Medzinárodné projekty

Aktuálne

Úloha Clavariaceae (huby) v travinných ekosytémoch
Role of Clavariaceae (fungi) in grassland ecosystems
Doba trvania:
Evidenčné číslo:bez evidenčného čísla
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Partnerské krajiny:Veľká Británia
E-NICHE - Európska sieť v chemickej ekológii: transformácia súčasného života k udržateľnosti
European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability
Doba trvania:6. 10. 2023 – 5. 10. 2027
Evidenčné číslo:CA22102
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Matúšová Radoslava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Danchenko Maksym, PhD., Kryvokhyzha Maryna, PhD.
Partnerské krajiny:Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA22102/#tabs+Name:Description
RECROP - Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu
Reproductive Enhancement of CROP resilience to extreme climate
Doba trvania:4. 10. 2023 – 3. 10. 2027
Evidenčné číslo:CA22157
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Lakhneko Olha, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Danchenko Maksym, PhD., MSc. Kale Rohan Arjun, Kryvokhyzha Maryna, PhD., MSc. Mishra Shubhi
Anotácia:Klimatické zmeny sú hrozbou pre potravinovú bezpečnosť, keďže extrémne poveternostné javy znížia úrodu všetkých hlavných plodín. Obilniny a ovocné plodiny, ktoré tvoria jadro ľudskej stravy, sú obzvlášť zraniteľné v dôsledku citlivosti procesu pohlavnej reprodukcie na abiotický stres. V dôsledku toho existuje naliehavá potreba vytvoriť elitné odrody so zvýšenou odolnosťou voči stresu vo fáze reprodukcie rastlín. RECROP (Zvýšenie odolnosti plodín vo fáze reprodukcie na extrémne klimatické podmienky) je tím agronómov, fyziológov, genetikov, biológov a bioinformatikov z verejných organizácií a súkromného sektora, ktorý bude využívať holistické prístupy na pochopenie základov citlivosti plodín a navrhovať riešenia na zvýšenie úrody plodín v ére klimatických zmien. Cieľom RECROP je: (1) identifikovať genetické, molekulárne a fyziologické komponenty citlivosti reprodukčnej fázy plodín, (2) navrhnúť plán na tvorbu odolných plodín a (3) poskytnúť usmernenia pre exogénne ošetrenia na zvýšenie odolnosti udržateľným spôsobom a posúvať hranice geneticky zdedenej tolerancie stresu. Ciele budú plniť štyri pracovné skupiny (PS), ktoré okrem výskumných diskusií budú organizovať školiace kurzy, workshopy, konferencie a iné odborné aktivity. RECROP bude aktívne podporovať výskumných pracovníkov v počiatočnej fáze kariéry prostredníctvom školení a vytvárania sietí a podporovať interakcie s partnerskými krajinami COST. Členovia RECROP sa budú aktívne zapájať do budovania komunikačných kanálov s politickými inštitúciami s cieľom poskytovať vedecké poradenstvo v oblasti biotechnológie, technológie a poľnohospodárstva.
Partnerské krajiny:Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Dánsko, Grécko, Holandsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia
SUSTAIN - Trvalo udržateľné využívanie zasolených pôd
Sustainable use of salt-affected lands
Doba trvania:3. 10. 2023 – 2. 10. 2027
Evidenčné číslo:CA22144
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Mistríková Veronika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Hricová Andrea, PhD., Mgr. Hunková Júlia, PhD., MVDr. Kačírová Jana, PhD., Mgr. Lisinovičová Monika, Ing. Szabóová Monika, PhD.
Anotácia:Zasolenie - akumulácia vo vode rozpustných solí v pôde, je jednou z hlavných príčin degradácie pôdy, ktorá celosvetovo postihuje 833 miliónov hektárov pôdy a 1,5 miliardy obyvateľov. Zasolené pôdy sa však dajú využiť v špecifických poľnohospodárskych postupoch (tzv. saline agriculture), ktoré zahŕňajú využitie zasolenej pôdy, vody a manažment plodín tolerantných voči zasoleniu. Pestovanie plodín na zasolených pôdach pomáha pri riešení potravinovej bezpečnosti a hospodárení s vodou v časoch postupujúcich klimatických zmien a rastu populácie. Existuje preto naliehavá potreba prepojiť výskum a prax a podporiť tak udržateľné využívanie zasolených pôd. Cieľom tejto COST akcie je vybudovať globálnu transdisciplinárnu sieť vedeckých odborníkov a podnikateľských subjektov z oblasti výskumu zasolenia v spojitosti s potravinovou bezpečnosťou, trvalou udržateľnosťou a prehlbujúcou sa klimatickou krízou. Naše aktivity sa zamerajú na: (i) pochopenie reakcií na heterogenitu zasolenia pôd a iné kombinované stresy v systéme pôda-rizosféra-rastlina; (ii) budovanie vedomostnej základne na zlepšenie hospodárenia s vodou, pôdou a pestovanie plodín na zasolených pôdach; (iii) demonštrovanie dôležitosti a významu zasolených pôd a slanísk; (iv) prepojenie podnikateľských subjektov využívajúcich stratégiu pestovania plodín na zasolených pôdach; a (v) rozvoj cielených politických rámcov pre správne riadenie zasolenia, začlenenie využívania zasolených pôd k pestovaniu ako doplnkovej zložky do Európskeho programu potravinovej bezpečnosti pre pobrežné a vnútrozemské zasolené územia. Vzájomná výmena poznatkov a zdieľanie osvedčených postupov prispeje k udržateľnejšiemu využívaniu zasolených pôd a zvýši odolnosť krajiny ako celku.
Partnerské krajiny:Albánsko, Cyprus, Grécko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA22144/#tabs+Name:Description
COPYTREE - Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín
European Network for Innovative Woody Plant Cloning
Doba trvania:24. 10. 2022 – 23. 10. 2026
Evidenčné číslo:COST CA21157
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Perniš Miroslav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Danchenko Maksym, PhD., Mgr. Klubicová Katarína, PhD., Mgr. Mravec Jozef, PhD., RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Anotácia:In vitro metódy množenia drevín zažívajú presun z akademických výskumných laboratórií do komerčnej sféry, kde sa ďalej vyvíjajú v množstve aplikácií v záhradníctve a lesníctve ako reakcia na klimatické zmeny a meniace sa celosvetové nároky na spotrebu potravín a dreva. Návrh projektu sa zaoberá výzvami, ktorých riešenie môže mať významný vedecký, spoločenský a ekonomický dopad. Najdôležitejšími sú: prekonanie nepoddajnosti niektorých drevín pri in vitro klonovaní; nájdenie efektívnych nástrojov na diagnostiku, ozdravovanie a uskladnenie zdravých kultúr; zvýšenie produkcie kvalitných klonov za primeranú cenu a vyhodnotenie technologických rizík a spôsobu komunikácie s verejnosťou a komerčným sektorom za účelom akceptovania, ocenenia, investovania a aplikácie in vitro klonov v praxi.Hlavný cieľ akcie COST CA21157 je teda zameraný na riešenie závažných výskumných výziev in vitro klonovania drevín a jeho akceptácie verejnosťou ako i podporu komerčnej aplikácie výskumu. Výsledkom má byť vytvorenie siete spájajúcej európskych výskumníkov z rôznych oblastí, ktorí sa budú podieľať na riešení vyššie spomenutých otázok zdieľaním inovácií, vývojom nových stratégií výskumu, vyhodnocovaním technologických rizík a zlepšením informovanosti verejnosti a komunikácie s politickými orgánmi, zainteresovanými stranami, a trhom.
Partnerské krajiny:Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA21157/
SMILES - Zvýšenie odolnosti malých a stredných ostrovov zabezpečením udržateľnosti ekosystémových služieb
Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services
Doba trvania:22. 9. 2022 – 21. 9. 2026
Evidenčné číslo:COST CA 21105
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Anotácia:xx
FULLRECO4US - Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu
Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste
Doba trvania:28. 9. 2021 – 27. 9. 2025
Evidenčné číslo:COST CA20133
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Szabóová Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Hricová Andrea, PhD., Mgr. Hunková Júlia, PhD.
Anotácia:Odpad vzniká v dôsledku populačného rastu, industrializácie a zlepšovania životnej úrovne ľudí. Pri absencii efektívnych systémov odpadového hospodárstva odpad končí na skládkach a v životnom prostredí (prostredníctvom neformálnych vypúšťaní), čo vedie k znečisteniu a k lineárnej ekonomike. Úplná recyklácia a valorizácia odpadu bude hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných obehových (bio) ekonomík. Hoci recyklovanie odpadu a stratégie zhodnocovania tohto procesu sa v Európe už začali implementovať, úroveň implementácie je rôzna. FULLRECO4US predstavuje diskusné fórum a platformu o holistických prístupoch k recyklácii a kde sa môže rozvíjať nový interdisciplinárny network. Tento bude vytvárať prijateľné prístupy pre životné prostredie, ktoré budú môcť byť premietnuté napr. do kompetitívnejších výskumných programov a prispejú k výskumu a inováciám v Európe. FULLRECO4US zahŕňa súbor aktivít ako sú krátkodobé vedecké pobyty, workshopy, účasť na konferenciách a sympóziách, podporené pracovnými skupinami zameranými na tvorbu holistických prístupov k recyklácii a valorizácii odpadu, účasť podnikateľského prostredia a šírenie výsledkov projektu na zvýšenie vplyvu, konsenzu a harmonizácie novovybudovaných stratégií.
Partnerské krajiny:Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA20133/
Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete
Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond
Doba trvania:25. 5. 2021 – 24. 5. 2025
Evidenčné číslo:COST CA20138
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Szabóová Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Hricová Andrea, PhD., Mgr. Mistríková Veronika, PhD.
Anotácia:Medzinárodná sieť výskumných pracovníkov spolupracujúca s legislatívnym a podnikateľským sektorom má za cieľ lepšie pochopiť ako koncept Nexus, zameraný na vodu, energiu a potraviny, podporuje súdržnosť politík a podporuje prechod k cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomike v Európe. Zameriava sa na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie životného štandardu a starostlivosť o životné prostredie. Koncept Nexus sa testuje na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej, európskej), pričom prostredníctvom zapojenia sa medzinárodných spolupracovníkov sa skúma aj medzinárodný rozmer. Postupy v súlade s konceptom Nexus budú zdieľané prostredníctvom spoločnej centrály na európskej úrovni. NEXUSNET prinesie postupy a odporúčania kompatibilné s konceptom Nexus. Využívané budú transdisciplinárne postupy so zapojením všetkých zúčastnených strán. Akademické znalosti konceptu Nexus budú transformované na poznatky aplikovateľné pre súkromný sektor alebo legislatívu. Plánovaný je rad opatrení na intenzívny prenos znalostí s cieľom zabezpečiť vplyv siete Nexus v Európe aj mimo nej.
Partnerské krajiny:Cyprus, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia
PLANTMETALS - Metabolizmus kovov v rastlinách
Trace metal metabolism in plants
Doba trvania:8. 10. 2020 – 7. 10. 2024
Evidenčné číslo:COST CA19116
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Vaculík Marek, PhD.
Anotácia:Mnohé stopové prvky a kovy (napr. Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn) sú esenciálne pre organizmy a súčasťou aktívnych centier enzýmov, keďže takmer jedna tretina z proteínov patrí medzi metaloproteíny. Preto je homeostáza kovov jedným z kľúčových prvkov udržateľnosti poľnohospodárstva a spoločnosti. Nízka bioprístupnosť kovov v rôznych typoch pôd celosvetovo znižuje produkciu poľnohospodárskych plodín a ich kvalitatívne vlastnosti. Niektoré kovy ako napr. Cu sú potrebné v malom množstve, no iné ako napr. Cd alebo Hg sú toxické už v malom množstve a spôsobujú vážny environmentálny problém. Pre hodnotenie environmentálnych rizík, remediácie a skvalitnenie poľnohospodárskych praktík (cielené hnojenie a šľachtenie) je nevyhnutné detailne poznať mechanizmy príjmu distribúcie, špeciácie, fyziologického pôsobenia, deficiencie, toxicity a detoxikácie kovov. Cieľom tejto COST akcie je spojiť sily vo výskume kovov zapojením expertov z oblasti fyziológie, (bio)fyziky, (bio)(geo)chémie, molekulárnej genetiky, ekológie, agronómie a pedológie. Ďalším predpokladom je sprístupnenie výsledkov experimentov a vedomostí potrebám farmárov a konzumentov, z cieľom aplikovať teoretické poznatky do reálnej praxe. Toto by sa malo udiať integrovaním vedeckých, komunikačných a diseminačných aktivít. Ako nástroj dosiahnutia týchto výziev budú slúžiť najmä pravidelné stretnutia pracovných skupín, workshopy pre mladých výskumníkov a stretnutia s partnerskými spoločnosťami, producentmi a distribútormi mikronutrientových hnojív zamerané na transfer technológií.
Partnerské krajiny:Alžírsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Jordánsko, Litva, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA19116/
EPI-CATCH - Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu
EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange
Doba trvania:17. 9. 2020 – 16. 9. 2024
Evidenčné číslo:COST CA19125
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Hricová Andrea, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:MVDr. Kačírová Jana, PhD., Ing. Szabóová Monika, PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom COST akcie CA19125 je rozvinúť a definovať nové poznatky a metodiky pre štúdium epigenetických mechanizmov, ktoré modulujú schopnosť rastlín adaptovať sa na environmentálne formy stresu vyvolané klimatickými zmenami. Realizovaná bude epigenomická analýza rastlín v odpovedi na rôzne formy environmentálneho stresu (sucho, zasolenie, teplota, patogény). Akcia bude využívať multidisciplinárny prístup, ktorý bude spájať poznatky priemyselného vývoja, molekulárnej biológie a genetiky, šľachtenia rastlín a bioinformatiky. Získané poznatky budú mať prínos pre vývoj nových inovatívnych technológií s cieľom zvýšiť environmentálnu udržateľnosť poľnohospodárstva.
Partnerské krajiny:Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA19125/#tabs|Name:overview
ELTtoEFDi - Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom
Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology
Doba trvania:1. 7. 2021 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo:475542
Program:JRP
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Anotácia:xx
Partnerské krajiny:Turecko
ConservePlants - Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma
Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives
Doba trvania:13. 11. 2019 – 12. 11. 2023
Evidenčné číslo:COST CA18207
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Šibíková Mária, PhD.
