Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • BERACKO, Pavel - MATEČNÝ, I. - KRNO, Iľja - ILLYOVÁ, Marta - KOKAVEC, Igor. Dunajská ramenná sústava po výstavbe VDG – „tri desaťročia monitoringu dunajskej akvatickej fauny” = Danube arm system after the GW construction – ”three decades of the Danube aquatic fauna monitoring”. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 23. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • GUTTOVÁ, Anna - HALDA, Josef P. - PALICE, Zdeněk. Lišajníky Muránskej planiny VI - Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica a Šiance = Lichens of the Muránska planina Mts VI - Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica and Šiance. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 11-24. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • GUTTOVÁ, Anna. Fellhanera bouteillei - folikolný lišajník karpatských horských lesov = Fellhanera bouteillei - foliicolous lichen in the Carpathian montane forests. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 25-29. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • BÉREŠOVÁ, Anna. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 105-108. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 627-652. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • BONARI, Gianmaria** - FERNÁNDEZ-GONZÁLES, Federico - CIARAMELLA, Dario - ÇOBAN, Süleyman - CHYTRÝ, Kryštof - BERGMEIER, Erwin - BRICCA, Alessandro - ČARNI, Andraž - ĆUK, Mirjana - SANCTIS, Michele De - DIDUKH, Yakiv - FANELLI, Giuliano - FONT CASTELL, Xavier - GARBOLINO, Emmanuel - GOIA, Irina - HENNEKENS, Stephan M. - HODA, Petrit - JANDT, Ute - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - KAVGACI, Ali - KNOLLOVÁ, Ilona - KUZEMKO, Anna - LOIDI, Javier - MILANOVIC, Dordije - NOVAKOVIĆ-VUKOVIĆ, Mirijana - SELVAGGI, Alberto - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ŠILC, Urban - STANIŠIĆ-VUJAČIĆ, Milica - VASSILEV, Kiril - WILLNER, Wolfgang - XYSTRAKIS, Fotios - ŠKVORC, Željko - STUPAR, Vladimir - TURTUREANU, Pavel-Dan - TZONEV, Rossen - ZERBE, Stefan - CHYTRÝ, Milan. Towards a syntaxonomic revision of Pinus nigra forest vegetation. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 8-9. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • BUYCK, Bart - EYSSARTIER, G. - ARMADA, Francois - CORRALES, Adriana - HEMBROM MANOJ, Emmanuel - ROSSI, Walter - BELLANGER, J.M. - DAS, Kanad - DIMA, Bálint - GHOSH, Aniket - NOORDELOOS, M. Evert - PARIHAR, Arvind - KRISAI-GREILHUBER, Irmgard - LEONARD, Marco - MANZ, Cathrin - VERA, Michelle - VILA, Jordi - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - BIZIO, Enrico - CABOŇ, Miroslav - HAMPE, Felix - PIEPENBRING, Meike - ADAMČÍK, Slavomír. Fungal Biodiversity Profiles 111-120. In Cryptogamie, Mycologie, 2022, vol. 43, no. 2, p. 23-61. (2021: 0.929 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0181-1584. Dostupné na: https://doi.org/10.5252/cryptogamie-mycologie2022v43a2 Typ: ADCA
 • CÍBIK, Jakub** - BERACKO, Pavel - BULÁNKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - GREGUŠOVÁ, Katka - KODADA, Ján - KRNO, Iľja - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - NAVARA, Tomáš - ROGÁNSKA, Alexandra. Are springs hotspots of benthic invertebrate diversity? Biodiversity and conservation priority of rheocrene springs in the karst landscape. In Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem, 2022, vol. 32, no 5, p. 843-858. (2021: 3.254 - IF, Q1 - JCR, 0.830 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1052-7613. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/aqc.3802 Typ: ADCA
 • CÍBIK, Jakub - BERACKO, Pavel - BULÁNKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - GREGUŠOVÁ, Katka - KODADA, Ján - KRNO, Iľja - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - NAVARA, Tomáš - ROGÁNSKA, Alexandra - DERKA, Tomáš. Sú pramene hotspoty biodiverzity? Druhové bohatstvo a ochranárska priorita krasových prameňov Západných Karpát = Are springs hotspots of biodiversity? Species richness and conservation priority of Western Carpathians karst springs. In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 27. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • CÍBIK, Jakub - BERACKO, Pavel - BULÁNKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - GREGUŠOVÁ, Katka - KODADA, Ján - KRNO, Iľja - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - NAVARA, Tomáš. Sú pramene hotspoty biodiverzity? Druhové bohatstvo = Are springs hotspots of biodiversity? Species richness. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 27. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • ČAHOJOVÁ, Lucia - JURAŠIKOVÁ, Monika - JAROLÍMEK, Ivan - KOTHAJOVÁ, H. - MIKULOVÁ, Katarína - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Mapovanie biotopov ÚEV Biskupické luhy pomocou diaľkového prieskumu Zeme a návrh manažmentových opatrení = Mapping of the biotopes of the AEI Biskupické luhy using remote sensing and proposal of management measures. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 85-99. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • ČAHOJOVÁ, Lucia** - AMBRÓZ, Martin - JAROLÍMEK, Ivan - KOLLÁR, Michal - MICHALKOVÁ, Michaela - MIKULA, Karol - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Exploring Natura 2000 Habitats by Satellite Image Segmentation: a case study from Čierny Balog (Central Slovakia). In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 103. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • ČAHOJOVÁ, Lucia - JURAŠIKOVÁ, Monika - JAROLÍMEK, Ivan - KOTHAJOVÁ, H. - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MIKULOVÁ, Katarína. Remote sensing techniques as a tool for mapping habitats of the Special Area of Conservation Biskupické luhy. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022, XIV. ročník, 6. jún - 26. jún 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Biológia. ISBN 978-80-972360-8-3. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/abstrakt/remote-sensing-techniques-tool-mapping-habitats-special-area-conservation-biskupicke-luhy (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFL
