Z 30. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE VEGETAČNÝCH VEDCOV V BRATISLAVE

V dňoch 9. až 13. mája 2022 sa konal 30. ročník medzinárodnej konferencie vegetačných vedcov, ktorú organizovalo Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v priestoroch hotela Saffron v Bratislave. Svojím príhovorom ju slávnostne otvoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík. Konferencia bola prvou podobnou akciou od roku 2019, keď už bola možná osobná účasť, prerušená pre niekoľkoročnú pandemickú prestávku.

Ako vegetační vedci, ekológovia a vedci vnímajúci komplexné problémy, ktorým životné prostredie a spoločnosť čelia, resp. sú vystavené, sme tak naplno mohli vnímať, ako sa nás osobnostne dotýka okrem iného aj klimatická zmena, strata biodiverzity a zvyšujúce sa riziko miery prenosu infekcií a patogénov v čase globalizácie a výraznej exploatácie prírodných zdrojov ľudskou populáciou.

Medzinárodná konferencia „European Vegetation Survey“, ktorá predstavuje pracovnú skupinu v rámci Medzinárodnej asociácie pre vegetačnú vedu – IAVS, počas svojho tridsiateho ročníka riešila viaceré témy spojené s klimatickými zmenami, konkrétne s rastlinnými spoločenstvami a populáciami v meniacom sa prostredí, ich adaptáciami, šírením inváznych druhov, klasifikáciou vegetácie a biotopov či lesnými a príbrežnými ekosystémami, časovo priestorovými zmenami a celkovo diverzitou. Akcie sa zúčastnilo zhruba 130 vedcov z 22 krajín, najviac zastúpenými boli Slovensko, Česká republika, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Ukrajina a Francúzsko. Kolegov z Ukrajiny čeliacim bezprecedentnému násiliu a genocíde zo strany ruského agresora podporila IAVS organizácia, ktorá hradila ich pobyt, konferenčné náklady a ďalšie nevyhnutné výdaje. Podobne podporila aj vybraných mladých vedcov a doktorandov, ktorých účasť by bez tejto pomoci nebola možná. Počas troch dní prednášok zazneli tri pozvané prednášky, pričom prvú predniesla Dr. Anna Kuzemko, ktorá prišla z oslobodeného Kyjeva a predstavila svoj výskum a variabilitu vegetácie Ukrajiny. Ostatné dve pozvané prednášky (keynote talks) predniesli prof. Milan Chytrý z Brna a Dr. Monika Janišová z Banskej Bystrice. Na konferencii zaznelo spolu 44 ďalších prednášok a predstavených bolo 49 posterov. Posledný deň konferencie sa venoval exkurziám do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia Bratislavy, kde vybraní odborníci a vedci z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., sprevádzali účastníkov v teréne a oboznamovali ich s vegetáciou, druhmi, biotopmi, ale aj manažmentom, ochranou a vzťahmi medzi prostredím a druhmi na lokalitách na Devínskej Kobyle, Záhorí, v Dunajských luhoch a Tematínskych kopcoch.

Konferencia zdôraznila potrebu a nezastupiteľné miesto osobných stretnutí, vedeckých diskusií a spoločných terénov, ale aj poukázala na dôležitosť vybraných tém, ich prepojenia so súčasnou celospoločenskou situáciou a nevyhnutnosťou ochrany diverzity a celkovo životného prostredia pre modernú spoločnosť.

Text: Jozef Šibík, CBRB SAV, v. v. i.

Foto: František Mališ, Jozef Šibík, CBRB SAV, v. v. i.