Anotácia:Úlohou COST projektu a jeho konzorcia je podstatne zvýšiť stupeň udržateľnosti manažovania európskych lesných ekosystémov s cieľom dlhodobo si zachovať svoje sociálne, environmentálne a ekonomické funkcie a hodnoty. Bude sa riešiť zriadením znalostnej platformy schopnej štandardizovať a uplatňovať existujúce informácie o biodiverzite lesov.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18207
Ex situ konzervácia druhov ihličnatých drevín použitím in vitro kultúr a kryokonzervačných techník - v rámci projektu Integrovaný prístup konzervácie ohrozených rastlín pre 21. storočie
Ex situ conservation of conifer tree species using in vitro cultures and cryopreservation techniques - in the frame of An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
Doba trvania:15. 10. 2019 – 14. 10. 2023
Evidenčné číslo:COST CA18201
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Ihradská Veronika, Mgr. Klubicová Katarína, PhD., Mgr. Perniš Miroslav, PhD., doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po manažment chránených území.Cieľom riešiteľského kolektívu ÚGBR CBRB SAV je štúdium somatickej embryogenézy od prvých fáz indukcie až po maturáciu a regeneráciu rastlín pri druhoch Pinus nigra Arn. (borovica čierna), Abies alba Mill. (jedľa biela) a jej hybridy. Zameriame sa na fyziologické, biochemické a štruktúrne aspekty, ktoré sprevádzajú tento proces a ich detailné štúdium je nevyhnutné na pochopenie celého mechanizmu somatickej embryogenézy. Na kryokonzerváciu embryogénnych pletív použijeme metódu tzv. pomalého zamŕzania (slow-freezing), ktorá je najvhodnejšia technika na pletivové a bunkové kultúry.
Partnerské krajiny:Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18201
Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí
An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
Doba trvania:15. 10. 2019 – 14. 10. 2023
Evidenčné číslo:COST CA18201
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šibíková Mária, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Čahojová Lucia, Mgr. Podroužková Medvecká Jana, PhD., RNDr. Šibík Jozef, PhD., Mgr. Žemlová Silvia
Anotácia:Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po menežment chránených území.Vedecký tím Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV sa bude podieľať na nasledujúcich cieľoch: 1) Identifikácia nedostatkov v ochrane rastlín a ich trvalo udržateľnom využívaní a podpora najlepších postupov – zapojíme sa poskytovaním našich skúseností a databáz obsahujúcich informácie o ohrozených rastlinách na Slovensku a v okolitých regiónoch. Naša inštitúcia prispeje skúsenosťami s identifikáciou ohrozených rastlín, najmä endemitov, ktoré sú v centre záujmu projektu Millennium Seed Bank, na ktorom náš ústav participuje. 2) Identifikácia nových a najmodernejších metodík a prístupov v ochrane rastlín – budeme sa aktívne podieľať na rozvoji nových vedeckých techník (najmä environmentálne modelovanie a využitie remote sensing). Budeme tiež prispievať odporúčaniami pre vhodný menežment ekosystémov, ktoré obsahujú ohrozené rastliny.
Partnerské krajiny:Albánsko, Belgicko, Slovensko
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18201
SOURDOmiCS - Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom
SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses
Doba trvania:10. 4. 2019 – 9. 10. 2023
Evidenčné číslo:COST CA18101
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Hricová Andrea, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Gajdošová Alena, CSc., Ing. Szabóová Monika, PhD.
Anotácia:Tradičné kvasné procesy predstavujú spontánne fermentácie, ktoré vedú k prirodzenému výberu mikroorganizmov, najmä kvasiniek a baktérií mliečneho kvasenia. Takéto mikroorganizmy sú pre človeka užitočné a súčasne inhibujú šírenie nežiaducej mikroflóry. Fermentácia kvasníc bola pravdepodobne jedným z prvých mikrobiálnych procesov, ktoré používa človek na výrobu a konzerváciu potravín. Takto spracované chlebové výrobky, sú v súčasnosti stále celosvetovo vyrábané, sú vysoko cenené spotrebiteľmi pre svoju výraznú chuť, textúru a zdravé atribúty. COST Akcia spája multidisciplinárnu skupinu vedcov a spoločností, ktorá sa venuje štúdiu (pseudo-) obilnín a kvasným technológiám. Zámerom je využitie autochtónnych (pseudo-) obilnín s dobrými pekárenskými a výživovými vlastnosťami a podpora trvalo udržateľného poľnohospodárstva a zachovanie genetickej rozmanitosti. Súčasne má za cieľ prispieť k rozvoju nových obchodných príležitostí pre miestnych poľnohospodárov prostredníctvom ich zapojenia do spracovania potravín a ich integráciou do priemyselných a obchodných reťazcov, čo je v súlade s Európskou agendou pre potraviny a životné prostredie. Cieľom Akcie je navrhnutie štartovacích kvasných kultúr so širokým spektrom biotechnologických aplikácií, produkcia metabolitov s vysokou pridanou (výživovou) hodnotou ako aj produkcia zdravých a chutných chlebových výrobkov, ktoré ovplyvnia stravovanie a orientáciu spotrebiteľov na trhu.
Partnerské krajiny:Argentína, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, JAR, Kanada, Kostarika, Lotyšsko, Malajzia, Malta, Mexiko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18101/#tabs|Name:overview

Ukončené

Editovanie genómu rastlín - technológia s transformatívnym potenciálom
Genome editing in plants - a technology with transformative potential
Doba trvania:25. 4. 2019 – 24. 4. 2023
Evidenčné číslo:COST CA18111
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Jopčík Martin , PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Libantová Jana, CSc., Ing. Rajninec Miroslav
Anotácia:Veľkou výzvou tohto storočia je poskytnúť primeranú výživu rastúcej globálnej populácii a zároveň rozvíjať sociálne, ekonomicky a environmentálne udržateľnejšie poľnohospodárstvo, ktoré bojuje proti zmenám klímy, strate biodiverzity a degradácii ornej pôdy. Výskum a šľachtenie rastlín sú pri riešení tejto výzvy veľmi dôležité. V priebehu posledných dvoch desaťročí sa na základe vedeckého pokroku vyvinulo množstvo techník úpravy genómu, ktoré umožňujú bezprecedentnú úroveň presnosti pri kontrole genetického materiálu a jeho príslušných vlastností.Táto akcia COST spojí odborné znalosti z rôznych odborov na vyhodnotenie techník úpravy rastlinných genómov a ich výsledných produktov z rôznych perspektív. Zistenia budú slúžiť na navrhnutie cestovnej mapy na usmernenie a uľahčenie aplikácií úpravy genómu vo výskume a šľachtení rastlín, čo následne pomôže stanoviť priority výskumu a vývoja a stimulovať ďalšie medzinárodné a medzidisciplinárne spolupráce.
Partnerské krajiny:Albánsko, Arménsko, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18111/#tabs|Name:overview
COST ETN - Európska sieť na sledovanie akvatických živočíchov
The European Aquatic Animal Tracking Network
Doba trvania:1. 4. 2019 – 31. 3. 2023
Evidenčné číslo:COST CA18102
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Pekárik Ladislav, PhD.
Anotácia:Telemetria je bežne používaná metóda na skúmanie ekológie a pohybového správania vodných živočíchov druhov vo vzťahu k ich prostrediu. Poskytuje vedecký základ pre riadenie a ochranu a významne zlepšilo naše chápanie fungovania a dynamiky ekosystémov. Konkrétnejšie, telemetria poskytuje cenné údaje, ktoré možno použiť v mnohých politikách a smerniciach. V posledných rokoch sa na celom svete zaviedli iniciatívy riadené na národnej a regionálnej úrovni. Hoci je v Európe veľký a rastúci počet výskumníkov, ktorí využívajú biotelemetriu na štúdium vodných živočíchov, neexistuje výraznejšia spolupráca v teréne. Táto situácia predstavuje podstatnú stratu príležitostí pre vedeckú excelentnosť, financovanie a konkurencieschopnosti európskeho priestoru na medzinárodnom trhu s biotelemetriou. Touto akciou COST chceme túto medzeru vyplniť a zastrešujúcim cieľom je zabezpečiť prechod od voľne koordinovaného súboru existujúcich regionálnych telemetrických iniciatív k trvalo udržateľnému, účinnému systému. Cieľom projektu je integrovaná celoeurópska biotelemetrická sieť zakotvená v medzinárodnom kontexte už existujúcich iniciatív. To sa dosiahne prostredníctvom stretnutí pracovných skupín, workshopov, školení a vedeckých poznatkovmisie zamerané na: 1) implementáciu centralizovanej európskej databázy, mapovanie požiadaviek a politík podľa štandardov dát existujúcich medzinárodných biotelemetrických dátových systémov, 2) zlepšenie v súčasnosti dostupných technológií a podpora technologického pokroku, 3) podpora a zriadenie kľúčovej telemetrickej infraštruktúry a výskum kľúčových druhov a 4) poskytovanie nepretržitých možností odbornej prípravy a šírenie poznatkov pre komunitu zainteresovaných strán.
Partnerské krajiny:Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, JAR, Kanada, Litva, Malta, Maroko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu:http://www.lifewatch.be/etn/
G-BIKE - Poznanie genómovej biodiverzity pre odolné ekosystémy
Genomic biodiversity knowledge for resilient ecosystems
Doba trvania:1. 3. 2019 – 31. 3. 2023
Evidenčné číslo:COST CA18134
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čiampor Fedor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Čejka Tomáš, PhD., RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, PhD., Mgr. Pekárik Ladislav, PhD.
Anotácia:V rýchlo sa meniacom prostredí závisí odolnosť ekosystémov v konečnom dôsledku od adaptability druhov. G-BIKE poskytne štandardné a rutinné nástroje na posudzovanie, monitorovanie a manažment genetickej odolnosti a súvisiaceho adaptačného potenciálu populácií. Hoci genetické údaje možno získať pre väčšinu organizmov, štandardizácia protokolov na detekciu a monitorovanie druhov, ich genetickej rozmanitosti a adaptačného potenciálu stále chýba. G-BIKE pomôže odborníkom v celej EÚ integrovať genetické a evolučné poznatky do plánovania ochrany a presadzovať programy cezhraničného manažmentu a dlhodobého monitorovania s cieľom zabezpečiť pretrvávanie populácií a v konečnom dôsledku aj naďalej poskytovať ekosystémové služby. Vzhľadom na výrazný vplyv zmeny klímy v nadchádzajúcich desaťročiach sú ciele G-BIKE obzvlášť naliehavé.Ciele projektu: 1) jasné definovanie významu genetickej rozmanitosti pre podporu ekosystémov; 2) vypracovanie a testovanie osvedčených postupov na monitorovanie genetickej diverzity v čase a priestore; 3) poskytovanie online fóra o nových nástrojoch; 4) spájanie všetkých zainteresovaných strán prostredníctvom vytvárania sietí a možností odbornej prípravy; 4) budovanie siete laboratórií zameraných na conservation genetics; 5) budovanie základne pre dlhodobý vplyv.
Partnerské krajiny:Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Jordánsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18134
DiSSCo Prepare - Distribuovaný systém vedeckých zbierok – prípravná fáza
Distributed System of Scientific Collections – Preparatory Phase Project
Doba trvania:1. 2. 2020 – 31. 1. 2023
Evidenčné číslo:871043
Program:Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Smatanová Janka, Mgr. Šlenker Marek, PhD.
Anotácia:Východiskom projektu európskej infraštruktúry ESFRI - DiSSCo je fakt, že európske zbierky z oblasti prírodných vied obsahujú približne 1,5 miliardy biologických a geologických objektov, čo predstavuje približne 55 % celosvetových zbierok a dokumentujú asi 80 % známej súčasnej a minulej biologickej a geologickej diverzity na Zemi. Cieľom projektu je pripraviť celoeurópsky distribuovaný systém vzájomne prepojených prírodovedných zbierok. Súčasný stav, keď zbierky sú fragmentované a informácie o nich prevažne nie sú digitalizované by sa mal zmeniť tak, aby vytvorili integrovanú dátovú paneurópsku výskumnú infraštruktúru. V rámci slovenskej účasti v európskej infraštruktúre predpokladáme, v závislosti od finančných prostriedkov z národných zdrojov, ktoré budú poskytnuté na tento ESFRI projekt, postupnú digitalizáciu všetkých botanických, mykologických a zoologických zbierkových fondov na Slovensku. Ďalej predpokladáme digitalizáciu existujúcich publikovaných údajov o rozšírení rastlín a živočíchov na Slovensku, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii len v papierovej podobe.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:https://www.dissco.eu/prepare/
Aký dopad má celogenómová multiplikácia na klonálne rozmnožovanie rastlín?
Tracking the effects of the whole-genome multiplication on clonal reproduction in plants
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo:Mob-Open-05-20
Program:Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Šingliarová Barbora, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Skokanová Katarína, PhD., Mgr. Šlenker Marek, PhD., Mgr. Zozomová Judita, PhD.
Anotácia:Polyploidia, stav kedy sa v jadre bunky vyskytuje tri a viac chromozómových sád, je široko rozšírený jav, ktorý stojí za vznikom evolučných inovácií u krytosemenných rastlín. Autopolyploidizácia – celogenómová multiplikácie v rámci jedného druhu – je vždy sympatrická; neopolyploidy majú spočiatku kvôli poruchám meiózy a negatívnemu vplyvu interakcií mezi majoritným a minoritným cytotypom zníženú úspešnosť v porovnaní s diplodnými predkami. Schopnosť klonálneho rastu môže z tohoto pohľadu zvýšit pravdepodobnost udržania a následnej evolúcie neopolyploidov. Doteraz však nie je známe či je polyploidizácia príčinou alebo dôsledkom zvýšeného klonálneho rastu, aké faktory sú v pozadí tejto vlastnosti a aké sú ekologické dôsledky zmien v schopnosti klonálneho rastu v rámci príbuzných cytotypov. K zodpovedaniu týchto otázok sme zvolili modelový druh Pilosella rhodopea (diploidy a autopolyploidy) rozšírený v balkánskych pohoriach a súbor navzájom se doplňujúcích observačných, experimentálnych a anatomických prístupov. Projekt prispeje k poznaniu vplyvu autopolyploidizácie na evolúciu novo vzniknutých vlastností súvisejúcich s rozmnožovaním u semenných rastlín.
Partnerské krajiny:Bulharsko
MOBILISE - Mobilizácia dát, pravidiel a expertov vo vedeckých zbierkach
Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific Collections
Doba trvania:1. 10. 2018 – 1. 10. 2022
Evidenčné číslo:COST CA17106
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Kučera Jaromír, PhD., Mgr. Smatanová Janka, RNDr. Španiel Stanislav, PhD.
