Plán obnovy

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja: 09I03-03-V06 – Financované Európskou úniou NextGenerationEU

Plán obnovy a odolnosti SR

Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda

Názov a sídlo prijímateľaCentrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava

Miesto realizácie projektu: organizačná zložka Botanický ústav CBRB SAV

Cieľ projektuÚčelom podpory je dofinancovanie hmotného a nehmotného investičného majetku určeného na výskum, ktorý je vo všeobecnej výzve APVV neoprávnený, s cieľom umožniť prijímateľom realizovať kvalitnejšie projekty a maximalizovať výsledky a výstupy pri realizácii nezávislého výskumu a vývoja.

Kód projektu09I03-03-V06-00001

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer:  71 997,60 EUR

Termín realizácie projektu: 1. 7. 2023 – 31. 8. 2026


Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1): 09I03-03-V02 – Financované Európskou úniou NextGenerationEU

Plán obnovy a odolnosti

Komponent: Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda

Názov a sídlo prijímateľa: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava

Miesto realizácie projektu: organizačná zložka Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV

Cieľ projektu: podpora excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne.

Kód projektu: 09I03-03-V02-00005

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer:  55 634,80 EUR

Termín realizácie projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026


Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine: 09I03-03-V01 – Financované Európskou úniou NextGenerationEU

Plán obnovy a odolnosti

Komponent: Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda


Názov a sídlo prijímateľa: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava

Miesto realizácie projektu: organizačná zložka Botanický ústav CBRB SAV, organizačná zložka Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV

Cieľ projektov: podpora výskumných pracovníkov, ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pri relokácii ich výskumnej činnosti na Slovensko v CBRB SAV, v. v. i. tak, aby z úspešného zapracovania výskumníkov u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.


Kód projektu: 09I03-03-V01-00005

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer:  118 800 EUR

Termín realizácie projektu: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2025


Kód projektu: 09I03-03-V01-00018

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer:  104 400 EUR

Termín realizácie projektu: 1. 9. 2022 – 1. 9. 2022


Kód projektu: 09I03-03-V01-00075

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer:  113 400 EUR

Termín realizácie projektu: 1. 10. 2022 – 31. 8. 2025


Kód projektu: 09I03-03-V01-00004

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer:  99 000 EUR

Termín realizácie projektu: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025


Kód projektu: 09I03-03-V01-00142

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer:  118 800 EUR

Termín realizácie projektu: 1.3.2023 – 28.2.2026