 • ČEJKA, Tomáš**. Diversity and classification of the terrestrial molluscan fauna in the Danube Plain, Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 3, p. 739-748. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01013-x Typ: ADDA
 • ČEJKA, Tomáš. Determinácia malakozoologického materiálu z pohrebiska vo Veľkom Mederi = Determination of malacozoological material from the burial ground in Veľký Meder. In ZÁBOJNÍK, Jozef - VARSIK, Vladimír. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Veľkom Mederi. 1. vydanie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021, s. 191-192. ISBN 978-80-8196-01-5. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
 • ČEJKA, Tomáš - ČERNECKÝ, Ján. Molluscs (Mollusca) of the Latorica protected landscape area (Eastern Slovakia) [Mäkkýše (Mollusca) Chránenej krajinnej oblasti Latorica (Východné Slovensko)]. In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Editors Ľubomír Panigaj, Karel Tajovský, Andrej Mock. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 32-61. ISBN 978-80-8184-196-8. Typ:
 • ČIAMPOR, Fedor, ml. - LAŠŠOVÁ, Kristína - ŠAMULKOVÁ, Michaela - TUHRINOVÁ, Kornélia - MACKO, Patrik - VARGOVČÍK, Ondrej - LINSKÝ, Marek - PEKÁRIK, Ladislav - ČEJKA, Tomáš - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Small, but important, players in the global barcoding field (lessons learned from the barcoding Slovak freshwater biota). In International Conference on DNA Barcoding and Biodiversity, 25-27 May 2022, Park Hotel Moskva, Sofia. Book of Abstracts. - Sofia : Institute of Plant Physiology and Genetics, 2022, s. 30-31. ISBN 978-954-25-0382-8. Typ: AFG
 • ČIAMPOR, Fedor, ml. - VARGOVČÍK, Ondrej - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Metabarkódingová analýza biodiverzity vodných ekosystémov, alebo „Koľko toho vlastne žije v našich vodách?" = Metabarcoding analysis of the biodiversity of aquatic ecosystems, or "How much does it actually live in our waters?". In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 28. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. Editori Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Kristína Laššová. Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022. 118 s. ISBN 978-80-971056-1-7 Typ: FAI
 • Limnologický spravodajca. Editor Zuzana Čiamporová-Zaťovičová. Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV. ISSN 1337-2971 Typ: GII
 • DARMOSTUK, Valeriy** - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - BREIDY, Joêlle - DOKMAK, Hiba - VAN DEN BOOM, Pieter P. G. - GUTTOVÁ, Anna. Solenopsora species (Leprocaulaceae) as hosts of lichenicolous fungi. In Herzogia, 2022, vol. 35, no. 1, p. 115-130. (2021: 0.613 - IF, Q4 - JCR). ISSN 0018-0971. Dostupné na: https://doi.org/10.13158/heia.35.1.2022.115 Typ: ADCA
 • DI NUZZO, Luca - GIORDANI, Paolo - BENESPERI, Renato - BRUNIALTI, Giorgio - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - FRATI, Luisa - NASCIMBENE, Juri - RAVERA, Sonia - VALLESE, Chiara - PAOLI, Luca** - BIANCHI, Elisabetta. Microclimatic Alteration after Logging Affects the Growth of the Endangered Lichen Lobaria pulmonaria. In Plants, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 295. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11030295 Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Daniel - ŠUVADA, Robert - KLIMENT, Ján - DÍTĚ, Zuzana**. Vegetation of temperate inland salt marshes on their north-western border (North German Plain). In Preslia, 2022, vol. 94, no. 1, p. 111-141. (2021: 2.233 - IF, Q2 - JCR, 0.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2022.111 Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Daniel - JASÍK, Marián - ŠUSTR, Ivan. Druhy Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba a Thelypteris limbosperma v rašelinných komplexoch Hladovské bory a Sosnina v Oravskej kotline = Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba a Thelypteris limbosperma in the peat complexes Hladovské bory and Sosnina in the Orava basin. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 61-73. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • DÍTĚ, Daniel - BALLA, Miloš - DÍTĚ, Zuzana. Ranunculus polyphyllus Willd. still grows in Slovakia. In Thaiszia, 2021, vol. 31, no. 2, p. 205-212. (2020: 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2021-2-04 Typ: ADNB
 • DÍTĚ, Daniel - ŠUVADA, Robert - DÍTĚ, Zuzana**. Inventory of halophytes in central Europe. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 35. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • DREGULO, Andrei Mikhailovich** - SHAPKIN, Vasilii - KICHKO, Arina Alexandrovna. Microbial analysis of sewage sludge shows closer monitoring needed for landfill waste. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Waste and Resource Management, 2022, vol. 175, no. 2, p. 57-63. (2021: 0.198 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1747-6526. Dostupné na: https://doi.org/10.1680/jwarm.21.00023 Typ: ADMB
 • DU, Hai - HU, Wei - DEMKO, Viktor - LIANG, Zhe. Editorial: Evolution of crop genomes and epigenomes. In Frontiers in Plant Science, 2022, vol. 13, art. no. 1027698. (2021: 6.627 - IF, Q1 - JCR, 1.359 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-462X. Typ: BDCA
 • DUDÁŠ, Matej - ĎURIŠOVÁ, Ľuba - ELIÁŠ, Pavol jun. - GÓRECKI, Artur - HRIVNÁK, Richard - KŠIŇAN, S. - MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, Miroslava - PLISZKO, Artur. New floristic records from Central Europe 8 (reports 109-121). Editor Matej Dudáš. In Thaiszia, 2021, vol. 31, no. 2, p. 213-223. (2020: 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2021-2-05 Typ: ADNB