Anotácia:Európske zbierky z oblasti prírodných vied obsahujú približne 1,5 miliardy biologických a geologických objektov, ktoré predstavujú približne 80% známej súčasnej a minulej biologickej a geologickej diverzity na Zemi. Cieľom projektu je pripraviť pôdu pre budúci celoeurópsky distribuovaný systém vedeckých zbierok. Konkrétne ciele projektu sú: (1) Uľahčiť prenos poznatkov a technológií medzi výskumníkmi, špecialistami v oblasti domén, agregátormi údajov a priemyslom prostredníctvom aktivít na vytváranie sietí, podujatí, workshopov a školení; (2) Podporovať vývoj inovačných techník a koordinované stanovovanie priorít s cieľom zvýšiť efektívnosť rozsiahlej digitalizácie a mobilizácie existujúcich dát; (3) Zvýšiť povedomie o potrebe vedy pre spoločnosť, o tom, že okrem fyzického prístupu sú infraštruktúry udržateľného prístupu k údajom neoddeliteľnou súčasťou výskumu biodiverzity.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
NaturaSat - softvér na výskum biotopov Natura 2000 pomocou satelitných dát
NaturaSat - software for exploring Natura 2000 habitats by satellite data
Doba trvania:1. 10. 2020 – 30. 9. 2022
Evidenčné číslo:ESA-IPL-PTS-PECS-LE-2020-160
Program:European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šibíková Mária, PhD.
Anotácia:Projekt predstavuje konvergenčný výskum riešiaci zložité otázky vyžadujúce multidisciplinárny prístup. Integruje vedomosti vedcov v teréne, matematikov a zainteresovaných strán so zameraním na využívanie biotopov a ochranu prírody - najmä sieť Natura 2000.Cieľom projektu je vytvoriť funkčnú a dostupnú verziu softvéru, ktorý nazývame NaturaSat, ktorý umožní botanikom, ochrancom prírody ako na Slovensku tak aj v Európe skúmať a monitorovať biotopy Natura 2000 pomocou optických údajov Sentinel-2. Dosiahnutie cieľov projektu zaručí presnú identifikáciu a klasifikáciu európskych chránených biotopov a neustále sledovanie ich časopriestorovej distribúcie a kvality softvérom NaturaSat.Projekt nadväzuje na úspešné riešenie prvej fázy, podporenej agentúrou ESA, kde sme vytvorili prototyp softwaru, ktorý by teraz mal byť dokončený a testovaný v praxi pre jeho následné využívanie zainteresovanými organizáciami či súkromným sektorom.
Občianska veda (Citizen Science) ako nástroj na zvýšenie povedomia o nepôvodných druhov organizmov
Increasing understanding of alien species through citizen science – Alien CSI
Doba trvania:1. 6. 2018 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo:COST CA17122
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Pekárik Ladislav, PhD.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Reštitúcia jesetera malého v rakúskom úseku Dunaja – LIFE
Restoration of sterlet populations in the Austrian Danube - LIFE
Doba trvania:1. 1. 2015 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo:LIFE14 NAT/AT/000057
Program:LIFE
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Pekárik Ladislav, PhD.
Partnerské krajiny:Rakúsko
KEW - Uchovanie endemickej flóry Karpát
Conserving the endemic flora of the Carpathian region
Doba trvania:1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo:
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Kučera Jaromír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Gbúrová Štubňová Eliška, PhD., Mgr. Slovák Marek, PhD., RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV:RNDr. Peter Turis (Správa NP Nízke Tatry), RNDr. Ján Kliment, CSc. (Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica)
Anotácia:Projekt zastrešuje aktivity týkajúce sa zberu semien a výskumných aktivít vyšších druhov rastlín na území Karpát so špeciálnym zameraním na endemické, subendemické a regionálne ohrozené druhy nachádzajúce sa na hranici svojho areálu rozšírenia. V roku 2017 sa vytvorila sieť „Carpathians research network“ spájajúca expertov z piatich krajín. Projekt je koordinovaný našou inštitúciou a financovaný RGB Kew. Hlavnými cieľmi projektu sú: ex situ konzervácia semien v semmených bankách; biosystematické štúdie vybraných karpatských endemických druhov a skupín (bolo vybraných päť rôznych modelových rodov, ktoré zahrňujú karpatské endemity - Carex curvula agg., D. arbuscula Čelak. and D. petraea Leyb., Soldanella L.: sect. Soldanella, Draba L.: sect. Aizopsis, sect. Chrysodraba and sect. Leucodraba, Silene zawadzkii Herbich), vytvorenie detailnej databázy rozšírenia celej endemickej flóry Karpát a publikácia monografie Flora Endemica Carpatica.
Partnerské krajiny:Česko, Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Veľká Británia
Konverzia poznatkov na zlepšenie riadenia európskych pobrežných ekosystémov a služieb – COST
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Doba trvania:9. 11. 2017 – 30. 5. 2022
Evidenčné číslo:COST CA16208
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šibíková Mária, PhD.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, USA
DNAqua-Net - Vývoj nových genetických nástrojov na hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy
Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe
Doba trvania:20. 10. 2016 – 30. 4. 2021
Evidenčné číslo:COST CA15219
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čiampor Fedor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, PhD.
Partnerské krajiny:Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, Kanada, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Uruguaj, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu:http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15219, http://www.dnaqua.net
Chasmofytické spoločenstvá - významný biotop vzácnych a endemických druhov rastlín
Chasmophyte communities – important habitat of rare and endemic plant species
Doba trvania:1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo:SAV-BAS 18-13
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Valachovič Milan, DrSc.
Partnerské krajiny:Bulharsko
Ekologické a geografické vlastnosti a hlavné migračné cesty inváznych rastlín v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska
Ecological and geographical peculiarities and main migration ways of invasive plant species in the border area of Ukraine and Slovakia
Doba trvania:6. 4. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo:18
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Májeková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Podroužková Medvecká Jana, PhD., RNDr. Zaliberová Mária, CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na objasnenie hlavných faktorov dôležitých v šírení inváznych druhov v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska. Tieto údaje budú tvoriť vedecký podklad monitorovania inváznych druhov a kontroly ich rozšírenia.Výsledkom spoločného ukrajinsko-slovenského projektu bude vytvorenie ekologických, cenologických a geografických vlastností inváznych druhov na pohraničnom území Ukrajiny a Slovenska a po prvýkrát budú hodnotené trendy šírenia a hlavné migračné cesty inváznych druhov v regiónoch.
Partnerské krajiny:Ukrajina
BENDIS - Nová generácia rastlinných biostimulátorov založená na strigolaktónoch viazaných na nanočastice
A next generation plant biostimulant based on strigolactones included into stimuli responsive nanoformulation
Doba trvania:1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo:
Program:Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Matúšová Radoslava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Kleman Juraj, Mgr. Klubicová Katarína, PhD., RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Anotácia:Cieľom celého projektu je integrácia technológií pre priemyselnú produkciu tzv. next generation rastlinných biostimulátorov, založených na analógoch strigolaktónov (SL) a/alebo mimík strigolaktónov, naviazaných na nosičoch, z ktorých by sa uvoľňovali za regulovaných podmienok. Lepšie využitie exogénne aplikovaných strigolaktónových analógov/mimík vyžaduje také nosiče, ktoré ochránia SL od rýchlej degradácie a podporia ich ustálené uvoľňovanie v biologicky aktívnych koncentráciách za kontrolovaných podmienok - napríklad zmenami pH v pôde v okolí koreňov rastlín.
Partnerské krajiny:Rumunsko, Slovensko
NATURAsat - Softvérové nástroje na monitorovanie biotopov NATURA 2000 satelitnými snímkami
Software tools for monitoring NATURA 2000 habitats by satellite images
Doba trvania:1. 12. 2017 – 30. 11. 2019
Evidenčné číslo:ESA No. 4000122575/17/NL/SC
Program:European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Šibíková Mária, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vytvorenie softwéru, ktorý bude automaticky a poloautomaticky identifikovať, klasifikovať a monitorovať biotopy Natura 2000 pomocou satelitných snímok Sentinel-1 a Sentinel-2 a ich kombinácie. S použitím dynamickej segmentácie a adekvátnej kalibrácie vytvorenej na základe reálnych dát, databáz a expertných skúseností bude činnosť monitorovania biotopov zautomatizovaná a ponúknutá širokému spektru užívateľov od štátnej ochrany prírody až po súkromnú sféru. Presah využitia výsledného projektu do európskeho priestoru je zabezpečený definíciou siete Natura 2000, ktorá predstavuje sústavu chránených území členských krajín Európskej únie s hlavným cieľom zachovania prírodného dedičstva. Projekt predstavuje aplikovaný výskum ktorý prepája akademické prostredie s praxou. Jeho výsledky majú potenciál byť jedinečným spojením metód numerickej a aplikovanej matematiky, botaniky a ekológie s diaľkovým prieskumom zeme a využitím dát európskej vesmírnej agentúry.
Partnerské krajiny:Slovensko
Optimalizácia podmienok pre in vitro množenie a kultiváciu netradičných odrôd ovocných lián Actinidia arguta a Schisandra chinensis (ukrajinský výber)
The optimization of the conditions for in vitro reproduction and cultivation of non-traditional fruit lianes Actinidia arguta and Schisandra chinensis cultivars (Ukrainian selection)
Doba trvania:6. 4. 2017 – 6. 4. 2019
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Libiaková Gabriela, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Gajdošová Alena, CSc., Mgr. Hunková Júlia, PhD.
Anotácia:Projekt otvorí spoluprácu medzi ústavmi v oblasti mikropropagácie rastlín a podporí úroveň daného výskumu. Realizácia projektu umožní úspešne množiť a kultivovať druhy s vysokým vplyvom na ľudské zdravie (Actinidia arguta a Schizandra chinensis), s komerčným efektom a sociálno-ekonomickým významom.
Partnerské krajiny:Ukrajina
iPLANTA - Modifikácia rastlín na produkciu interferujúcej RNA
Modifying plants to produce interfering RNA
Doba trvania:27. 10. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:COST CA 15223
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Boszorádová Eva, PhD., RNDr. Gregorová Zuzana, PhD., doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV:Mgr. Mária Zimová - externý doktorand
Anotácia:Moderný výskum identifikoval vysoký potenciál mäsožravých rastlín pre biotechnologické využitie. Regulačné mechanizmy prebiehajúce v biologických a metabolických procesoch v týchto rastlinách však doteraz nie sú objasnené, pričom dôležitú úlohu v týchto procesoch zohrávajú rôzne typy malých RNA. Tieto molekuly regulujú rôzne aspekty rastlinných vývinových procesov a podieľajú sa aj na regulácii odpovede rastlín voči environmentálnym stresom. Projekt je zameraný na izoláciu a analýzu týchto molekúl v rastlinách rodu Drosera. Východiskom budú izolačné kity a dostupné protokoly, avšak pre problematickosť pletív týchto rastlín bude potrebná optimalizácia postupov. Získané protokoly pre izoláciu a analýzy malých RNA sú nevyhnutným predpokladom pre výskum regulácie jednotlivých procesov v mäsožravých rastlín akými sú trávenie koristi či získavanie živín, odpovede na environmentálny stres.
Partnerské krajiny:Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Poľsko, Švédsko, Taliansko
Príspevok BÚ SAV k medzinárodnému projektu Millenium Seed Bank
Contribution of IB SAS to the international project Millenium Seed Bank
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Kučera Jaromír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Kučera Jaromír, PhD., prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc., Mgr. Slovák Marek, PhD.
Anotácia:Medzinárodný projekt Millennium Seed Bank Partnership (predtým Millennium Seed Bank projekt), zameraný na ochranu rastlín je koordinovaný Kráľovskou botanickou záhradou v Kew (Anglicko). Projekt začal roku 1996, po získaní grantu Millennium Commission v roku 1995 a teraz sídli v budove Wellcome Trust Millenium ktorá sa nachádza v oblasti Wakehurst Place, West Sussex. Projekt je najväčším ex situ záchranným programom na svete. Zameraním projektu je globálna ochrana biodiverzity rastlín, hlavne tých ktoré čelia hrozbe vyhynutia. Semená sú uchovávané v semenných bankách ako poistka proti riziku vyhynutia v ich prirodzenom prostredí. Vďaka spolupráci s 80 partnerskými krajinami z celého sveta (Botanický ústav SAV spolupracuje na projekte od roku 2006), boli úspešne zozbierané a uskladnené semená z viac ako 13% všetkých voľne rastúcich rastlinných druhov sveta. Cieľom projektu je do roku 2020 uskladniť semená z 25% (75 000 druhov) voľne rastúcich druhov rastlín sveta. Prioritne sa zbierajú semená z ohrozených, endemických druhov rastlín, pôvodných príbuzných druhov poľnohospodárskych plodín a oblasti najviac ohrozené zo stále narastúcim vplyvom ľudskej činnosti, vrátane využívania pôdy a zmeny klímy.
Partnerské krajiny:Veľká Británia
Somatická embryogenéza vybraných druhov ihličnatých drevín: indukcia embryogénnych pletív, ich udržiavanie, maturácia somatických embryí a regenerácia rastlín
Somatic embryogenesis in selected conifer species: initiation of embryogenic tissues, their maintenance, maturation of somatic embryos and plantlet regeneration
Doba trvania:1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:15
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Klubicová Katarína, PhD., RNDr. Matúšová Radoslava, PhD., doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc.
Anotácia:Somatická embryogenéza je proces diferenciácie embryí zo somatických buniek rastlinného organizmu v podmienkach in vitro. Pri ihličnatých drevinách tento proces zahŕňa niekoľko štádií: indukcia embryogénneho pletiva, udržiavanie embryogénnych pletív, dozrievanie somatických embryí a regenerácia rastlín (somatických semenáčov). Každé štádium vyžaduje špecifické podmienky a je ovplyvnené viacerými faktormi.Cieľom predloženého návrhu je študovať individuálne štádiá somatickej embryogenézy, predovšetkým vplyv vývinového štádia primárnych explantátov, účinky rastových regulátorov a tiež osmotický potenciál kultivačného média. Druhy Abies alba, Pinus sylvestris a Pinus nigra budú zahrnuté do experimentov
Partnerské krajiny:Poľsko
Stresom-indukovaná expresia arabinogalaktanov a obranné proteíny v súvislosti s iniciáciou androgenézy
Stress-inducible expression of arabinogalactans and defence-related proteins in relation to androgenesis initiation
Doba trvania:1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:SAV-PAV č. 11
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Boszorádová Eva, PhD., RNDr. Gregorová Zuzana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV:Mgr. Mária Zimová
Anotácia:Porozumenie mechanizmu vedúceho k rastlinnej ebryogenéze za indukovateľných stresových podmienok (napr. teplota a/alebo osmotický stress) na molekulárnej úrovni je rozhodujúce pre vylepšenie plodín. Aby sme prekonali rezistenciu genotypov k mikrosporovej embryogenéze (ME) v podmienkach in vitro, je dôležité identifikovať selekčné markery pre responzivitu/rekalcitranciu. Dobrými kandidátmi sa zdajú byť proteíny spojené s patogenézou (PRs, PR-3 chitinázy) zahrnuté v rastlinnej obrane voči (a)biotickému stresu s arabinogalaktanmi (AGPs), ktoré pravdepodobne fungujú pri bunkovom delení, diferenciácii a vývinu. Cieľom projektu je charakterizovať PR3 a AGPs vo vzťahu k efektívnosti ME v raži (Secale cereale L.).
