Svetový deň mokradí: prečo sú mokrade dôležité a aké rastlinné bohatstvá v nich nájdeme

Dňa 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí.

Určite už nejeden z nás natrafil na tzv. „Shrekovu bažinu“. Všade voda a bahno, intenzívne „vône“, komáre  a ďalší drobný „život“, škriekajúce vtáky, mohutné rastliny nevšedných tvarov, prosto krása, ktorej nik neodolá. Tieto zaplavené či zamokrené miesta v lese i mimo neho, pri potoku či nádrži, občas nenápadné, sú o to viac záhadné a plné života. Z toho rastlinného, napr. prítomnosťou rôznych druhov pálok, rastlín ktoré s obľubou zbierajú ľudia do váz alebo rôznorodých trávam podobných ostríc, ktoré svojou rozmanitosťou lákajú nielen ľudské ale i zvieracie pohľady.

Jednotiacim a určujúcim ekologickým faktorom mokraďových spoločenstiev je voda – voda prítomná v podobe nenápadného prameňa, tečúceho potoka, alebo rieky, voda v jazerách, rybníkoch, močiaroch, voda v umelých vodných nádržiach a kanáloch. Asi jedna tretina ohrozených a vzácnych druhov cievnatých rastlín na Slovensku rastie vo vodných a vodou ovplyvňovaných mokraďových biotopoch. Zo zorného uhla druhovej ochrany majú mokrade pre diverzitu života krajiny veľký význam. 

K najkrajším mokradiam u nás patria najmä ramenné systémy veľkých riek, močiare v medzidunových zníženinách, horské plesá alebo rašeliniská. Využívanie krajiny človekom v uplynulých storočiach spôsobilo zánik či degradáciu mnohých mokradí v dôsledku ich odvodnenia či, regulácie vodných tokov, ťažby rašeliny a následných poľnohospodárskych aktivít . Na druhej strane vznikli a stále vznikajú nové vodné vodné biotopy, nádrže, materiálové jamy, rybníky alebo kanály. Sladkovodné mokrade patria podľa názorov ekológov medzi najohrozenejšie ekosystémy na svete. Začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia sa preto medzinárodne deklaroval stav ohrozenia mokradí v iránskom meste Ramsar, neskoršie sformulovaný ako medzinárodný dokument, Ramsarský dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam. Slovensko je členom dohovoru od roku 1990.

Význam a funkciu mokradí si spoločnosť uvedomuje v čoraz väčšej miere. Mokrade sú jedinečné biotopy, ktorých existencia je podmienená špecifickým vodným režimom. Mokrade však nie sú len prírodné zdroje vody a rôznych surovín využiteľným človekom, ale sú najmä centrami vysokej biodiverzity a miestami silných estetických vnemov.

V Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV v spolupráci s viacerými ďalšími botanickými pracoviskami na Slovensku i v Českej republike vznikla publikácia, ktorá sa podrobne venuje tejto vegetácii „Valachovič (ed., 2001): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3. Vegetácia mokradí“.

Zdroj: VALACHOVIČ, M. (ed.), 2001:. Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3. Vegetácia mokradí. Veda. Bratislava.

Spracovanie textu: Michaela Michalková, Richard Hrivnák

Foto: Richard Hrivnák