 • GAJDOŠOVÁ, Zuzana. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 104-105. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • GENOVA, Beloslava** - JAROLÍMEK, Ivan - GELATIČOVÁ, Karolína - KLAČANOVÁ, Simona - NAZAROV, Momchil - SLABEJOVÁ, Denisa - SLEZÁK, Michal - VASSILEV, Kiril - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. The effect of Poplar plantations on undergrowth diversity and neophyte distribution. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 101. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • GRACO-ROZA, Caio** - AARNIO, Sonja - ABREGO, Nerea - ACOSTA, Alicia - ALAHUHTA, Janne - ALTMAN, Jan - ANGIOLINI, Claudia - AROVIITA, Jukka - ATTORRE, Fabio - BAASTRUP-SPOHR, Lars - BARRERA-ALBA, José J. - BELMAKER, Jonathan - BIURRUN, Idoia - BONARI, Gianmaria - BRUELHEIDE, Helge - BURRASCANO, Sabina - CARBONI, Marta - CARDOSO, Pedro - CARVALHO, José C. - CASTALDELLI, Giuseppe - CHRISTENSEN, Morten - CORREA, Gilsineia - DEMBICZ, Iwona - DENGLER, Jürgen - DOLEZAL, Jiri - DOMINGOS, Patricia - ERÖS, Tibor - FERREIRA, Carlos E. L. - FILIBECK, Goffredo - FLOETER, Sergio R. - FRIEDLANDER, Alan M. - GAMMAL, Johanna - GAVIOLI, Anna - GOSSNER, Martin M. - GRANOT, Itai - GUARINO, Riccardo - GUSTAFSSON, Camilla - HAYDEN, Brian - HE, Siwen - HEILMANN--CLAUSEN, Jacob - HEINO, Jani - HUNTER, John T. - HUSZAR, Vera L. M. - JANIŠOVÁ, Monika - JYRKÄNKALLIO-MIKKOLA, Jenny - KAHILAINEN, Kimmo K. - KEMPPINEN, Julia - KOZUB, Łukasz - KRUK, Carla - KULBIKI, Michel - KUZEMKO, Anna - LE ROUX, Peter Christiaan - LEHIKOINEN, Aleksi - TEIXEIRA DE LIMA, Domênica - LOPEZ-URRUTIA, Angel - LUKÁCS, Balázs A. - LUOTO, Miska - MAMMOLA, Stefano - MARINHO, Marcelo M. - MENEZES, Luciana S. - MILARDI, Marco - MIRANDA, Marcela - MOSER, Gleyci A. O. - MUELLER, Joerg - NIITTYNEN, Pekka - NORKKO, Alf - NOWAK, Arkadiusz - OMETTO, Jean P. - OVASKAINEN, Otso - OVERBECK, Gerhard E. - PACHECO, Felipe S. - PAJUNEN, Virpi - PALPURINA, Salza - PICAZO, Félix - PRIETO, Juan A. C. - RODIL, Iván F. - SABATINI, Francesco Maria - SALINGRÉ, Shira - SANCTIS, Michele De - SEGURA, Angel M. - SILVA, Lucia H. S. da - STEVANOVIC, Zora D. - SWACHA, Grzegorz - TEITTINEN, Anette - TOLONEN, Kimmo T. - TSIRIPIDIS, Ioannis - VIRTA, Leena - WANG, Beixin - WANG, Jianjun - WEISSER, Wolfgang - XU, Yuan - SOININEN, Janne**. Distance decay 2.0 - A global synthesis of taxonomic and functional turnover in ecological communities. In Global Ecology and Biogeography, 2022, vol. 31, no. 7, p. 1399-1421. (2021: 6.909 - IF, Q1 - JCR, 2.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1466-822X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/geb.13513 Typ: ADCA
 • HÁJEK, Michal** - TĚŠITEL, Jakub - TAHVANAINEN, Teemu - PETERKA, Tomáš - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - JANSEN, Florian - PÉREZ-HAASE, Aaron - GARBOLINO, Emmanuel - CARBOGNANI, Michele - KOLARI, Tiina Hilkka Maria - HÁJKOVÁ, Petra - JANDT, Ute - AUNINA, Liene - PAWLIKOWSKI, Pawel - IVCHENKO, Tatiana G. - TOMASELLI, Marcello - TICHÝ, Lubomír - DÍTĚ, Daniel - PLESKOVÁ, Zuzana - MIKULÁŠKOVÁ, Eva. Rising temperature modulates pH niches of fen species. In Global Change Biology, 2022, vol. 28, no. 3, p. 1023-1037. (2021: 13.211 - IF, Q1 - JCR, 3.685 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1354-1013. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/gcb.15980 Typ: ADCA
 • HÁJKOVÁ, Petra** - HORSÁKOVÁ, Veronika - PETERKA, Tomáš - JANEČEK, Štěpán - GALVÁNEK, Dobromil - DÍTĚ, Daniel - HORNÍK, Jan - HORSÁK, Michal - HÁJEK, Michal. Conservation and restoration of Central European fens by mowing: A consensus from 20 years of experimental work. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 846, art. no. 157293. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157293 Typ: ADCA
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - ROLEČEK, Jan - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert. Quercetea pubescentis. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 231-292. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína** - MÁJEKOVÁ, Jana - SMATANOVÁ, Jana - ŠIRKA, Pavel - TURISOVÁ, Ingrid - UHLIAROVÁ, Eva - UJHÁZY, Karol - ŠKODOVÁ, Iveta. Meadows and pastures of the Parâng Mts, Southern Carpathians, Romania. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 15. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 108-109. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • HINDÁKOVÁ, Alica - KOZÁKOVÁ, Markéta. Spomienka na významné osobnosti – prof. RNDr. F. Hindáka, DrSc. a RNDr. P. Marvana, CSc. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl. 1, s. 6. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Správne rozhodnutie z r. 1928 zachovalo Tajovskú kopu ako vzácnu travertínovú lokalitu na Slovensku. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl. 1, s. 7. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 10. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Arbeitsgruppe Characeen Deutschlands Hrsg., 2016: "Armleuchteralgen. Die Characeen Deutschlands" [Chary Nemecka]. - Berlin : Springer Spektrum, 2016. - ISBN 978-3-662-47796-0. Typ: EDI
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Nekrológy a spomienky. Zomrel RNDr. Peter Marvan, CSc., nositeľ Holubyho pamätnej medaily SBS. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 137-138. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • HINDÁKOVÁ, Alica. RNDr. Jarmila Makovinská, CSc : Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2021. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 120. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • HINDÁKOVÁ, Alica - DVOŘÁK, Petr - HAŠLER, Petr. The second record of the Cyanomargarita representative in Europe. In 22nd Symposium of the International Association of Cyanophyte/Cyanobacteria Research, August 14-18, 2022 in České Budějovice, Czech Republic. - České Budějovice : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, 2022, s. 47. Typ: GII