Partnerské krajiny:Poľsko
Štúdium dynamického správania sa SnRK1.1 v rastlinách pomocou modernej fluorescenčnej mikroskopie
Study of the dynamic behaviour of SnRK1.1 by advanced fluorescence microscopy techniques in planta
Doba trvania:1. 1. 2018 – 30. 6. 2018
Evidenčné číslo:S/ARG 17-02
Program:ICGEB
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Jásik Ján, DrSc.
Partnerské krajiny:Argentína
Hľadanie tolerantných odrôd - fenotypovanie na úrovni rastliny a bunky
The quest for tolerant varieties - Phenotyping at plant and cellular level
Doba trvania:22. 5. 2014 – 21. 5. 2018
Evidenčné číslo:COST FA1306
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Klubicová Katarína, PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium fyziologických, biochemických a štruktúrnych spektov somatickej embryogenézy. Somatická embryogenéza je vývin embryí zo somatických buniek rastlinného organizmu v podmienkach in vitro a zahŕňa niekoľko etáp: indukcia embryogénnych kultúr, dozrievanie somatických embryí, ich klíčenie a prenos regenerovaných rastlín do pôdy. Každá z týchto etáp sa bude detailne študovať s cieľom optimalizácie. Pri indukcii sa sústredíme najmä na štúdium vplyvu živných médií a explantátov, Štruktúru somatických embryí budeme sledovať na úrovni svetelnej mikroskopie. Embryogénne kultúry sa budú udržiavať v in vitro podmienkach na pevných alebo v tekutých médiách (suspenzné kultúry) alebo metódou kryokonzervácie v tekutom dusíku pri -196 °C.Dozrievanie somatických embryí je dôležitý krok, ktorý vedie k regenerácii celej rastliny. Cieľom projektu je tiež optimalizácia dozrievania somatických embryí a regenerácie rastlín (somatických semenáčov). Dôležitá úloha pripadá štúdiu a porovnávaniu embryogénnych a neembryogénnych pletív na úrovni proteomiky za účelom hlbšieho pochopenia mechanizmov vedúcich k indukcii procesu somatickej embryogenézy.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
NNEXT - Nepôvodné druhy drevín pre európske lesy - skúsenosti, riziká a možnosti
Non-native tree species for european forests - experiences, risks and opportunities
Doba trvania:3. 6. 2014 – 13. 5. 2018
Evidenčné číslo:COST FP1403
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Kormuťák Andrej, DrSc.
Anotácia:Introdukcia cudzokrajných druhov lesných drevín do geografických oblastí Európy má v rámci lesníckej praxe už dlhšiu tradíciu. Začiatky tejto introdukcie siahajú do 18. storočia, kedy vznikla silná požiadavka na prírodné zdroje pre potreby prebiehajúcej industrializácie Európy. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje skôr na produkciu biomasy a sekvestráciu uhlíka, ako aj na možnosti zvýšenia adaptačného potenciálu lesov k dlhodobým klimatickým zmenám pomocou cudzokrajných drevín. Za účelom určenia ich potenciálu v najširšom slova zmysle, vznikla diskusná platforma pre špecifikáciu tohto potenciálu.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Hľadanie genetických markerov pre rozlíšenie druhov v rámci Russula podrodu Polychromidia
Looking for suitable genetic markers for species recognison in Russula subgenus Polychromidia
Doba trvania:1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:15-63/16
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Partnerské krajiny:Česko
Odpoveď somatických embryí smreka obyčajného na abiotické stresy
Response of Norway spruce somatic embryos to abiotic stresses
Doba trvania:1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:SAV-AV ČR 15-06
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Boszorádová Eva, PhD., RNDr. Gregorová Zuzana, PhD., Ing. Jopčík Martin, PhD., Ing. Libantová Jana, CSc., doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vyhodnotiť odpovede somatických embryí smreka obyčajného na abiotický stres. Somatické embryá budú vystavené rôznym desikačným postupom (vysokej teplote, klesajúcej vlhkosti) a rôznym dávkam UV-B žiarenia. Za stresových podmienok budú u somatických embryí vyhodnotené zmeny aktivít biosyntetických enzýmov pre polyamíny, ďalej zmeny obsahov polyamínov, fytohormónov a kyseliny abscisovej (kľúčového endogénneho signálneho poslíčka v odpovedi na stres u rastlín). Bude stanovený aj rozsah peroxidácie lipidov. Biochemické analýzy budú doplnené histochemickými testami na prítomnosť polyfenolických látok (s obranným charakterom proti UV-B žiareniu) po vystavení embryí účinkom UV-B žiarenia. Spoluprácou so slovenským partnerom bude výskum doplnený štúdiom členov rodiny chitináz na molekulárnej úrovni, čo umožní študovať súčasne izoformy dôležité pre vývoj embryí rovnako ako dynamiku biochemických procesov súvisiacich s odpoveďou na stres. Štúdium somatických embryí umožní detailne študovať skoré fyziologické odpovede na rôzne druhy stresov, ktoré súvisia so zmenami životného prostredia.
Partnerské krajiny:Česko
Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopov Slovenska a Českej republiky projektu SAV-AV ČR 16-07
Remarkable elements of lichenbiota of important biotopes of Slovakia and the Czech Republic (SAV-AV ČR 16-07
Doba trvania:1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:SAV-AV ČR 16-07
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Košuthová Alica, PhD.
Partnerské krajiny:Česko
Odpoveď klonálnych rastlín na disturbancie
Clonal Plant Response to Disturbance in the Tatras
Doba trvania:1. 1. 2016 – 1. 12. 2017
Evidenčné číslo:UNCO 2016
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Partnerské krajiny:USA
PlantDNAtoleranc - Adaptácia rastlín na znečistenie ťažkými kovmi a rádioaktivitou
Plant adaptation to heavy metal and radioactive pollution
Doba trvania:1. 1. 2014 – 31. 10. 2017
Evidenčné číslo:612587
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hajduch Martin, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Gábrišová Daša, PhD., Mgr. Klubicová Katarína, PhD., Ing. Lancíková Veronika, PhD., Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc.
Anotácia:Ľudské aktivity neustále pokračujú v znečisťovaní životného prostredia, napríklad pri úniku ťažkých kovov alebo rádioaktivity. Ekologické problémy sú obzvlášť vážne v prípade jadrových zariadení a posledné udalosti (Japonsko) indikujú, že Černobyľská nehoda v roku 1986 nebola zďaleka výnimočná. Navyše, podobné nehody majú „hororový“ efekt na obyvateľstvo. Znečistenie životného prostredia môže byť ale rovnako vážne prípade banského odpadu, ktorý kontaminoval veľké plochy Európy rôznymi druhmi ťažkých kovov. Je prekvapujúce, že rastliny sa dokážu adaptovať na prostredie kontaminované chronickou rádioaktivitou alebo ťažkými kovmi ako je demonštrované ich rastom a rozmnožovaním v znečistených oblastiach. Hlavným cieľom projektu je porozumieť základným ochranným mechanizmom a spôsobu ako znečistené prostredie vplýva na genóm rastlín. Projekt založí výskumnú sieť na hodnotenie a objavovanie unikátnych výskumných zdrojov v Černobyľskej oblasti a banských oblastiach Walesu a Spojeného kráľovstva. Tieto oblasti budú využité ako „laboratóriá pod holým nebom“ na štúdium ako zmeny v DNA koordinujú odpoveď rastlín na znečistenie rádioaktivitou a ťažkými kovmi za použitia biologických, molekulárnych a evolučných stratégií. Časť projektu sa bude zaoberať ako zvýšiť produktivitu a bezpečnosť pestovania poľnohospodárskych plodín v kontaminovaných oblastiach. Po prvý krát v histórii, deväť výskumných tímov s komplementárnymi skúsenosťami v oblasti rádioaktivity a ďalších rastlinných stresov budú spolupracovať pri riešení prežitia v kontaminovaných oblastiach Európy.
Partnerské krajiny:Bielorusko, Česko, Nemecko, Rusko, Ukrajina, Veľká Británia
How ecologically plastic are symbiotic associations linked to mediterranean-type biotopes in Pannonia and Western Carpathians?: case study on Solenopsora candicans
Ako sú symbiotické asociácie viazané na Mediteránny typ biotopov v Panónii a Západných Karpatoch ekologicky plastické?: prípadová štúdia o Solenopsora candicans
Doba trvania:25. 6. 2017 – 4. 7. 2017
Evidenčné číslo:Synthesys HU-TAF-6340
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Fačkovcová Zuzana, PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na symbiotické interakcie lichenizovaných húb s riasami. Hlavným cieľom bolo zistiť, či takéto interakcie hrajú úlohu pri formovaní distribučného areálu modelového lišajníka Solenopsora candicans s Mediteránnym rozšírením a či zmenou fotobionta naprieč distribučným areálom dochádza k zvyšovaniu ekologickej plasticity lišajníka.
Partnerské krajiny:Maďarsko
EU-BON - Budovanie siete na sledovanie európskej biodiverzity
EU-BON - Building the European Biodiversity Observation Network
Doba trvania:1. 12. 2012 – 31. 5. 2017
Evidenčné číslo:308454
Program:7RP
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV:29 partnerských inštitúcií
Partnerské krajiny:Belgicko, Brazília, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Izrael, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Európsky informačný systém pre cudzokrajné druhy – COST
European Information System for Alien Species - COST
Doba trvania:2. 5. 2013 – 1. 5. 2017
Evidenčné číslo:COST TD 1209
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Podroužková Medvecká Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Jarolímek Ivan, CSc., RNDr. Májeková Jana, PhD., Mgr. Šibíková Mária, PhD., Ing. Zach Peter, CSc., RNDr. Zaliberová Mária, CSc.
Anotácia:Invázne nepôvodné organizmy (INO) ohrozujú biodiverzitu, spoločnosť, ľudské zdravie a ekonomiku. Ekonomický dopad INO sa v Európe odhaduje na 12,5 až 20 miliárd Euro ročne. Európa sa zaviazala, že sa vysporiada s INO cez Target 5 EU Biodiversity Strategy do roku 2020, ktorý je v súlade s Target 9, COP 10 Decision X/2. Informačný systém, ktorý by umožňoval efektívnu včasnú detekciu a rýchlu odpoveď v prevencii a kontrole INO, je základným predpokladom pre naplnenie stratégií. Iniciatívy na zlúčenie informácií o INO viedli k vytvoreniu početných databáz, ktoré sa líšia na geografickej, taxonomickej aj ekologickej úrovni. Viacero faktorov však obmedzuje efektívne využívanie existujúcich databáz: zastarávanie dát, nedostatok prepojenosti, and neistota s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť jednotlivých nástrojov.Cieľom akcie je napomáhať získavaniu poznatkov a ich zdieľaniu v rámci siete expertov, s podporou Európskeho systému o INO, ktorý umožní efektívne a informované rozhodovanie vo vzťahu k INO. Ústrednou prioritou je identifikovať potreby a formát informácií o nepôvodných organizmoch pre rôzne záujmové skupiny osobitne s ohľadom na implementáciu EU 2020 Biodiversity Strategy. S ohľadom na to budú vytvorené aj protokoly pre včasnú detekciu a rýchlu odpoveď.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/TD1209
Stratégie na udržanie trvalej širokospektrálnej rezistencie poľnohospodárskych plodín na patogény
Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance
Doba trvania:15. 4. 2013 – 15. 4. 2017
Evidenčné číslo:COST FA1208
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Libantová Jana, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Fábelová Anna, Mgr. Matušíková Ildikó, PhD., doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Anotácia:Doposiaľ bolo popísaných niekoľko desiatok funkčných génov kódujúcich glukanázy a chitinázy v rastlinných genómoch, ktoré hrajú dôležitú úlohu počas vývinu rastliny ako aj jej obrany voči biotickému ako aj abiotickému stresu. Niektoré z produktov týchto génov vykazujú silný antifungálny potenciál a mohli by byť schopné zosilniť obranu voči patogénnemu ataku. Nedávno sme izolovali gény pre glukanázu a chitinázu z mäsožravej rastliny Drosera rotundifolia. Pripravili sme rastlinné vektorové konštrukty, v ktorých tieto gény boli sfúzované so silným konštitutívnym CAMV 35S promótorom. Po transformácii a regenerácii transgénnych rastlín plánujeme vyhodnotiť antifungálny potenciál hrubých proteínových extraktov k vybraným patogénom v in vitro podmienkach. Očakávame, že na konci projektu budeme schopní vyhodnotiť možné použitie týchto génov pre biotechnologické programy
Partnerské krajiny:Belgicko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
COST STREAM - Strigolaktóny: biologické funkcie a ich využitie
Strigolactones: biological roles and applications
Doba trvania:12. 4. 2013 – 11. 4. 2017
Evidenčné číslo:COST FA1206
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Matúšová Radoslava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Gajdošová Alena, CSc., Ing. Jopčík Martin, PhD., Ing. Libiaková (Kullačová) Dagmara
Anotácia:Strigolaktóny (SL) sú novo definovaná skupina rastlinných hormónov, ktoré sa spolupodieľajú na morfológii rastlín, spolupodieľajú sa na odpovedi rastlín na podmienky prostredia a na komunikácii s inými organizmami v rizosfére. Stále je však málo známe ako pôsobia, nie je úplne známa ich biosyntetická dráha, ani signálne dráhy. Pretože SL majú endogénne a aj exogénne funkcie, sú sprostredkovateľom adaptívnych zmien v architektúre rastlín a interakcií v rizosfére, SL majú veľký potenciál v modernom poľnohospodárstve. Cieľom projektu je vytvorenie multidisciplinárnej siete spolupracujúcich expertov v rámci výskumu strigolaktónov v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Genetická a ekologická diferenciácia v rámci agregátu Tephroseris longifolia agg.
