Zbierka kryptogamov SAV rozšírená o novú akvizíciu

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i. spravuje a zveľaďuje vedeckú zbierku rastlín a kryptogamov („herbár“) zaradenú v medzinárodnom zozname Index Herbariorum (https://sweetgum.nybg.org/science/ih/) pod skratkou SAV. Zbierka predstavuje objekt významnej vedeckej, kultúrno-historickej a finančnej hodnoty. Slúži na vedecké účely nielen pracovníkom Centra, ale aj odborníkom z domácich a zahraničných pracovísk. Zbierka pozostáva z dvoch častí: cievnaté rastliny a kryptogamy (tieto zahŕňajú lichenizované a nelichenizované huby, biotrofné mikroskopické huby, machorasty a chary).

Zbierku lichenizovaných húb (lišajníkov) podstatne rozšíril v roku 2022 dar Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (akronym v Indexe Herbariourum SLO). Obsahuje cca 4000 položiek lišajníkov. Podstatná časť pochádza od učiteľa a prírodovedca Viktora Greschika z Levoče (1862–1946). Bol znalcom lichenobioty Tatier, okolia Levoče, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Spišského Podhradia. Časti kolekcií pokrývajú najmä oblasť Spiša, kde žil a pôsobil. Evidoval ich ako Lichenotheca Carpathica, Lichenes Tatrenses či Flora Leutschoviensis. Okrem toho sa zbierka lišajníkov rozšírila o kolekciu lišajníkov z piatich polárnych vedeckých expedícií RNDr. Ľubomíra Kováčika, CSc. do Antarktídy, na Južné Shetlandy a z expedície na Svalbard. Materiál je preobálkovaný, všetkým položkám boli pridelené čiarové kódy, zaevidovaná je prevažná časť (do 3500 položiek).

Zbierky biologického materiálu stoja za mnohými významnými publikáciami a ovplyvňujú výskumné skupiny pri formulácii hypotéz a otázok spojených so širokým spektrom tém od biogeografie, fylogenetickej systematiky po evolučnú ekológiu a mnohé ďalšie. Rozšírenie zbierky lišajníkov umožnilo pripraviť dátový súbor pre štúdiu charakterizujúcu ionomický profil epifytických druhov v minulosti a dnes a pozrieť sa na súvislosti medzi kvalitou ovzdušia a ich prítomnosťou na lokalitách. Zbierkový fond Centra umožňuje pracovisku byť súčasťou Národného taxonomického laboratória, prostredníctvom ktorého je členom celoeurópskeho konzorcia najvýznamnejších európskych taxonomických inštitúcií CETAF (www.cetaf.org).

Text: Anna Bérešová

Foto: Anna Bérešová

Literatúra:

Funk V. A. 2018: Collection-based science in the 21st Century. Journal of Systematics and Evolution 56: 175–193.

Vozárová M. & Šipošová H. (eds) 2010: Osobnosti botaniky na Slovensku. VEDA, Bratislava.

Wetzel et al. 2018: Unlocking biodiversity data: Prioritization and filling the gaps in biodiverstiy observation data in Europe. Biological Conservation 221: 78–85.