 • HRICOVÁ, Andrea - LANCÍKOVÁ, Veronika - HUNKOVÁ, Júlia - BOSZORÁDOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Alena. The examination of radiation-derived amaranth variety ‘Pribina’ (Amaranthus cruentus L.) as potential cadmium and lead-accumulating variety. In 10th JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH (RAD 2022) : book of abstracts, 13–17.06.2022, MONTENEGRO. - Herceg Novi : RAD Centre, Niš, Serbia, 2022, p. 54. ISBN 978-86-901150-4-4. Dostupné na: https://doi.org/10.21175/rad.spr.abstr.book.2022.14.2 Typ: AFG
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan. Alno glutinosae-Populetea albae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 69-106. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Alnetea glutinosae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 27-50. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • HRIVNÁK, Richard** - BOŠEĽA, Michal - SLEZÁK, Michal - LUKAC, Martin - SVITKOVÁ, Ivana - GIZELA, Jaroslav - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Matúš - KLIMENT, Ján - KNOPP, Vlastimil - SENKO, Dušan - UJHÁZYOVÁ, Mariana - VALACHOVIČ, Milan - WIEZIK, Maroš - MÁLIŠ, František. Competition for soil resources forces a trade-off between enhancing tree productivity and understorey species richness in managed beech forests. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 849, art. no. 157825. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157825 Typ: ADCA
 • Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. Editori Richard Hrivnák, Michal Slezák. Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022. 123 s. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf. ISBN 978-80-974243-0-5 (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: FAI
 • JANČOVIČOVÁ, Soňa - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍK, Slavomír**. Phylogeny of Crepidotus applanatus Look-Alikes Reveals a Convergent Morphology Evolution and a New Species C. pini. In Journal of Fungi, 2022, vol. 8, no. 5, art. no. 489. (2021: 5.724 - IF, Q1 - JCR, 0.980 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2309-608X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jof8050489 Typ: ADCA
 • JANIŠOVÁ, Monika** - ŠIRKA, Pavel - PALPURINA, Salza - MAGNES, Martin - KUZEMKO, Anna - DEMBICZ, Iwona - KOZUB, Łukasz. Determinants of bryophyte assemblages in traditionally managed grasslands of the Carpathian Mts. In Applied Vegetation Science, 2022, vol. 25, no. 2, art. no. e12654. (2021: 3.431 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12654 Typ: ADCA
 • JANIŠOVÁ, Monika**. Grassland with tradition – connecting plant diversity and land-use data in the Carpathian Mountains. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 4. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • JANIŠOVÁ, Monika. Lúky našich predkov - cestovanie za stratenými pokladmi. In Bílé - Biele Karpaty : časopis moravsko-slovenského pomezí, 2022, roč. 27, č. 1, s. 16-17. ISSN 1211 – 3638. Typ: BDE
 • JAROLÍMEK, Ivan - MEDVECKÁ, Jana - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Robinietea pseudoacaciae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 209-227. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • JIROUŠEK, Martin** - PETERKA, Tomáš - CHYTRÝ, Milan - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - KUZNETSOV, Oleg L. - PÉREZ-HAASE, Aaron - AUNINA, Liene - BIURRUN, Idoia - DÍTĚ, Daniel - GONCHAROVA, Nadezhda - HÁJKOVÁ, Petra - JANSEN, Florian - KOROLEVA, Natalia E. - LAPSHINA, Elena D. - LAVRINENKO, Igor A. - LAVRINENKO, Olga V. - NAPREENKO, Maxim G. - PAWLIKOWSKI, Pawel - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - RODWELL, John S. - PEDREIRA, David Romero - BALBUENA, Elvira Sahuquillo - SMAGIN, Viktor A. - TAHVANAINEN, Teemu - BIŢǍ-NICOLAE, Claudia - FELBABA-KLUSHYNA, Ljuba - GRAF, Ulrich - IVCHENKO, Tatiana G. - JANDT, Ute - JIROUŠKOVÁ, Jana - KOŠUTHOVÁ, Alica - LENOIR, Jonathan - ONYSHCHENKO, Viktor - PLÁŠEK, Vítězslav - PLESKOVÁ, Zuzana - SHIROKIKH, Pavel - ŠÍMOVÁ, Anna - ŠMERDOVÁ, Eva - TOKAREV, Pavel N. - HÁJEK, Michal. Classification of European bog vegetation of the Oxycocco-Sphagnetea class. In Applied Vegetation Science, 2022, vol. 25, no. 1, art. no. e12646. (2021: 3.431 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12646 Typ: ADCA
 • KALUSOVÁ, Veronika** - AXMANOVÁ, Irena - CHYTRÝ, Milan - VEČEŘA, Martin - AGRILLO, Emiliano - BIURRUN, Idoia - BERG, Christian - CARLI, Emanuela - ECKER, Klaus - GARBOLINO, Emmanuel - SVENNING, Jens-Christian - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ŠILC, Urban. Levels of invasion in European dwarf shrub and scrub vegetation. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 88. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • KALUSOVÁ, Veronika - ČEPLOVÁ, Natálie** - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - PYŠEK, Petr - BIURRUN, Idoia - BOCH, Steffen - ESSL, Franz - GARBOLINO, Emmanuel - KUZEMKO, Anna - MEDVECKÁ, Jana - PROTOPOPOVA, Vira V. - SHEVERA, Myroslav V. - SVENNING, Jens-Christian - WELK, Erik - AXMANOVÁ, Irena. Overview of European alien plant checklists. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 86. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • KLAČANOVÁ, Simona** - ŠIBÍK, Jozef. Artificial snowing of ski slopes: disaster or gentle caress? In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 44. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • KLAČANOVÁ, Simona. Čo sa skrýva pod snehom? In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. 28, č. 2, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/co-sa-skryva-pod-snehom/ Typ: GII