Genetic and ecological differentiation within Tephroseris longifolia agg.
Doba trvania:20. 2. 2017 – 4. 3. 2017
Evidenčné číslo:SYNTHESYS DE-TAF-6507
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Skokanová Katarína, PhD.
Anotácia:Stredoeurópsky agregát Tephroseris longifolia (Asteraceae) bol vybraný ako modelový systém na štúdium faktorov podmieňujúcich veľkosť areálov jeho široko rozšírených a zriedkavých poddruhov , ktoré zahŕňajú T. l. subsp. moravica - taxón európskeho významu. V rámci riešenia tejto problematiky využívame modelovanie ekologických ník, populačnú genetiku analýzu rozdielov vo fitnesse a v schopnosti šíriť sa. Hlavným cieľom projektu je revízia položiek uložených v Herbarium Senckenbergianum (FR) a zhromaždenie údajov o distribúcii jednotlivých zástupcov agregátu. Z vybraných herbárových položiek agregátu T. longifolia ako aj iných blízko príbuzných zástupcov rodu Tephroseris (niektoré z nich sú vzácne a chránené) bude extrahovaná genómová DNA pre ďalšie genetické analýzy.
Ako ovplyvňujú nepôvodné dreviny biodiverzitu a invadovanosť podrastu?
How do non-native tree species influences the biodiversity and the level of invasion of undergrowth?
Doba trvania:1. 9. 2016 – 28. 2. 2017
Evidenčné číslo:51602041
Program:International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Botková Katarína
Partnerské krajiny:Česko
Zelená infraštruktúra – spojenie environmentálnych a sociologických aspektov pri štúdiu a riadení lesov v zastavaných územiach
Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
Doba trvania:1. 2. 2013 – 28. 2. 2017
Evidenčné číslo:COST FP1204
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hajduch Martin, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Klubicová Katarína, PhD., RNDr. Kormuťák Andrej, DrSc., RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Anotácia:V poslednej dobe sa zelená infraštruktúra (ZI) stáva dôležitým nástrojom pri plánovaní rozvoja na regionálnej a lokálnej úrovni. Zelená infraštruktúra poskytuje rôznorodé ekologické služby a nová iniciatíva môže stavať na vynikajúcom výskume a významne prispieť k vytváraniu tzv. lesa v meste (LM). Je dôležité klásť dôraz na integrovanie environmentálnych a sociálnych benefitov v kontexte zmeny globálnej klímy. COST akcia si kladie nasledovné ciele: 1) zvýšiť porozumenie úlohy LM v kontexte ZI z vedeckého a sociálno-ekonomického hľadiska; 2)identifikovať priority a výzvy pre ďalší výskum; 3) poskytnúť indikátory, ktoré by mohli byť zahrnuté pri príprave legislatívy týkajúcej sa LM a ZI; 4) vyvinúť protokoly a postupy pre plánovanie ZI a pre implementáciu ZI postupov s dôrazom na spojenie environmentálnych a sociálnych aspektov LM.
Partnerské krajiny:Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
Klasifikácia mezofilných trávnych porastov Východných Karpát
Classification of mesic grasslands of Eastern Carpathian Mountains
Doba trvania:31. 7. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:15
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Janišová Monika, PhD.
Partnerské krajiny:Ukrajina
Klonálne množenie vybraných kultivarov Rubus a Prunus spp. v podmienkach in vitro
Clonal propagation of selected cultivars of Rubus and Prunus spp. under in vitro conditions
Doba trvania:1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:SK-SRB-2013-0020
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Gajdošová Alena, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Hricová Andrea, PhD., Mgr. Hunková Júlia, PhD., RNDr. Libiaková Gabriela, CSc., RNDr. Matúšová Radoslava, PhD.
Anotácia:Maliny a ostružiny patria medzi hodnotné druhy ovocia s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie.I keď na Slovensku sú vhodné podmienky pre pestovanie týchto ovocných druhov, ich produkciaje nedostatočná. V Srbsku má, naopak, pestovanie malín dlhodobú tradíciu a maliny patriamedzi významný vývozný artikel Srbska. Slivkoviny môžeme zaradiť medzi ovocné druhy, ktoréboli v minulosti na Slovensku hojne pestované. V Srbsku patrí slivka domáca medzi najviacpestované druhy ovocných drevín. Hoci Srbsko je jedným z najväčších svetových producentovsliviek, produkcia sliviek je v súčasnosti charakterizovaná nízkymi a nestabilnými úrodami.Jedným z hlavných problémov pre produkciu sliviek v Srbsku, ako aj v celej Európe, je Plum poxvirus vyvolávajúci šarku sliviek, považovanú celosvetovo za najvážnejšie vírusové ochorenienegatívne ovplyvňujúce produkciu kôstkovín. Z tohoto dôvodu je produkcia zdravého rastlinnéhomateriálu a genetické zlepšenie slivkovín veľmi významné. Využitie pletivových kultúr poskytujemožnosti pre efektívnu produkciu kvalitného zdravého sadbového materiálu a je aj účinnýmnástrojom pre cielené šľachtenie ovocných drevín aplikáciou genetického inžinierstva. Cieľomprojektu je vývoj postupov účinnej adventívnej regenerácie a mikropropagácie vybraných odrôdRubus a Prunus využiteľných pri masovom množení sadbového materiálu a pri genetickejtransformácii.
Partnerské krajiny:Srbsko
Súčasný stav inváznych rastlín v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska a trendy ich šírenia
Current situation of invasive plant species in the border area of Ukraine and Slovakia and trends in their spreading
Doba trvania:1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:16
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Májeková Jana, PhD.
Partnerské krajiny:Ukrajina
Štúdium mechanizmov samčej sterility regulovanej DAF, genóm RING-finger E3 ligázy, a jej využitie v poľnohospodárstve
Investigate the machanism of male sterility regulated by DEFECTIVE IN ANTHER DEHISCENCE1 (DAD1) – Activating Factor (DAF), a RING-finger E3 ligase gene and its agricultural application
Doba trvania:1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:SAS-NSC JRP 2013/16
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hajduch Martin, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Gábrišová Daša, PhD., Ing. Jopčík Martin , PhD., Mgr. Klubicová Katarína, PhD., Ing. Libantová Jana, CSc., Mgr. Perniš Miroslav, PhD.
Anotácia:Projekt si dáva za cieľ využiť postgenomické postupy (microarray, proteomika) pri výskume úlohy génov „E3 RING finger“ v proteolýze regulovanej pomocou ubikvitínu počas vývinu rastlín. Dr. Yang s tímom izoloval E3 RING gény z Arabidopsis označené ako DAF (DEFECTIVE IN ANTHER DEHISCENCE1 - Activating Factor) a poukázal na ich dôležitosť pri správnom vývine peľníc. Mechanizmy regulácie DAF ale zatiaľ nie sú známe. V tomto projekte, microarray (Dr. Yang) a proteomika (Dr. Hajduch) budú využité na výskum génov a proteínov, ktoré interagujú s DAF. Funkcia identifikovaných génov a proteínov bude skúmaná pomocou trangenózy modelovej rastliny Arabidopsis thaliana. Konkrétne ciele projektu sú nasledovné:1. Výskum biochemických dráh, ktoré sú regulované pomocou DAF2. Využite microarray (Dr. Yang) a proteomiky (Dr. Hajduch) na výskum génov a proteínov, s ktorými DAF interaguje s využitím Arabidopsis transgénnych rastlín so zablokovanou expresiou DAF (antisense, RNAi)3. Klonovanie identifikovaných génov a ich charakterizácia transgénnou technológiou4. Výskum úrovne proteínovej fosforylácie (regulačnej proteínová posttranslačnej modifikácie) pri proteínoch interagujúcich s DAF
Partnerské krajiny:Taiwan
Taxonomické revízie v čeľadi Placynthiaceae
Taxonomic revisions in Placynthiaceae
Doba trvania:25. 9. 2016 – 30. 9. 2016
Evidenčné číslo:Synthesys, AT-TAF-4805
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Košuthová Alica, PhD.
Využitie RAD sekvenovania v systematike a evolúcií rastlín. Príkladová štúdia na rode Soldanella.
Utilisation of RAD sequencing in plant systematics and evolution. A case study of the genus Soldanella.
Doba trvania:1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Evidenčné číslo:2015-05-15-001, SAIA, akcia Rakúsko-Slovensko
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Slovák Marek, PhD.
Partnerské krajiny:Rakúsko
Vytvorenie Európskeho červeného zoznamu biotopov
Establishment of European Red List of Habitats
Doba trvania:1. 1. 2014 – 1. 6. 2016
Evidenčné číslo:
Program:Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Valachovič Milan, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV:European Commission, IUCN, EAA, INBO a desiatky národných inštitúcii v každej zo zúčastnených krajín Európy.
Anotácia:Cieľom projektu je vypracovať Červený zoznam európskych biotopov (Red List of Habitats, ďalej RLH) podľa jednotnej metodiky s použitím všeobecne akceptovaných kritérií a kategórií (cf. Rodwell et al., 2013). Kritéria budú v prvej fáze projektu aktualizované, aby sa zabezpečila kompatibilita s globálnym štandardom IUCN pre výber stanovíšť (Keith et al., 2013). Túto metodiku podporil svetový kongres IUCN v Jeju (Južná Kórea, 2012). V priebehu prvej etapy projektu v roku 2014 bol zostavený zoznam približne 650 biotopov na 3 úrovni EUNIS-u s členením na typy biotopov podľa prílohy Annex I smernice o biotopoch. Pre konečný zoznam biotopov tieto budú hodnotené v dvoch geografických úrovniach: v krajinách EÚ (28 členských štátov EÚ + Nórsko, Švajčiarsko, Island a balkánske štáty) a v širšom Pan-Európskom priestore. U všetkých typov biotopov, okrem statusu ohrozenosti budú doplňujúce informácie poskytnuté v jednotnom formáte. Výsledné produkty (printové, elektronické) budú poskytovať aktuálne informácie pre Ministerstvá životného prostredia zúčastnených krajín, pre rôzne účely európskej environmentálnej politiky, ako aj pre potenciálne zmeny v smernici o biotopoch (Annex I), pre mapovanie a posúdenie stavu ekosystémov v globálnom meradle, pre návrhy akčných plánov zachovania a zlepšenia biodiverzity v súlade s implementáciou strategického dokumentu (EU 2020 Biodiversity Strategy), a pod. Pre vedecky podložené spracovanie finálneho produktu RLH je nutné mať kompletné a vedecky spoľahlivé údaje. Projekt umožní zapojenie krajín zo všetkých zainteresovaných území Európy a jednotná metodika zaručí súlad medzi rôznymi skupinami typov biotopov. Jadrom projektu bude hodnotenie v 11 pracovných skupinách (v štyroch pre európske prímorské typy biotopov a v siedmich pre suchozemské typy biotopov). Tieto pracovné skupiny (WG) bude tvoriť 5-8 odborníkov, ktorí boli vybraní v príslušných regiónoch pre jednotlivé typy biotopov. Každá WG bude mať dvoch koordinátorov, z ktorých aspoň jeden bude členom riadiaceho tímu projektu, alebo má rozsiahle skúsenosti s červenými zoznamami. Pracovné skupiny budú zhromažďovať údaje a poskytovať návrhy hodnotenia biotopov, ktoré budú v ďalšej fáze riešenia projektu hodnotené na jednotlivých pracoviskách a v rámci spoločných hodnotiacich seminárov. Za to dostanú určité množstvo finančných prostriedkov určených na mobilitu (školenia IUCN v prvej fáze projektu, kontrolné stretnutia v roku 2015, záverečný seminár v roku 2016, a pod.). Vzhľadom k dôležitosti projektu sa predpokladá spoluúčasť materských krajín na financovaní práce národných tímov a koordinátorov.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:žiadna
STReESS - Štúdium odpovedí stromov na extrémne udalosti: syntéza
Studying tree responses to extreme events: a synthesis
Doba trvania:26. 2. 2012 – 22. 4. 2016
Evidenčné číslo:FP1106
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Kormuťák Andrej, DrSc.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Diverzita travinnobylinnej vegetácie Karpát
Diversity of Carpathian Grassland Vegetation
Doba trvania:1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:11
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Janišová Monika, PhD.
Partnerské krajiny:Poľsko, Ukrajina
Globálna rastlinná iniciatíva sponzorovaná nadáciou Andrewa W. Mellona
Global Plant Initiative - Andrew W. Mellon Foundation
Doba trvania:1. 1. 2009 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:bez evidenčného čísla
Program:Iné
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Egypt, Francúzsko, Írsko, JAR, Kanada, Kirgízsko, Malajzia, Nemecko, Rusko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, USA, Veľká Británia
Kryokonzervácia embryogénnych kultúr vybraných klonov ihličnatých druhov
Cryopreservation of embryogenic cultures of valuable clones of coniferous species
Doba trvania:1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:15/2013
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Kormuťák Andrej, DrSc., RNDr. Matúšová Radoslava, PhD., doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc.
Anotácia:Somatická embryogenéza je process diferenciácie embryí -označených ako somatické embryá- na umelých živných médiách v podmienkacu in vitro. Process diferenciácie embryí je zároveň účinnou metódou rozmnožovanie rastlín, najmä ihličnatých drevín. Kultivácia somatických embryí je časovo náročná a navyše pri kultivácii hrozí riziko kontaminácie mikroorganizmami. V poslednom období sa vyvinula metóda dlhodobého udržiavania in vitro kultúr – kryokonzervácia – uskladňovanie rastlinných genetických zdrojov v tekutom dusíku pri -196 °C bez straty životaschopnosti buniek alebo pletív. Cieľom projektu je optimizácia už exitujúcichkryokonzervačných protokolov pre vybrané ihličnaté dreviny ako je Pinus nigra Arn., Picea omorica, a hybrid Abies alba x A. cephalonica.
Partnerské krajiny:Poľsko
STRIGAL - Sledovanie účinku látok nachádzajúcich sa v riasach na klíčenie semien rodov Orobanche a Striga
Study of the effect of the compounds present in algae on germination of Orobanche and Striga spp.
Doba trvania:1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:SK-CZ-2013-0121
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Matúšová Radoslava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Libiaková (Kullačová) Dagmara
Anotácia:Na Slovensku hrozí invazívnejšie rozširovanieparazitických rastlín rodov Orobanche a Phelipanche vplyvom priaznivejších klimatickýchpodmienok pre tieto rody. Doteraz sú známe niektoré finančne náročné látky, ktoré indukujúklíčenie semien, ale nie sú známe iné, efektívnejšie zdroje. Projekt sa zameriava na hľadanie aidentifikáciu iných ľahšie dostupných zdrojov - jednoducho aplikovateľných mikrorias sostimulačným alebo inhibičným účinkom na klíčenie parazitických rastlín.
Partnerské krajiny:Česko
Štúdium úlohy transpozómov v ekologickej adaptácii a diverzifikácii divokorastúcich zástupcov čeľade Brassicaceae v strednej a východnej Európe (Slovensko a Bulharsko)
Studying the role of transposable elements as molecular biomarkers of ecological adaptation and diversity of wild-growing representatives of the family Brassicaceae in Central and Eastern Europe
Doba trvania:1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Bulharsko
Vybrané prípadové štúdie z taxonómie a biogeografie karpatskej flóry a mykobioty (Slovensko a Poľsko)
Selected case studies from taxonomy and biogeography of the Carpathian flora and funga (Poland and Slovakia)
Doba trvania:1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:22
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hindáková Alica, PhD.
Partnerské krajiny:Poľsko
Výskum biodiverzity rastlín a vedecké princípy ich ochrany v Slovenskej republike a na Ukrajine
Investigation of plant cover biodiverzity and scientific principles of its protection in the Slovak Republic and Ukraine
Doba trvania:1. 1. 2006 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Hodálová Iva, CSc.
Partnerské krajiny:Ukrajina
Fylogenéza európskych zástupcov rodu Cladonia (Coccifereae)
Molecular phylogeny of the European members of Cladonia section Coccifereae
Doba trvania:1. 9. 2014 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo:51401150
Program:International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Košuthová Alica, PhD.
Partnerské krajiny:Česko
Systematické postavenie a delimitácia európskych zástupcov Russula subsect. Urentes a R. subsect. Rubrinae
Systematic position and delimitation of European members in Russula subsect. Urentes and R. subsect. Rubrinae
Doba trvania:1. 2. 2015 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo:51400484
Program:International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Caboň Miroslav, PhD.
Partnerské krajiny:Česko
Zmena ník u lišajníkov: sú skutočné, alebo iba výsledkom kryptickej speciácie? Výskum na príklade boreálneho lišajníka Cladonia botrytes
Geographical niche shifts in lichen species: exploring the effects of infraspecific genetic variation
Doba trvania:1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
Evidenčné číslo:Action 2013-10-15-0005
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Košuthová Alica, PhD.
Partnerské krajiny:Česko, Rakúsko
PlantEngine - Metabolické inžinierstvo rastlín s vysokou hladinou produktov
Plant Metabolic Engineering for High Value Products
Doba trvania:1. 7. 2011 – 30. 4. 2015
Evidenčné číslo:FA1006
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Ďurechová Dominika, PhD., Ing. Libantová Jana, CSc., Mgr. Matušíková Ildikó, PhD., Ing. Michalko Jaroslav, PhD., Ing. Polóniová Zuzana, PhD.
Anotácia:Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia L.) obsahuje celý rad sekundárnych metabolitov, ako sú plumbagíny a juglóny, ktoré sú cenné zlúčeniny používané v medicíne. Naše získané výsledky zatiaľ jednoznačne potvrdili antimykotický potenciál proteínových extraktov z tejto rastliny. Glukanázy a chitinázy, ktoré sú súčasťou týchto výťažkov a vo všeobecnosti sa považujú za súčasť rastlinnej obrany pri patogenéze, sa v rámci prebiehajúcich projektov intenzívne študujú. Rosička vzhľadom k jej odberu na extrakciu cenného lieku patrí medzi ohrozené rastliny. Navyše syntéza aktívnych látok je veľmi ťažká a finančne nákladná. Vypracovanie efektívneho transformačného a regeneračného protokolu pre rosičku je predpokladom pre zavedenie žiaducich zmien v príslušných metabolických dráhach a/alebo pre potenciálne využitie v biotechnologickom programe.
Partnerské krajiny:Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:http://www.plantengine.eu/
Inventarizácia lichenizovanýchhúb významných biotopov v Českej republike a na Slovensku
Inventarizácia lichenizovanýchhúb významných biotopov v Českej republike a na Slovensku
Doba trvania:1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bérešová Anna, PhD.
Anotácia:Významné biotopy lichenizovaných húb (lišajníkov) z hľadiska národnej a európskej legislatívy sú na územiach Slovenska a Českej republiky stále nedostatočne zdokumentované. Cieľom projektu je inventarizovať tieto význačné lokality, kde sa vyskytuje vysoký podiel ohrozených a vzácnych druhov lišajníkov českej a slovenskej lichenoflóry (kategória EN a CR na základe príslušných Červených zoznamov). Zvláštny ohľad budeme dávať na lokality, odkiaľ boli z Českej a Slovenskej republiky opísané nové druhy pre vedu. Súčasný stav tzv. Klasických lokalít („locus classicus“) v mnohých prípadoch nie je známy. Väčšina lokalít sa nachádza v chránených územiach, niektoré lokality však môžu byť nenávratne zničené alebo sú ohrozené a aktuálne informácie chýbajú.Hlavnými cieľmi sú:1) Dokumentácia súčasného stavu najvýznačnejších lokalít s výskytom vzácnych a ohrozených lišajníkov v Českej republike a na Slovensku2) Revízia relevantného herbárového materiálu v zbierkach v Bratislave (BRA, SAV) a v Prahe (PRA, PRC, PRM)3) Implementácia výsledkov do spoločných publikácií a iných výstupov (databázy, podklady pre aktualizované verzie červených zoznamov) využiteľných pri ochrane prírody v oboch krajinách
Partnerské krajiny:Česko
Perspektívy v lichenologickom výskume – biodiverzita, chemizmus lišajníkov
Perspectives in lichenological research - biodiversity, lichen chemistry
Doba trvania:1. 1. 2010 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:OTKA 81232
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bérešová Anna, PhD.
Partnerské krajiny:Maďarsko, Poľsko
Taxonomická revízia skupiny Silene otites (Caryophyllaceae) v Karpatoch
Taxonomic revision of the Silene otites group (Caryophyllaceae) in the Carpathian basin
Doba trvania:5. 5. 2014 – 16. 5. 2014
Evidenčné číslo:HU-TAF-3878
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Mereďa Pavol, PhD.
Biobezpečnosť transgénnych stromov: vylepšenie vedeckých dôkazov pre vývoj bezpečných drevín a implementácia EU smerníc
Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives
Doba trvania:14. 4. 2010 – 9. 4. 2014
Evidenčné číslo:FP 0905
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Matušíková Ildikó, PhD., doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD., doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc., RNDr. Vooková Božena, CSc.
Anotácia:Somatická embryogenéza je účinným regeneračným systémom rastlín, a je považovaná aj za vhodnú metódu vegetatívneho rozmnožovania drevín, najmä ihličnatých. Táto metóda umožňuje produkciu veľkého počtu drevín v relatívne krátkom časovom období. Vzhľadom na to, že ide o in vitro systém, táto metóda umožňuje aj genetické manipulácie a tiež dlhodobé udržiavanie pletív metódou kryokonzervácie.Na našom pracovisku sa opakovane indukovali embryogénne pletivá borovice čiernej (Pinus nigra Arn.) a hybridných jedlí (Abies alba x A. cephalonica, Abies alba x A. numidica).Cieľom predloženého návrhu v rámci COST FP0905 akcie je genetická transformácia embryogénnych kultúr spomínaného druhu a hybridov pomocou Agrobacterium tumefaciens, a priamym prenosom génov biolistickou metódou.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Litva, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
OpenUp! - Otváranie prírodovedného dedičstva pre Europeanu
Opening up the Natural History Heritage for Europeana (OpenUp!)
Doba trvania:1. 3. 2011 – 28. 2. 2014
Evidenčné číslo:270890
Program:CIP-ICT
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia
Fyziologické a štruktúrne odpovede zástupcov kultúrnych (Pisum, Zea) a divo rastúcich (Arabidopsis) druhov na ťažké kovy (Ni, Cd, Zn, Cu a Pb)
Physiological and structural responses to heavy metal (Ni, Cd, Zn, Cu and Pb) action in representatives of crop (Pisum, Zea) and wild (Arabidopsis) species
Doba trvania:1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:17
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čiamporová Milada, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Ďurišová Eva, Mgr. Fiala Roderik, PhD., Mgr. Nadubinská Miriam, PhD., RNDr. Pavlovkin Ján, CSc.
Anotácia:Široké spektrum účinkov kovov na rôzne apsekty života je známe. Niektoré kovy môžu byť esenciálne zložky biomolekúl a zúčastňujú sa na mnohých dôležitých biologických procesoch vo všetkých živých organizmoch, vrátane rastlín. Ťažké kovy prítomné v pôdach sú buď geogénneho, alebo antropogénneho pôvodu (priemyselné aktivity, napr. baníctvo, spracovanie rúd, hutníctvo a poľnohospodárske praktiky, napr. aplikácia hnojív, herbicídov a pesticídov). I keď rastliny využívajú niektoré kovy ako mikroživiny, ich zvýšená koncentrácie sú vo všeobecnosti toxické. Výsledkom môže byť redukcia výnosov kultúrnych rastlín. Divo rastúca vegetácia je tiež vážne postihovaná, avšak v priebehu evolúcie sa v mnohých rastlinách vyvinuli mechanizmy tolerancie, ktoré umožňujú kolonizovanie pôd obohatených ťažkými kovmi. Porovnanie niektorých štruktúrnych a fyziologických odpovedí rastlín s rôznym stupňom tolerancie prispeje k poznaniu mechanizmov tolerancie dôležitých pre prežívanie stresu z nadbytku ťažkých kovov pri kultúrnych aj divo-rastúcich rastlinách.
Partnerské krajiny:Ukrajina
OvocieInvitro - Hodnotenie genetickej stability rastlín drobného ovocia (Rubus a Vaccinium spp.) produkovaných in vitro
Assessment of genetic fidelity of in vitro propagated small fruits (Rubus and Vaccinium spp.)
Doba trvania:1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:SK-SRB-0033-11
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Gajdošová Alena, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Klubicová Katarína, PhD., RNDr. Libiaková Gabriela, CSc., RNDr. Matúšová Radoslava, PhD.
Anotácia:Záujem o drobné ovocie má, vzhľadom na jeho vysokú nutričnú hodnotu, vzrastajúcu tendenciu. Dostatočná produkcia ovocia môže byť dosiahnutá pestovaním produkčných odrôd na plantážach, k čomu je potrebné veľké množstvo sadbového materiálu, množenie ktorého sa dá dosiahnuť aplikáciou pletivových kultúr. Pri mikropropagácii rastlín je žiadúce zachovanie genotypu identického s pôvodným materským genotypom. Problémom pri in vitro produkcii rastlinného materiálu môže byť široký rozsah kvantitatívnej a kvalitatívnej variability medzi regenerovanými rastlinami, ktorá vzniká počas kultivácie a regenerácie rastlinných pletív. Pre potvrdenie klonálnej identity vegetatívne množeného rastlinného materiálu sa používajú morfologické, cytologické, biochemické a molekulárne analýzy. Takéto analýzy umožňujú účinné a rýchle testovanie nežiadúcej genetickej variability.Projekt je zameraný na vypracovanie postupov in vitro regenerácie a mikropropagácie vybraných odrôd Vaccinium a Rubus spp., mikropropagácia ktorých nie je na Slovensku a v Srbsku vo väčšom meradle rozbehnutá a na detekciu nežiadúcej genetickej variability mikropropagovaných rastlín pomocou analýzy DNK, flow-cytometriou a svetelnou mikroskopiou.
Partnerské krajiny:Slovensko, Srbsko
Proteomická analýza mikrozómov izolovaných z Arábovky vystavenej soľnému stresu
Proteomic study of microsomes from high-salt stressed Arabidopsis thaliana
Doba trvania:1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hajduch Martin, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Berčák Michal, Mgr. Fekecsová Soňa, Mgr. Gábrišová Daša, PhD., Mgr. Klubicová Katarína, PhD.
Anotácia:Zameriame sa na štúdium Arábovky thalovej vystavenej soľnému stresu, s dôrazom na štúdium mikrozómov.
Partnerské krajiny:Taiwan
Systematika a geografia taxónov flóry Ruska a Slovenska
Taxonomy and geography of taxa of the flora of Russia and Slovakia
Doba trvania:1. 1. 2009 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Rusko
Úloha antioxidačných rastlinných systémov vo fyziologicko-biochemickej odpovedi rastlín na vplyv stresu kadmiom a niklom
Participating of the antioxidant plants systems in a physiological-biochemical response on a cadmium and nickel stress influence
Doba trvania:1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Matušíková Ildikó, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Libantová Jana, CSc., Ing. Maglovski Marína, doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je definovať úlohu nízkomolekulárnych antioxidantov ako glutatión v redukovanej forme, kyselina askorbová a pod. pri formovaní vhodných biochemických reakcií rastlín na stres spôsobený prítomnosťou zlúčenín kadmia a niklu samostatne alebo ich kombináciou. Projekt bude zameraný na štúdium vstupu týchto látok do siete obranných mechanizmov rastlín, najmä s ohľadom na posilnenie bunkovej steny, ukladanie kovov a aktiváciu špecifických proteínov.
Partnerské krajiny:Ukrajina
Vplyv nadprodukcie cinamyl alkohol dehydorgenázového génu v transgénnom topoli na proces lignifikácie
The influence of the overexpression of cinnamyl alcohol dehydrogenase gene in transgenic poplar on the process of lignification
Doba trvania:1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Libantová Jana, CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vytvoriť spoločnú platformu pre vzájomnú spoluprácu v oblasti transgenózy rastlín. Slovenská strana poskytne ukrajinskej strane „know-how" v oblasti prípravy konštruktov, doposiaľ získaných transformačných protokolov a analýzy transformantov. Ukrajinská strana poskytne slovenskej strane skúsenosti získané pri transformácii topoľa. Predpokladáme, že vzájomná spolupráca bude v budúcnosti viesť k vypracovaniu spoločného vedeckého projektu
Partnerské krajiny:Ukrajina
Delimitácia, transatlantické rozšírenie a fylogenetické príbuznosti v rámci rodu Camarophyllopsis (Fungi, Agaricomycotina) v Európe a Severnej Amerike
Delimitation, transatlanticdistribution and phylogeneticrelationshipsof taxa withinthegenus Camarophyllopsis (Fungi, Agaricomycotina) in Europe and NorthAmerica
Doba trvania:1. 10. 2013 – 30. 11. 2013
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Partnerské krajiny:USA
Plant Reproducti - Využitie reprodukcie rastlín pre zlepšenie plodín
Harnessing plant reproduction for crop improvement
Doba trvania:14. 10. 2009 – 31. 10. 2013
Evidenčné číslo:FA0903
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Abaffyová Lenka, PhD., Mgr. Klubicová Katarína, PhD., RNDr. Kormuťák Andrej, DrSc., Mgr. Obert Bohuš, PhD., Mgr. Uváčková Ľubica, PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je lepšie využitie existujúcich poznatkov z výskumu sexuálnej a asexuálnej reprodukcie rastlín, ako aj priniesť nové poznatky v tomto smere. Medzi rôznymi stratégiami pre reprodukciu rastlín pre zachovanie želaných agronomických vlastností plodín, je jednoznačne najvyhovujúcejšia apomixia (klonálna produkcia semien). Apomixia umožní fixáciu heterózneho efektu už v F1 generácii hybridov. Globálnym cieľom projektu je lepšie pochopenie mechanizmov sexuálnej a asexuálnej reprodukcie (s dôrazom na apomixiu) a získané vedomosti aplikovať a využiť pre prípravu nových prístupov pre poľnohospodárstvo aby sa znížili vstupné náklady na výrobu potravín.
Partnerské krajiny:Argentína, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
MycoRed - Spojenie najnovších svetových stratégií pre redukciu mykotoxínov v potravinovom a kŕmnom reťazci-MykoRed.
Novel integrated strategies for worldwide mycotoxin reduction in food and feed chains - MycoRed.
Doba trvania:1. 9. 2009 – 30. 4. 2013
Evidenčné číslo:KBBE-2007-2-5-05
Program:7RP
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Šrobárová Antónia, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Mikušová Petra, PhD., RNDr. Pavlovkin Ján, CSc.
Anotácia:V priebehu posledných 5-6 rokoch došlo k významnému pokroku vo vývoji genómu, proteomických, metabolomických a ekofyziologických informácií o hostiteľských rastlinách a mykotoxigených plesniach.Cieĺom projektu je dosiahnuť na rôznych úrovniach:kombináciou moderných technologií pre zlepšenie jednoznačnej identifikácie;na zníženie nákladov na nové analytické / molekulárne riešenia na laboratórnej úrovni, čo umožní ich masívne použitie a tým zlepšenie monitorovania bezpečnosti a jej kvality;použitie high-tech multidisciplinárnych riešení (tj, web-Inari, DNAarrays, biomarkéry) a tiež tradičné aktivity (t.j konferencie, školenia) v Európe.Podieľame sa na riešení v skupine WP2 a WP6.
Partnerské krajiny:Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:www.mycored.com
Disentagling the taxonomy and evolutionary history in the Alyssum montanum group in western Europe and North Africa
Disentagling the taxonomy and evolutionary history in the Alyssum montanum group in western Europe and North Africa
Doba trvania:14. 4. 2013 – 19. 4. 2013
Evidenčné číslo:ES-TAF-3099, ES-TAF-3213
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Zozomová Judita, PhD.
Partnerské krajiny:Španielsko
Molekulárne markery pri analýze distribúcie auxínov v androgénnych embryách repky olejky
Molecular markers in the analysis of auxin distribution in oilseed androgenic embryos.
Doba trvania:1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:SAV-PAV 27
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Libantová Jana, CSc., doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc.
Anotácia:Auxíny zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých rastlinných procesoch od embryogenézy až po senescenciu. Endogénny auxín indukuje vývin embrya v in vitro kultúrach, počas somatickej embryogenézy alebo androgenézy. Cieľom projektu je pomocou transgenózy sledovať hladinu auxínov v analyzovaných pletivách alebo bunkách. Ako objekt transformácie použijeme mikrospórovú kultúru repky olejky (Brassica napus). Transgénne mikrospóry budú obsahovať. Auxíny sú kľúčom k mnohým rastlinným procesom od embryogenézy až ku k senescencii. Endogénny auxín indukuje vývoj embryí v in vitro kultúrach počas somatickej embryogenézy alebo androgenéze. Projekt je zameraný na vypracovanie transformačného protokolu pre androgénnu repku olejku (Brassica napus), embryá získaných z mikrosporovej suspenznej kultúry. Transformované embryá budú použité ako objekty pre analýzu hladiny auxínov na úrovni tkanív, alebo bunky. Transgénne mikrospóry budú obsahovať reportérový GUS alebo GFP gén pod kontrolou auxínového DR5 promótora (DR5:: GUS alebo DR5:: GFP) Použitie takejto vektorovej konštrukcie zjednodušuje analýzu syntézy hormónu, prenosu a jeho hromadenia v androgénny embryou podobných štruktúrach.
Partnerské krajiny:Poľsko
Vplyv zmien vo využívaní krajiny na alpínsky stupeň: interkontinentálne porovnanie
Impact of land-use changes on alpine region: intercontinental comparison (High Tatras – Europe, Rocky Mountains – USA
Doba trvania:1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:ROMO-11027
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV:Colorado State University
Partnerské krajiny:USA
Syngenta - Systematická MS kvantifikácia alergénnych a celiatických proteínov v pšenici
Systematic MSE-based quantification of allergenic and celiac disease proteins in wheat grain
Doba trvania:20. 12. 2010 – 20. 12. 2012
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hajduch Martin, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Škultéty Ľudovít, DrSc., Mgr. Uváčková Ľubica, PhD.
Anotácia:Posledný vývoj v oblasti hmotnostnej spektrometrie (MS) etabloval kvantifikáciu proteínov založenú na MS medzi spoľahlivé techniky. Pri porovnaní s klasickými proteomickými kvantitatívnymi postupmi, založenými na proteínovej dvoj-rozmernej elektroforéze (2-DE), kvantifikácia proteínov založená na MS poskytuje tri primárne výhody: mnohé proteíny, ktoré nie je možné detegovať pomocou 2-DE, ako napríklad nízko abundantné proteíny, môžu byť detekované pomocou MS; identita proteínov identifikovaných pomocou ich peptidov môže byť potvrdená počas analýzy vzoriek a MS metódy majú okrem toho výhody aj v kvantitatívnom stanovení proteínov v kombinácii s multiplexovým postupom a vysoko efektívnou analýzou vzoriek. Spomedzi rôznych MS kvantitatívnych techník, technika založená na MSE umožňuje kvantifikovať proteíny obsiahnuté v komplexných zmesiach pomocou štandardného proteínu o známej koncentrácii pridaného k analyzovanej vzorke. Táto technika využíva integrovaný postup pozostávajúci z paralelných alternatívnych skenov každej vzorky pri 1) nízkej kolíznej energii za účelom získania informácie o prekurzorových iónoch, 2) pri vysokej kolíznej energii za účelom získania dodatočných dát o jednotlivých peptidoch. Spektrá MS získané pri rôznych kolíznych energiách sa ukladajú oddelene. Počas získavania dát, kvadrupólový analyzátor nie je v hmotnostno-selektívnom ale v rádio-frekvenčnom móde, čo umožňuje aby všetky ióny prešli do TOF analyzátora. Takéto nastavenie umožňuje presné meranie hmotností iónových fragmentov, ktoré sú potenciálne detegované pre každý peptidový prekurzorový ión prítomný v nízko-energetickom datasete. Na základe známej koncentrácie štandardného proteínu pridaného do vzorky pred meraním, je následne možné vypočítať koncentrácie ostatných proteínov vo vzorke.
Vzácne parazitické lišajníky alpínskych biotopov ako indikátory globálnej klimatickej zmeny: ich fylogenéza, hostiteľská špecificita a fenotypické znaky
Rare parasitic lichens in alpine habitats as global climate change early indicators: their phylogeny, host specificity and phenotype characters
Doba trvania:1. 10. 2011 – 31. 7. 2012
Evidenčné číslo:International Visegrád Fund 51100753
Program:International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Bérešová Anna, PhD.
Partnerské krajiny:Česko
Mikropropagácia ihličnatých druhov in vitro – alternatívna metóda produkcie rastlín
Micropropagation of conifer trees - an alternative method of plant production
Doba trvania:1. 1. 2011 – 22. 5. 2012
Evidenčné číslo:COST FP 0701
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Kormuťák Andrej, DrSc., Mgr. Matušíková Ildikó, PhD., doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je aplikácia metódy somatickej embryogenézy pre vybrané druhy ihličnatých drevín (borovica čierna – Pinus nigra Arn. a hybridných jedlí Abies alba x A. cephlonica, Abies alba x A. numidica). V rámci navrhnutého projektu by sme chceli študovať jednotlivé fázy procesu somatickej embryogenézy nasledovne:indukcia embryogénnych kultúr, proliferácia a udržiavanie kultúr, dozrievanie somatických embryí,klíčenie a prenos rastlín do pôdy.
Proteomics of Ch - Kvantitatívna proteomická analýza embrya, endospermu a obalu vyvíjajúceho sa semena pri kontrole a rastlinnách z Černobylskej oblasti.
The quantitative proteomics analysis of developing embryo, endosperm and seed coat in control and Chernobyl-grown plants
Doba trvania:3. 9. 2007 – 2. 1. 2012
Evidenčné číslo:MIRG-CT-2007-200165
Program:7RP
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hajduch Martin, DrSc.
Fylogenéza a taxonómia komplexu Alyssum montanum – A. repens (Brassicaceae)
Phylogeny and taxonomy of the Alyssum montanum – A. repens complex (Brassicaceae)
Doba trvania:1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Španielsko
Signálna kontrola tolerancie na stres a produkcia protistresových rastlinných zložiek
Signalling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants
Doba trvania:1. 12. 2007 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:COST akcia FA0605
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Matušíková Ildikó, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. Libantová Jana, CSc., Mgr. Matušíková Ildikó, PhD., doc. Ing. Moravčíková Jana, PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium obranných mechanizmov rastlín na rôzne typy environmentálnych stresov ako ťažké kovy, patogény, sucho či chlad. Cieľom je identifikovať kľúčové komponenty obrany a vyhodnotiť ich z hľadiska ich možného využitia v biotechnologických programov na zvýšenie odolnosti rastlín voči environmentálnym stresom.
Význam vezikulárneho transportu v regulácii procesov metabolizmu uhľohydrátov
Impact of vesicular trafficking in the regulation of carbohydrate metabolism processes
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:BIO2010-18239
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ovečka Miroslav, PhD.
Partnerské krajiny:Španielsko
Plant proteomics - Rastlinná proteomika v Európe
Plant proteomics in Europe
Doba trvania:1. 1. 2007 – 1. 6. 2011
Evidenčné číslo:COST FA0603
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Ďatko Miroslav, Mgr. Hajduch Martin, DrSc., Mgr. Klubicová Katarína, PhD., Mgr. Uváčková Ľubica, PhD.
Anotácia:Dnes je logickým doplnkom genomickej éry nástup proteomiky. Proteomika poskytuje informácie o charaktere proteínov prítpomných v živých systémoch, o ich funkcii, a to buď na základe ich rozdielnej expresie, prípadne ich modifikácii počas pozorovania, o ich lokalizácii v organizme, o možných interakciách prítomných proteínov. Navyše, nám proteomika poskytuje aj informácie o usmerňovaní expresie proteínov v celom regulačnom mechanizme živého organizmu. Vývinové procesy rastlín (ale i všetkých živých organizmov), produkcia metabolitov, a obranné mechanizmy sú riadené proteínmi. Projekt sa koncentruje na hlbšie pochopenie týchto regulačných procesov pri rastlinách.
Partnerské krajiny:Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko
PESI - Infraštruktúra pan-európskych prehľadov druhov – PESI
A Pan-European Species-directories Infrastructure – PESI
Doba trvania:1. 5. 2008 – 1. 4. 2011
Evidenčné číslo:223806
Program:7RP
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Európska únia, Gruzínsko, Izrael, Rusko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina
EDIT - Príprava európskeho virtuálneho taxonomického ústavu (EDIT) - sieť excelencie
Towards the European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT) - NoE
Doba trvania:1. 1. 2006 – 28. 2. 2011
Evidenčné číslo:GOCE-CT-2006-018340
Program:6RP
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu:www.e-taxonomy.eu
Biosystematické štúdium vybraných rodov čeľadí Brassicaceae a Asteraceae v strednej Európe a na Balkáne
Biosystematic studies of selected genera of the families Brassicaceae and Asteraceae in Central Europe and Balkan Peninsula
Doba trvania:1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Hodálová Iva, CSc., Mgr. Mráz Patrik, PhD., RNDr. Šingliarová Barbora, PhD.
Partnerské krajiny:Bulharsko
CryoPlanet - Kryoprezervácia plodín v Európe
Cryopreservation of crop species in Europe
Doba trvania:20. 9. 2006 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:COST 871
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Salaj Terézia, DrSc.
Anotácia:Na ÚGBR sa indukovali embryogénne pletivá borovice čiernej (Pinus nigra Arn.) a hybridných jedlí Abies alba x A. cephalonica a Abies alba x A. numidica. Embryogénne pletivá obsahujú somatické embryá, ktoré vo vhodných podmienkach kultivácie regenerujú rastliny, ktoré sa presadia do pôdy a pestujú sa ako semenáče drevín. Embryogénne pletivá predstavujú tak potencionálny zdroj drevín, preto sú vhodným materiálom na vegetatívne in vitro rozmnožovanie drevín. Udržiavanie embryogénnych kultúr je veľmi náročné. Vyžadujú pravidelné pasážovanie na nové médiá v dvoj-až trojtýždňových intervaloch. Napriek tomu stále hrozí aj kontaminácia mikroorganizmami a strata regeneračnej kapacity. Kryoprezervácia by mohla vyriešiť uvedené problémy. Embryogénne pletivá viacerých druhov ihličnatých drevín boli udržiavané touto metódou, a po rozmrazení sa úspešne regenerovali a produkovali rastliny. Cieľom predloženého projektu (v rámci COST 871) je zavedenie metódy kryoprezervácie do in vitro laboratória na dlhodobé uchovávanie embryogénnych kultúr borovice a hybridných jedlí
Partnerské krajiny:Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia
Pôvod a vývoj vápnitých slanísk a ich bioty v Západných Karpatoch: otázka glaciálnych reliktov a refúgií
Origin and evolution of calcareous fens and their biota in the Western Carpathians: the question of glacial relicts and refuges
Doba trvania:1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:KJB601630803
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Dítě Daniel, PhD.
Partnerské krajiny:Česko, Slovensko
EUROBERRY VÝSKUM: Od genomiky ku trvaloudržateľnej produkcii „kvalite a zdraviu“
Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health
Doba trvania:1. 1. 2005 – 20. 4. 2010
Evidenčné číslo:COST 863
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Libiaková Gabriela, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Gajdošová Alena, CSc., Ing. Ondrušková Emília, PhD., Ing. Ostrolucká Mária Gabriela, CSc.
Anotácia:Hlavným cieľom COST 863 Akcie je zamerať sa na zlepšenie kvality vybraných druhov bobuľovín (jahody, maliny, ríbezle, čučoriedky) a ich efektívnu produkciu so zreteľom na zdravie konzumentov. Projekt je zameraný na štyri okruhy výskumu a rozvoja. Systematická produkcia; Kvalita a bezpečnosť; Zdravotné hľadisko; Udržanie výnosnej produkcie v EurópeVedecké ciele sú zamerané na okruhy: 1.Genetické zdroje, genetické zlepšenie odrôd, 2. Fyziologické a nutričné faktory produkcie bobuľovín, 3. Zdravie a ochrana rastlín pre integrovanú produkciu rastlín, 4. Ľudské zdravie a bobuľoviny: úžitkové a rizikové faktory
Partnerské krajiny:Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu:http://www.euroberry.it
Budovanie karpatského biodiverzitného informačného systému a návrh ekologickej siete pre Západné Karpaty
Building of Carpathian Biodiversity Information system and design of the ecological network for the Western Carpathians
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 3. 2010
Evidenčné číslo:DBU 24829-33/0
Program:Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Jarolímek Ivan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Valachovič Milan, DrSc., Mgr. Vantarová Katarína, PhD.
Partnerské krajiny:Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko
Diverzita vybraných skupín cyanobaktérií a rias na Slovensku a v Poľsku
Diversity of selected groups of cyanophytes and alga in Slovakia and Poland
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:4/2007
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hindáková Alica, PhD.
Partnerské krajiny:Poľsko
Diverzita vybraných skupín húb na Slovensku a v Poľsku
Diversity of selected groups of fungi in Slovakia and Poland
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:3/2007
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Adamčík Slavomír, PhD.
Partnerské krajiny:Poľsko
Genetická transformácia pomocou agrobaktérií a vyvinutie molekulárnych markérov na charakterizáciu nových genotypov láskavca (Amaranthus spp.).
Agrobacterium mediated transformation and development of molecular markers for genetic characterization of novel genotypes of Amaranthus spp.
Doba trvania:1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:SK – ZA-0008-07”
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Libiaková Gabriela, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Gajdošová Alena, CSc., Ing. Hricová Andrea, PhD.
Anotácia:Láskavec priťahuje v posledných rokoch veľký záujem ako významná agronomická plodina. Láskavec môže rásť v aridných a semiaridných podmienkach, čo je alternatívou pre podmienky globálneho otepľovania. Je schopný rásť v chudobných pôdach nevhodných pre obilniny, ako aj v rôznych nadmorských výškach. Láskavec ako C4 rastlina môže prispievať k viazaniu CO2, čo je hlavný faktor provokujúci skleníkový efekt. Pre svoju schopnosť produkovať veľa biomasy a viazať ťažké kovy môže byť láskavec využitý ako obnoviteľný zdroj energie a pre fytoremediáciu. Láskavec má hodnotný nutričný potenciál v porovnaní s obilninami alebo strukovinami. Má vysoký obsah proteínov, s vyváženou skladbou aminokyselín. Z múky láskavca sa môžu vyrábať bezlepkové potravinové produkty pre ľudí trpiacich celiakiou. Problémom môže byť výskyt antinutričných faktorov v láskavci (oxaláty, saponíny, proteázy, atď.), ktoré sa eliminujú tepelným ošetrením. Jedným zo spôsobov ako získať/vylepšiť vlastnosti láskavca je genetická transformácia, teda cielený prenos konkrétnych, presne definovaných génov do genómu, čo zabezpečí pomerne rýchle získanie/vylepšenie žiadanej vlastnosti. V prípade láskavca by využitie nových biotechnologických trendov malo význam napríklad v eliminácii vplyvu antinutričných faktorov.
Partnerské krajiny:JAR
In vitro regenerácia čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum), determinácia genetickej variability a vypracovanie efektívneho protokolu pre genetickú transformáciu Vaccinium spp.
In vitro regeneration of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.), determination of the genetic variability and development of in vitro transformation protocol
Doba trvania:1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:SK – SRB –„02006“
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Gajdošová Alena, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Libiaková Gabriela, CSc., Ing. Ostrolucká Mária Gabriela, CSc.
Anotácia:V posledných rokoch sa zvyšuje záujem o druhy drobného ovocia, medzi ktoré patria aj druhy rodu Vaccinium, vzhľadom na možnosť mnohostranného využitia plodov, nielen pre ich vynikajúcu chuť, ale aj nutričnú a dietetickú hodnotu. Cieľom projektu je zefektívnenie regenerácie a mikropropagácie širokého sortimentu odrôd čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.), produkcia rastlín s dobrým zdravotným stavom zbavených patogénov, testovanie genetickej stability in vitro propagovaných rastlín a vypracovanie efektívneho regeneračno/transformačného systému pre prenos žiadúcich génov do genómu čučoriedky
Štúdium polarity a zmien štruktúry cytoskeletu pri androgenéze kukurice
The polarity establishment and studies on the cytoskeleton structure and changes in maize androgenesis
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:15
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Partnerské krajiny:Maďarsko
Štúdium vybraných fyziologických a molekulárnych procesov podieľajúcich sa na odolnosti rastlín voči hubovým patogénom.
Studies of selected physiological and molecular parameters involved in plant resistance to fungal pathogens.
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program:Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc.
Anotácia:Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Partnerské krajiny:Poľsko
Vrcholový rast koreňových vláskov a adaptácie na environmentálne stresové podmienky
Root hair tip growth and adaptation to environmental stress conditions
Doba trvania:1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ovečka Miroslav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Mgr. Ovečka Miroslav, PhD.
Partnerské krajiny:Rakúsko
ENSCONET - Európska sieť zaoberajúca sa uchovávaním semenného materiálu divorastúcich rastlín
European Native Seed Conservation Network
Doba trvania:1. 11. 2004 – 31. 10. 2009
Evidenčné číslo:RICA – CT – 2004 – 506109
Program:6RP
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.ensconet.com
LOTASSA - Spojenie genomiky poľnohospodárskeho manažmentu: Možnosti pre adaptáciu a trvale udržateľnú produkciu kŕmnych druhov ľadenca v enviromentálne zaťažených pôdach Južnej Ameriky
Bridging genomics and agrosystem managment: Resources for adaptation and sustainaable productionof Lotuss spp. in environmentaly constrained South – Americal soils
Doba trvania:1. 12. 2005 – 31. 5. 2009
Evidenčné číslo:FP6 – 517617
Program:6RP
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Mistrík Igor, CSc.
Partnerské krajiny:Argentína, Brazília, Čile, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Uruguaj
Webová stránka projektu: www.lotassa.org
-
Biosystematic and phylogeographic studies of the genera Cardamine, Hesperts and Thlaspi (Brassicaceae) and the genus Hieracium (Asteraceae) in Southern Europe
Doba trvania:1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Bulharsko
Klasifikácia syntaxonov Xerotermnej vegetácie
Classification of xerotherm vegetation syntaxa
Doba trvania:1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Zaliberová Mária, CSc.
Partnerské krajiny:Česko
Prehľad vegetácie severnej časti Kórejského poloostrova
Vegetation survey of Korean Peninsula
Doba trvania:1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Jarolímek Ivan, CSc.
Partnerské krajiny:Česko
Somatická embryogenéza a tolerancia k biotickému a abiotickému stresu pri ľane, kukurici, jačmeni a zemiaku
Somatic embryogenesis and developing of abiotic and biotic stress tolerance in regard of flax, maize, barley and potato
Doba trvania:1. 1. 2002 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program:Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Partnerské krajiny:Bulharsko
Sukcesia vegetácie
Vegetation succession
Doba trvania:1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Valachovič Milan, DrSc.
Partnerské krajiny:Česko
Diverzita flóry Slovenskej republiky a Českej republiky II – vyššie a nižšie rastliny
Diversity of flora of the Slovak Republic and the Czech Republic II: vascular and non – vascular plants
Doba trvania:1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:SK-CZ-01806
Program:Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Lackovičová Anna, CSc.
Partnerské krajiny:Česko
Diverzita vegetácie pozdĺž gradientu kontinentality Južnej Sibíri – kľúč k pochopeniu postlglaciálnej histórie Európy.
Vegetation diversity along a continentally gradient in southern Siberia: a key to understanding Early Postlacial history of Central Europe
Doba trvania:1. 1. 2003 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Valachovič Milan, DrSc.
Partnerské krajiny:Česko
Premenlivosť vegetácie v krajinnom a geografickom merítku: analýza gradientov, klasifikácie, interpretácie
Vegetation variability on landscape and geographical scale: gradient analysis, classification, interpretations
Doba trvania:1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:B601630504
Program:Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Sadloňová Jana
Partnerské krajiny:Česko
Účinok stresu z ťažkých kovov na stavbu vrcholovo rastúcich rastlinných buniek: Vnútrobunková lokalizácia kovových iónov
Effects of heavy metal stress on cell architecture of tip – growing plant cells: Intracellular localization of metal ions
Doba trvania:1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Čiamporová Milada, CSc.
Partnerské krajiny:Španielsko
Vplyv toxických banských odpadov na život rastlín
The impact of toxic mine wastes on plant life
Doba trvania:1. 3. 2007 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 57s09
Program:Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Banásová Viera, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Čiamporová Milada, CSc., RNDr. Gurinová Erika, RNDr. Illéš Peter, PhD., Mgr. Nadubinská Miriam, PhD., Mgr. Ovečka Miroslav, PhD.
Partnerské krajiny:Rakúsko
Vývoj biotechnologických metód pre zlepšenie rekalcitrantných plodín.
Development of biotechnological methods for improvement of recalcitrant crop plants
Doba trvania:1. 8. 2002 – 31. 7. 2007
Evidenčné číslo:
Program:Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Partnerské krajiny:Rusko
MePolHair - Podiel endomembrán a komponentov bunkovej steny na udržiavaní polarity rastlinných buniek
Participation of endomembranes and components of the cell wall on the maintenance of plant cell polarity
Doba trvania:1. 3. 2006 – 28. 2. 2007
Evidenčné číslo:MERG – CT – 2005/031168
Program:6RP
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ovečka Miroslav, PhD.
Diverzita a rozšírenie nižších rastlín v Karpatoch
Diversity and distribution of non-vascular plants in the Carpathians
Doba trvania:1. 6. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Lackovičová Anna, CSc.
Partnerské krajiny:Poľsko
Fytoplanktón slovensko-maďarského úseku Dunaja a jeho hlavných prítokov
Phytoplankton studies on the Slovak and Hungarian stretch of the River Danube and its main tributaries
Doba trvania:1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Hindák František, DrSc.
Partnerské krajiny:Maďarsko
Gametické bunky a molekulárne šľachtenie pre zlepšenie poľnohospodárskych plodín.
Gametic cells and molecular breeding for improvement of agricultural crops.
Doba trvania:1. 1. 2002 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:851
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Partnerské krajiny:Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
INTRABIODIV - Hľadanie indikátorov vnútrodruhovej biodiverzity: k efektívnejšej stratégii výberu prírodných genetických zdrojov na ochranu s použitím porovnávacieho mapovania a modelovania
Tracking surrogates for infraspecific biodiversity: towards efficient selection strategies for the conservation of natural genetic resources using comparative mapping and modeling approaches)
Doba trvania:1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:GOCE – CT – 2004 – 505376
Program:6RP
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Taliansko
Webová stránka projektu:http://intrabiodiv.vitamib.com
Manažment parazitických rastlín v trvalo udržovateľnom poľnohospodárstve
Parasitic Plant Management in Sustainable Agriculture
Doba trvania:1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:849
Program:COST
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Matúšová Radoslava, PhD.
Partnerské krajiny:Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia
Proteomika semien olejnatých rastlín
Proteomics of Seed_Filling in Oilseeds
Doba trvania:1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program:NSF
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Hajduch Martin, DrSc.
Partnerské krajiny:USA
Štúdium signálnej úlohy mitogén-aktivovanej proteín kinázy (MAPK) na aktínovú zložku cytoskeletonu
The study of mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling to the action cytoskeleton
Doba trvania:1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Salaj Ján, DrSc.
Partnerské krajiny:Nemecko
Vzdelávanie v oblasti biotechnológií rastlín
Courese in Plant Biotechnology
Doba trvania:1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program:SOCRATES
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Partnerské krajiny:Francúzsko
MIDCC - Inventarizácia makrofytov Dunaja/ ričny koridor a povodie
Macrophyte Inventory Danube/Corridor and Catchment
Doba trvania:1. 5. 2002 – 31. 5. 2006
Evidenčné číslo:bm:bwk GZ 45512/1 – VI/B/7a
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Oťaheľová Helena, CSc.
Partnerské krajiny:Rakúsko
Evolučná fylogenéza a ekologická genetika vybraných pan – Eurázijských rodov z čeľade Brassicaceae, Arabidopsis a Cardamine
Evolutionary phylogenetics and ecological genetics of selected pan – Eurasian Brassicaceae, Arabidopsis and Cardamine
Doba trvania:1. 4. 2004 – 31. 3. 2006
Evidenčné číslo:
Program:Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Marhold Karol, DrSc.
Partnerské krajiny:Japonsko
DAGOLIGN - Vývin a rast listov: identifikácia genetickej siete.
Development and growth of leaves: identification of genetic networks
Doba trvania:1. 2. 2003 – 31. 1. 2006
Evidenčné číslo:00267
Program:6RP
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Hricová Andrea, PhD.
Využitie metód rastlinných biotechnológií v modernom poľnoshospodárstve.
Plant biotechnology methods for modern agriculture
Doba trvania:1. 1. 2001 – 31. 12. 2005
Evidenčné číslo:
Program:Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ:Prof., RNDr. Preťová Anna, DrSc.
Partnerské krajiny:Rumunsko
Vytvorenie Arktickej vegetačnej databázy a spracovanie arktickej vegetácie
Developing of the Arctic Vegetation Archive and synthesis of Arctic vegetation
Doba trvania:16. 3. 1942 – 15. 6. 1942
Evidenčné číslo:SAIA 12629
Program:Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Šibík Jozef, PhD.
Partnerské krajiny:USA