biodiverzity. Konferencia zmluvných strán o biologickej diverzite (COP15), ktorej je Slovensko súčasťou, prijala v Kunming-Montreale Globálny biodiverzitný rámec (Global Biodiversity Framework), dohodu o vytvorení primeraných ukazovateľov a mechanizmov na plánovanie, monitorovanie, podávanie správ, zabezpečenie potrebných finančných zdrojov, ako aj rozvoj technickej a vedeckej spolupráce. CETAF poskytuje spoľahlivé, reprodukovateľné a presné vedecké informácie na zabezpečenie ochrany prípadne obnovy biotopov, udržateľného využívania druhov a ochrany biologických zdrojov. K tomto kontexte sú taxonomické znalosti nevyhnutné pri vytváraní harmonizovaného a inkluzívneho územného plánovania využívania a ochrany biodiverzity. Vyhlásením CETAF pripomína dôležitosť a význam taxonómie a jej úlohu v monitorovacích programoch, ktorými sa majú krajiny zaoberať.

Konzorcium CETAF má 40 členov, ktorí reprezentujú 71 inštitúcií z 22 krajín, ktoré uchovávajú viac ako polovicu svetových biologických zbierok, 80 % svetovej opísanej biodiverzity vo forme položiek, dokladov, zbierok a dát, a pracujú na viac ako 100 kolaboratívnych projektoch. Spája viac ako 5000 výskumníkov európskych prírodovedne zameraných múzeí, botanických záhrad a výskumných inštitúcií. Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV je národných kontaktným bodom slovenského konzorcia, ktoré je členom CETAF od roku 2010. Členmi slovenského konzorcia sú okrem BÚ CBRB SAV aj Katedra botaniky PríF UK Bratislava, Katedra zoológie PríF UK Bratislava, Ústav zoológie SAV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Prírodovedné múzeum SNM.

Text vyhlásenia (CETAF statement for the sustainability of taxonomic knowledge and expertise).

Text: Karol Marhold, Anna Bérešová