 • KLIMENT, Ján - VALACHOVIČ, Milan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Vaccinio-Piceetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 569-623. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • KLIMENT, Ján - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan - SLEZÁK, Michal**. New mutations for two association names of forest plant comminuties. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 4, p. 981-982. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00981-w Typ: ADDA
 • KLOBUČNÍK, Miroslav* - GALGÓCI, Martin* - GÖMÖRY, Dušan - KORMUŤÁK, Andrej**. Molecular Insight into Genetic Structure and Diversity of Putative Hybrid Swarms of Pinus sylvestris × P. mugo in Slovakia. In Forests, 2022, vol. 13, no. 2, art. no. 205. (2021: 3.282 - IF, Q1 - JCR, 0.623 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f13020205 Typ: ADCA
 • KRAUSKO, Miroslav - KUSÁ, Zuzana - PETERKOVÁ, D. - LABAJOVÁ, Mária - KUMAR, Ajay - PAVLOVIČ, Andrej - BAČOVČINOVÁ, Michaela - BAČKOR, Martin - JÁSIK, Ján**. The Absence of the AtSYT1 Function Elevates the Adverse Effect of Salt Stress on Photosynthesis in Arabidopsis. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 3, art. no. 1751. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23031751 Typ: ADCA
 • LACKOVIČOVÁ, Anna - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - PAOLI, Luca. Životné jubileá. Mgr. Anna Bérešová (rod. Guttová), PhD. - 50 rokov činorodého života. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 121-136. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • LANCÍKOVÁ, Veronika - HRICOVÁ, Andrea - JOPČÍK, Martin - LIBANTOVÁ, Jana. The amaranth variety ‘Zobor’ (Amaranthus hypochondriacus × Amaranthus hybridus) produced by radiation mutagenesis showed activation of Cassandra retrotransposon under zinc stress. In 10th JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH (RAD 2022) : book of abstracts, 13–17.06.2022, MONTENEGRO. - Herceg Novi : RAD Centre, Niš, Serbia, 2022, p. 46. ISBN 978-86-901150-4-4. Dostupné na: https://doi.org/10.21175/rad.spr.abstr.book.2022.13.1 Typ: AFG
 • LANCÍKOVÁ, Veronika - HRICOVÁ, Andrea. IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF CYTOSINE-5 DNA METHYLTRANSFERASE GENES IN PSEUDOCEREAL AMARANTHUS CRUENTUS L. UNDER HEAVY METAL STRESS. In EMBO Workshop “Molecular responses of plants facing climate change”. - c. [s. n.], 2022, p. 162. Typ: GII
 • LAŠŠOVÁ, Kristína - ŠACHA, Dušan - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ŠÍBLOVÁ, Zuzana - DAVID, Stanislav - RACKO, Ladislav - PETROVIČOVÁ, Kornélia - BALÁZS, Attila - ČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barkóding vážok Slovenska = DNA barcoding of the Slovak dragonfly fauna. In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 85. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • LAŠŠOVÁ, Kristína - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barkóding vážok Slovenska. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl. 1, s. 12. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • LAŠŠOVÁ, Kristína - ŠÁCHA, Dušan - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ŠÍBLOVÁ, Zuzana - DAVID, Stanislav - RACKO, Ladislav - PETROVIČOVÁ, Kornélia - BALÁZS, Attila - ČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barcoding of the Slovak dragonfly fauna – preliminary results. In ECOO 2022. 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia. Book of Abstracts. - Ljubljana : Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, 2022, s. 82. ISBN 978-961-95850-0-9. Typ: AFK
 • LIBANTOVÁ, Jana** - FRÁTRIKOVÁ, Monika - JOPČÍK, Martin - BAUER, Miroslav - RAJNINEC, Miroslav. In silico characterization of Beta-1,3-glucanase promoter from Drosera binata. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2021, vol. 11, no. 3, e2670. (2020: 0.186 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-5178. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2670 Typ: ADNB
 • LINSKÝ, Marek - VARGOVČÍK, Ondrej - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Potenciál ONT MinION platformy v sekvenovaní kompletných mitogenómov a ich využitie pri riešení vyššej fylogenézy vodných chrobákov = The potential of ONT MinION platform in the sequencing of whole mitogenomes and their use in the deeper phylogeny of aquatic beetles. In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 50. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • LIPTÁKOVÁ, Ľubica - DEMECSOVÁ, Loriana - VALENTOVIČOVÁ, Katarína - ZELINOVÁ, Veronika - TAMÁS, Ladislav**. Early gene expression response of barley root tip to toxic concentrations of cadmium. In Plant Molecular Biology, 2022, vol. 108, no. 1-2, p. 145-155. (2021: 4.335 - IF, Q1 - JCR, 1.111 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-4412. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11103-021-01233-w Typ: ADCA
 • LOONEY, Brian P. - MANZ, Cathrin - MATHENY, P. Brandon - ADAMČÍK, Slavomír. Systematic revision of the Roseinae clade of Russula, with a focus on eastern North American Taxa. In Mycologia, 2022, vol. 114, no. 2, p. 270-302. (2021: 2.958 - IF, Q3 - JCR, 0.900 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0027-5514. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00275514.2021.2018881 Typ: ADCA
 • MACKO, Patrik - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barkóding a kryptická diverzita podeniek Slovenska. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl. 1, s. 13. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • MACKO, Patrik - ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - DERKA, Tomáš. Neobyčajný príbeh obyčajnej podenky Baetis rhodani (Pictet, 1843) = An extraordinary story of ordinary mayfly Baetis rhodani (Pictet, 1843). In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 52. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • MÁJEKOVÁ, Jana** - JAROLÍMEK, Ivan - ZALIBEROVÁ, Mária - MEDVECKÁ, Jana. Alien (invasive) vascular plants in Slovakia – a story of successful plant immigrants. In Environmental & Socio-economic Studies, 2021, vol. 9, no. 4, p. 23-31. (2020: 0.172 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 2354-0079. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/environ-2021-0022 Typ: ADMB
 • MALANSON, George P.** - PANSING, Elizabeth - TESTOLIN, Riccardo - ABDULHAK, S. - BERGAMINI, Ariel - ĆUŠTEREVSKA, Renata - MARCENÒ, Corrado - KUZMANOVIĆ, Nevena - MILANOVIĆ, Đorđije - RUPRECHT, Eszter - ŠIBÍK, Jozef - VASSILEV, Kiril - WILLNER, Wolfgang - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja. Explanation of beta diversity in European alpine grasslands changes with scale. In Ecosphere, 2022, vol. 13, no. 5, art. no. e4066. (2021: 3.593 - IF, Q2 - JCR, 1.151 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4066 Typ: ADCA
 • MEREĎA, Pavol, ml. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2021. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 3-9. ISSN 1337-7043. Typ: GII
 • MICHALKOVÁ, Michaela** - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ČAHOJOVÁ, Lucia - JAROLÍMEK, Ivan. The Size Matters. Comparison of spatial characteristics and herb synusia in differently sized forest fragments. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 67. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • MICHALKOVÁ, Michaela - ČAHOJOVÁ, Lucia - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan. Identification and Monitoring of Fragmented Pannonian-Balkanic Turkey Oak Habitats with the Remote Sensing Techniques. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022, XIV. ročník, 6. jún - 26. jún 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Biológia. ISBN 978-80-972360-8-3. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/prispevok/identification-and-monitoring-fragmented-pannonian-balkanic-turkey-oak-habitats-remote (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFL
 • MISTRÍKOVÁ, Veronika - SZABÓOVÁ, Monika - GAŽO, Ján - HRICOVÁ, Andrea. EFFECTS OF CADMIUM AND SILICON ON THE MORPHOLOGY OF AMARANTH " PRIBINA " ROOTS. In 8th International Symposium on Structure and Function of Roots : June 12-16, 2022 Horný Smokovec. - Bratislava : Slovak Botanical Society SAS, 2022, p. 47. Typ: GII
 • NAZAROV, Momchil** - GECHEVA, Ganna - MARDARI, Constantin - GENOVA, Beloslava - ŠIBÍK, Jozef - VELEV, Nikolay - VASSILEV, Kiril. Contribution to the knowledge of chasmophytic vegetation in the Forebalkan, Central part of Northern Bulgaria. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 22. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • NOWAK, Arkadiusz - BIURRUN, Idoia - JANIŠOVÁ, Monika - DENGLER, Jürgen**. Classification of grasslands and other open vegetation types in the Palaearctic-Introduction to the Special Collection. In Vegetation Classification and Survey, 2022, vol. 3, p. 149-159. ISSN 2683-0671. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/VCS.87068 Typ: ADMB
 • PAOLI, Luca - BIANCHI, Elisabetta - BENESPERI, Renato - BRUNIALTI, Giorgio - DI NUZZO, Luca - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - FRATI, Luisa - GIORDANI, Paolo - GUTTOVÁ, Anna - RAVERA, Sonia. Forest management and conservation of the threatened lichen Lobaria pulmonaria in Mediterranean oak forests. In XXIII International Symposium of Cryptogamic Botany, Valencia 2022. Book of Abstracts. - Valencia, 2022, s. 42. ISBN 978-84-09-42982-0. Typ: AFG
 • PAOLI, Luca - RAVERA, Sonia - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - GUTTOVÁ, Anna. La conservazione di habitat e specie di interesse naturalistico: il caso della Lobaria pulmonaria di Crevole. In Murlo Cultura, 2022, vol. 25, no. 1-2, p. 6-9. Typ: BDE
 • PETERKA, Tomáš** - TICHÝ, Lubomír - HORSÁKOVÁ, Veronika - HÁJKOVÁ, Petra - COUFAL, Radovan - PETR, Libor - DÍTĚ, Daniel - HRADÍLEK, Z. - HRIVNÁK, Richard - JIROUŠEK, Martin - PLÁŠEK, Vítězslav - PLESKOVÁ, Zuzana - SINGH, Patrícia - ŠMERDOVÁ, Eva - ŠTECHOVÁ, Táňa - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - HORSÁK, Michal - HÁJEK, Michal. The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. In Biodiversity and Conservation, 2022, vol. 31, no. 1, p. 39-57. (2021: 4.296 - IF, Q1 - JCR, 0.974 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0 Typ: ADCA
 • PREISLEROVÁ, Zdenka - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - MUCINA, Ladislav - BERG, Christian - BONARI, Gianmaria - KUZEMKO, Anna - LANDUCCI, Flavia - MARCENO, Corrado - MONTEIRO-HENRIQUES, T. - NOVÁK, P. - VYNOKUROV, Denis - BERGMEIER, Erwin - DENGLER, Jürgen - APOSTOLOVA, Iva - BIORET, Frédéric - BIURRUN, Idoia - CAMPOS, Juan Antonio - CAPELO, Jorge - ČARNI, Andraž - ÇOBAN, S. - CSIKY, János - KRSTIVOJEVIĆ-ĆUK, Mirjana - ĆUŠTEREVSKA, Renata - DANIËLS, Fred J. A. - SANCTIS, Michele De - DIDUKH, Yakiv - DÍTĚ, Daniel - FANELLI, Giuliano - GOLOVANOV, Ya - GOLUB, Valentin - GUARINO, Riccardo - HÁJEK, Michal - IAKUSHENKO, Dmytro - INDREICA, Adrian - JANSEN, Florian - JAŠKOVÁ, Anni - JIROUŠEK, Martin - KALNÍKOVÁ, Veronika - KAVGACI, Ali - KUCHEROV, I. - KÜZMIČ, Filip - LEBEDEVA, Mariya - LOIDI, Javier - LOSOSOVÁ, Zdeňka - LYSENKO, Tatiana - MILANOVIĆ, Đorđije - ONYSHCHENKO, Viktor - PERRIN, G. - PETERKA, Tomáš - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - RODRÍGUEZ-ROJO, Maria Pilar - RODWELL, John S. - RŪSIŅA, S. - SÁNCHEZ MATA, D. - SCHAMINÉE, Joop H. J. - SEMENISHCHENKOV, Yuri - SHEVCHENKO, N. - ŠIBÍK, Jozef - ŠKVORC, Željko - SMAGIN, Viktor A. - STEŠEVIĆ, D. - STUPAR, Vladimir - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - THEURILLAT, Jean-Paul - TIKHONOVA, Elena - TZONEV, Rossen - VALACHOVIČ, Milan - VASSILEV, Kiril - WILLNER, Wolfgang - YAMALOV, Sergei - VEČEŘA, Martin - CHYTRÝ, Milan**. Distribution maps of vegetation alliances in Europe. In Applied Vegetation Science, 2022, vol. 25, no. 1, art. no. e12642. (2021: 3.431 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12642 Typ: ADCA
 • RAVERA, Sonia** - VIZZINI, Alfredo - PUGLISI, Marta - ASSINI, Silvia - BENESPERI, Renato - BIANCHI, Elisabetta - BOCCARDO, Fabrizio - BOTTEGONI, Francesca - BRACKEL, Wolfgang von - CLERICUZIO, Marco - DARMOSTUK, Valeriy - DE GIUSEPPE, Antonio B. - DI NUZZO, Luca - DOVANA, F. - GALLI, R. - GHEZA, Gabriele - GIORDANI, Paolo - GUTTOVÁ, Anna - ISOCRONO, Deborah - MALÍČEK, Jiří - MARTELLOS, Stefano - MAYRHOFER, Helmut - NASCIMBENE, Juri - NIMIS, Pier Luigi - PAOLI, Luca - PASSALACQUA, Nicodemo G. - PROSSER, Filippo - PUNTILLO, Domenico - SEGGI, Linda - SICOLI, Giovanni - TIMDAL, Einar - TRABUCCO, Raffaella - VALLESE, Chiara. Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 13. In Italian Botanist, 2022, vol. 13, p. 1-17. (2021: 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2531-4033. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/italianbotanist.13.82155 Typ: ADMB
 • REWICZ, Tomasz - GRABOWSKI, Michael - MÓRA, Arnold - PERNECKER, Bálint - GADAWSKI, Piotr - ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - BERCHI, Gavril Marius - GODUNKO, R.J. - SANT, Quinn - CALLEJA, Eman - CSABAI, Zoltán. Towards filling the gap - building a freshwater macroinvertebrate DNA barcode reference library for Malta. In International Conference on DNA Barcoding and Biodiversity, 25-27 May 2022, Park Hotel Moskva, Sofia. Book of Abstracts. - Sofia : Institute of Plant Physiology and Genetics, 2022, s. 34-35. ISBN 978-954-25-0382-8. Typ: AFG
 • SABOL, Martin** - HROMADOVÁ, Bibiána - ČEJKA, Tomáš - TÓTH, Csaba - ŠEDIVÁ, Mária - HRIADEL, Pavol. Late Pleistocene fossil assemblages from the travertine site of Bešeňová Báňa - indicators of a potential presence of prehistoric man. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2022, vol. 304, no. 1, p. 51-103. (2021: 1.042 - IF, Q4 - JCR, 0.401 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0077-7749. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/njgpa/2022/1057 Typ: ADCA
 • SKOKANOVÁ, Katarína - ŠINGLIAROVÁ, Barbora** - ŠPANIEL, Stanislav - MEREĎA, Pavol, ml. - MÁRTONFIOVÁ, Lenka - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita. Relative DNA content differences reliably identify Solidago xniederederi, a hybrid between native and invasive alien species. In Preslia, 2022, vol. 94, no. 1, p. 183-213. (2021: 2.233 - IF, Q2 - JCR, 0.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2022.183 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan. Quercetea robori-petraeae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 295-313. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SENKO, Dušan - HRIVNÁK, Richard. Topographic indices predict the diversity of Red List and non-native plant species in human-altered riparian ecosystems. In Ecological Indicators, 2022, vol. 139, art. no. 108949. (2021: 6.263 - IF, Q1 - JCR, 1.284 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108949 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal** - DUDÁŠ, Matej - ELIÁŠ, Pavol jun. - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Richard - MÁJEKOVÁ, Jana - SVITKOVÁ, Ivana. Diversity patterns of alien vascular plants in railway stations of Slovakia. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 52. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • SZABÓOVÁ, Monika - HRICOVÁ, Andrea - MISTRÍKOVÁ, Veronika - GAJDOŠOVÁ, Alena - SALAJ, Ján - BOSZORÁDOVÁ, Eva. Silicon application affected cadmium translocation and plant growth in radiation derived amaranth ‘Pribina’ (Amaranthus cruentus). In 10th JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH (RAD 2022) : book of abstracts, 13–17.06.2022, MONTENEGRO. - Herceg Novi : RAD Centre, Niš, Serbia, 2022, p. 41. ISBN 978-86-901150-4-4. Dostupné na: https://doi.org/10.21175/rad.spr.abstr.book.2022.11.1 Typ: AFG
 • SZABÓOVÁ, Monika - HRICOVÁ, Andrea - TOMKA, Marián - GAJDOŠOVÁ, Alena. SILICON REDUCES CADMIUM UPTAKE IN SLOVAK AMARANTH VARIETY " PRIBINA ". In 8th International Symposium on Structure and Function of Roots : June 12-16, 2022 Horný Smokovec. - Bratislava : Slovak Botanical Society SAS, 2022, p. 66. Typ: GII
 • ŠAMULKOVÁ, Michaela - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barkóding a genetická variabilita potočníkov čeľade Limnephilidae z územia Slovenska. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl. 1, s. 12. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • ŠAMULKOVÁ, Michaela - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barkóding čeľade Limnephilidae (Trichoptera) Slovenska – krok vpred či krok späť? = DNA barcoding of the family Limnephilidae (Trichoptera) of Slovakia – step forward or step back? In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 65. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • ŠIBÍK, Jozef - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana. Roso pendulinae-Pinetea mugo. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 655-682. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. Editor Jozef Šibík. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 114-119. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 118-119. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • ŠLENKER, Marek** - KOUTECKÝ, Petr - MARHOLD, Karol. MorphoTools2: an R package for multivariate morphometric analysis. In Bioinformatics, 2022, vol. 38, no. 10, p. 2954-2955. (2021: 6.931 - IF, Q1 - JCR, 3.400 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1367-4803. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac173 Typ: ADCA
 • ŠOLTÉS, Rudolf - MIŠÍKOVÁ, Katarína - KLIMENT, Ján - DÍTĚ, Daniel - HOMOLOVÁ, Zuzana - MÚTŇANOVÁ, Marta. Atlas machorastov Slovenska. Recenzenti Pavel Širka, Zbyněk Hradílek. Bratislava : VEDA, 2021. 248 s. ISBN 978-80-224-1898-0 Typ: AAB
 • TUHRINOVÁ, Kornélia - ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Nie je Crenobia ako Crenobia. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl. 1, s. 11. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • TUHRINOVÁ, Kornélia - ČIAMPOR, Fedor, ml. - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Nie je Crenobia ako Crenobia – populačná genetika ploskulice C. alpina v Tatrách = It’s not a Crenobia like a Crenobia – population genetics of C. alpina flatworm in the Tatra Mountains. In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 69. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Erico-Pinetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 529-565. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef**. Variability and syntaxonomy of relict calcareous pine and larch woodlands in the Western Carpathians (Slovakia). In Biologia, 2022, vol. 77, no. 8, p. 2037-2062. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01048-0 Typ: ADDA
 • UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - KOLLÁR, Jozef - NOVÁK, Pavel - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • URBANIČ, Gorazd** - POLITTI, Emilio - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. - PAYNE, Robin - SCHOOK, Derek - ALVES, Maria Helena - ANDELKOVIĆ, Ana - BRUNO, Daniel - CHILIKOVA-LUBOMIROVA, Mila - DI LONARDO, Sara - EGOZI, Roey - GARÓFANO-GÓMEZ, Virginia - GOMES MARQUES, Inês - GONZÁLEZ DEL TÁNAGO, Marta - SELMAN GÜLTEKIN, Yaşar - GUMIERO, Bruna - HELLSTEN, Seppo - HINKOV, Georgi - JAKUBÍNSKÝ, Jiří - JANSSEN, Philippe - JANSSON, Roland - KELLY-QUINN, Mary - KISS, Timea - LORENZ, Stefan - MARTINEZ ROMERO, Roberto - MIHALJEVIĆ, Zlatko - PAPASTERGIADOU, Eva - PAVLIN URBANIČ, Maja - PENNING, Ellis - RIIS, Tenna - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ZLATANOV, Tzvetan - DUFOUR, S. Riparian Zones - From Policy Neglected to Policy Integrated. In Frontiers in Environmental Science, 2022, vol. 10, art. no. 868527. (2021: 5.411 - IF, Q2 - JCR, 1.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-665X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.868527 Typ: ADCA
 • VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - SLEZÁK, Michal. Crataego-Prunetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 137-206. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan. Dicrano-Pinetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 493-525. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Úvod. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal - HRIVNÁK, Richard. Salicetea purpureae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 109-134. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan - HRIVNÁK, Richard. Franguletea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 53-65. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan** - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - BERNÁTOVÁ, Dana - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan - KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - MÁLIŠ, František - ROLEČEK, Jan - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - UHLÍŘOVÁ, Jana - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - ŽARNOVIČAN, Hubert. Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation [Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Vegetácia lesov a krovín]. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 99. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín = Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation. Editori Milan Valachovič, Ján Kliment, Katarína Hegedüšová Vantarová ; recenzenti Ladislav Mucina, Milan Chytrý. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2021. 768 s. Vegetácia Slovenska, 6. ISBN 978-80-224-1917-8 Typ: FAI
 • VALENTOVIČOVÁ, Katarína - DEMECSOVÁ, Loriana - LIPTÁKOVÁ, Ľubica - ZELINOVÁ, Veronika - TAMÁS, Ladislav**. Inhibition of peroxidases and oxidoreductases is crucial for avoiding false-positive reactions in the localization of reactive oxygen species in intact barley root tips. In Planta, 2022, vol. 255, no. 3, art. no. 69. (2021: 4.540 - IF, Q1 - JCR, 0.965 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-0935. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00425-022-03850-1 Typ: ADCA
 • VARGOVČÍK, Ondrej - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.. Fauna tatranských plies – ako korešpondujú morfologické údaje s DNA metabarkódingom. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl. 1, s. 13. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • WIĘCŁAW, Helena** - BOSIACKA, Beata - HRIVNÁK, Richard - DAJDOK, Zygmunt - MESTERHÁZY, Attila - KOOPMAN, Jacob. Morphological variability of Carex buekii (Cyperaceae) as a function of soil conditions: a case study of the Central European populations. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art. no. 11761. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-15894-0 Typ: ADCA
 • WISITRASSAMEEWONG, Komsit - MANZ, Cathrin - HAMPE, Felix - LOONEY, Brian P. - BOONPRATUANG, Thitiya - VERBEKEN, Annemieke - THUMMARUKCHAROEN, Tuksaporn - APICHITNARANON, Tanakorn - POBKWAMSUK, Maneerat - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍK, Slavomír**. Two new Russula species (fungi) from dry dipterocarp forest in Thailand suggest niche specialization to this habitat type. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art. no. 2826. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-06836-x Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus