Publikácie

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • BEDNÁR, František - HEMALA, Vladimír - ČEJKA, Tomáš**. First records of two new silverfish species (Ctenolepisma longicaudatum and Ctenolepisma calvum) in Slovakia, with checklist and identifcation key of Slovak Zygentoma. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 2, pp. 425-435. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. (VEGA č. 2/0108/21 : Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti/Diversity of urban biota in the Carpathian-Panonian region. APVV-21-0386 : Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb/Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of polinator biodiversity for omproving their protection and ecosystem services. APVV-19-0134 : Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznvý dopad na ekosystémy/Alliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem) Typ: ADDA
 • ČAHOJOVÁ, Lucia - JAKOB, Aljaž - VALJAVEC, Mateja Breg - ČARNI, Andraž**. Response of vulnerable karst forest ecosystems under diferent fire severities in the Northern Dinaric Karst mountains (Slovenia). In Fire Ecology, 2024, vol. 20, art. no. 38. (2023: 3.6 - IF, Q1 - JCR, 1.028 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1933-9747. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s42408-024-00267-x Typ: ADCA
 • ČAHOJOVÁ, Lucia** - JAKOB, Aljaž - VALJAVEC, Mateja Breg - ČARNI, Andraž. Response of forests ecosystems to varying fire severities in northern Dinaric karst mountains (Slovenia). In Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 40th Meeting, Banja Luka, Bosnia and Hercegovina June 19-22, 2024 : Book of Abstracts. - Banja Luka : Faculty of Forestry, University of Banja Luka : Arbor Magna - Natural Heritage Protection Society, 2024, s. 29. ISBN 978-99938-56-56-6. Typ: AFG
 • ČERNECKÝ, Ján** - ŠVAJDA, Juraj - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana. Contribution of protected areas to mitigate the effect of landscape fragmentation in Slovakia [Prínos chránených území k zmierneniu vplyvu fragmentácie krajiny na Slovensku]. In Journal of Landscape Ecology, 2024, vol. 17, no. 1, p. 47-63. (2023: 0.314 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-2427. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jlecol-2024-0004 (Pareus - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti / Providing adaptive knowledge for ratcheting up the EU biodiversity strategy for sustainable landscapes and protected areas) Typ: ADMB
 • ČERNECKÝ, Ján - ŠVAJDA, Juraj - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana. Prínos chránených území k zmierneniu vplyvu fragmentácie krajiny na Slovensku [Contribution of protected areas to mitigate the effect of landscape fragmentation in Slovakia]. In Venkovská krajina 2024. - Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2024, s. 20-25. ISBN 978-80-7509-979-2. Dostupné na internete: https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/05/9400.pdf (Pareus - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti / Providing adaptive knowledge for ratcheting up the EU biodiversity strategy for sustainable landscapes and protected areas. Venkovská krajina 2024 - Rural landscape 2024) Typ: AECA
 • DEBNATH, Anirban Jyoti - IVANIŠOVÁ, Eva - MISTRÍKOVÁ, Veronika - RAŽNÁ, Katarína. Salinity stress-mediated phenotypic, biochemical and microscopic assessment of two flaxseed cultivars having contrasting lignan content. In The 3rd International Electronic Conference on Plant Sciences (IECPS-2024) : 15–17 January 2024. - 2024, p. 81. Dostupné na internete: <sciforum.net/paper/view/16736> Typ: GII
 • DEMKO, Viktor - BELOVA, Tatiana - MESSERER, Maxim - HVIDSTEN, Torgeir - PERROUD, Pierre-François - AKO EUGENE, Ako - JOHANSEN, Wenche - MAYER, Klaus F. X. - OLSEN, Odd-Arne - LANG, Daniel**. Regulation of developmental gatekeeping and cell fate transition by the calpain protease DEK1 in Physcomitrium patens. In Communications Biology, 2024, vol. 7, iss. 1, art. no. 261. (2023: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 2.09 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2399-3642. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s42003-024-05933-z (APVV-17-0570 : Mechanizmus pozičnej signalizácie v rastlinách - pochopenie DEK 1 dráhy/The mechanism of positional signalling in plants - understanding of the DEK 1 pathway. APVV-21-0227 : Rastlinné kalpaíny a ich molekulárny mechanizmus kontroly bunkovej identity/Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control) Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Zuzana - DÍTĚ, Daniel - ŠUVADA, Robert. Halophytic domains of Central Europe - what connects them and what divides them. In XIV. Aktuális Flóra- és Vegációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia: Összefoglalók. - Budapest : HU-REN Centre for Ecological Research, 2024, s. 21. ISBN 978-615-6375-12-4. Typ: AFG
 • DUDÁŠ, Matej** - ELIÁŠ, Pavol jun. - HRIVNÁK, Richard - KIRÁLY, Gergely - KOBIV, Yuriy - MAJEROVÁ, Monika - MÁJEKOVÁ, Jana - MIKOLÁŠ, Vlastimil - PLISZKO, Artur - SCHMOTZER, András - TAKÁCS, Attila. New floristic records from Central Europe 13 (reports 176-197). Matej Dudáš (ed.). In Thaiszia, 2024, vol. 34, no. 1, p. 66-89. (2023: 0.154 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-0420. (APVV-21-0386 : Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb/Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of polinator biodiversity for omproving their protection and ecosystem services. VEGA č. 2/0108/21 : Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti/Diversity of urban biota in the Carpathian-Panonian region) Typ: ADNB
 • FALLAH, Seyedeh Fatemeh - ESLAMI, Zobeydeh - DANCHENKO, Maksym - BARÁTH, Peter - BUJDOSO, Geza - GOLALIPOUR, Masoud - GHADERI-FAR, Farshid - SADEGHIPOUR, Hamid Reza**. Failure in lipid gluconeogenesis, perturbed amino acid metabolism and chaperon activation characterize declined germination potential of aging walnut kernels. In Scientia Horticulturae, 2024, vol. 329, art. no. 113020. (2023: 3.9 - IF, Q1 - JCR, 0.833 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-4238. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113020 Typ: ADCA
 • FRADERA-SOLER, Marc - MRAVEC, Jozef - SCHULZ, Alexander - TABORYSKI, Rafael - JORGENSEN, Bodil - GRACE, Olwen M.**. Revisiting an ecophysiological oddity: Hydathode-mediated foliar water uptake in Crassula species from southern Africa. In Plant, Cell and Environment, 2024, vol. 47, no. 2, pp. 460-481. (2023: 6 - IF, Q1 - JCR, 2.03 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0140-7791. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/pce.14743 Typ: ADCA
 • GAJDOŠOVÁ, Zuzana - ŠLENKER, Marek - SVITOK, Marek - ŠRÁMKOVÁ, Gabriela - BLANÁR, Drahoš - CETLOVÁ, Veronika - KUČERA, Jaromír - TURISOVÁ, Ingrid - TURIS, Peter - SLOVÁK, Marek**. Unravelling some factors affecting sexual reproduction in rock-specialist shrub: Insight from an endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae). In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 5, art. no. e0300819. (2023: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300819 (VEGA č. 2/0098/22 : Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho etrémne sklné biotopy/ Living of the edge. Evolutionarx and bioecological aspects of narrow endemic Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeceae) inhabiting extreme rocky habitats. APVV-22-0365 : Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov/ The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment) Typ: ADCA
 • GALGÓCI, Martin** - KORMUŤÁK, Andrej - KLOBUČNÍK, Miroslav - GÖMÖRY, Dušan - LUKÁČIK, Ivan - BOLEČEK, P. Pollen viability and longevity in Juniperus taxa native to Slovakia. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art. no. 3706. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-53152-7 Typ: ADCA
 • GALVÁNEK, Dobromil** - UHLIAROVÁ, Eva - UJHÁZY, Karol - UJHÁZIOVÁ, Mariana - JANIŠOVÁ, Monika - TĚŠITEL, Jakub. Reversing expansion of Calamagrostis epigejos in Carpathian mountain grasslands by mowing and application of hemiparasitic Rhinanthus alectorolophus. In Applied Vegetation Science, 2024, vol. 27, no. 2, art. no. e12782. (2023: 2 - IF, Q2 - JCR, 0.894 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1654-109X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12782 (VEGA č. 2/0132/21 : Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európske únii/Diversity of gassland habitats in Slovakia after two decades in the EU. APVV-21-0226 : Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana/Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation) Typ: ADCA
 • HAZUBSKA‑PRZYBYŁ, Teresa** - KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, Mikołaj - OBARSKA, Agata - SALAJ, Terézia. Cryopreservation of Abies alba×A. numidica and Pinus nigra embryogenic tissues by stepwise dehydration method. In Plant Methods, 2024, vol. 20, no. 1, art. no. 10. (2023: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.956 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1746-4811. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13007-023-01131-w Typ: ADCA
 • HELDESOVÁ, Katarína - MRAVEC, Jozef. Introducing a novel oligopeptide-based probe for homogalacturonan. In 2nd Student Conference of Plant Biology : abstract book, 22-23. February 2024. - Vienna, 2024, p. 36. Typ: GII
 • HODÁLOVÁ, Iva - MEREĎA, Pavol, ml.**. Viola suavis var. pannonica (Violaceae), a new white-flowered violet from central Europe. In PhytoKeys, 2024, vol. 242, art. no. 121734. (2023: 1.3 - IF, Q3 - JCR, 0.532 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1314-2011. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/PHYTOKEYS.242.121734 (VEGA č. 2/0161/21 : Flóra Slovenska - čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov/ Flora of Slovakia - Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa) Typ: ADCA
 • HRIVNÁK, Richard** - ŻOŁUBAK, Elżbieta - JAKUBSKA-BUSSE, Anna. Vegetation affinity of Epipactis albensis (Orchidaceae) in Central Europe. In Botanica Serbica, 2024, vol. 48, no. 1, pp. 61-67. (2023: 0.9 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1821-2638. Dostupné na: https://doi.org/10.2298/BOTSERB2401061H (VEGA č. 2/0053/23 : Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov/The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests) Typ: ADCA
 • JANIŠOVÁ, Monika - MAGNES, Martin - DEVÁNOVÁ, Katarína - DÚBRAVKOVÁ, Daniela**. Mid‑term changes of dry grasslands with conservation management in the Hainburger Berge Mountains. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 4, p. 1091-112. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01566-5 (VEGA č. 2/0065/23 : Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnob ylinných biotopov/Combined managemnt as a tool for consrvation and restoration of grassland habitats. APVV-21-0226 : Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana/Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation) Typ: ADDA
 • KALE, Rohan Arjun - LAKHNEKO, Olha - LIBANTOVÁ, Jana - JOPČÍK, Martin - BARÁTH, Peter - DANCHENKO, Maksym. Proteome profile during trap leaves development and prey digestion in carnivorous sundew. In 2nd Student Conference of Plant Biology : abstract book, 22-23. February 2024. - Vienna, 2024, p. 18. Typ: GII
 • KARAS, Milan - VEŠELÉNYIOVÁ, Dominika - BOSZORÁDOVÁ, Eva - NEMEČEK, Peter - GERŠI, Zuzana - MORAVČÍKOVÁ, Jana**. Comparative Analysis of Dehydrins from Woody Plant Species. In Biomolecules : Open Access Journal, 2024, vol. 14, no. 3, art. no. 250. (2023: 4.8 - IF, Q1 - JCR, 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom14030250 Typ: ADMA
 • KHATOR, Khushboo - PARIHAR, Suman - JÁSIK, Ján - SINGH SHEKHAWAT, Gyan**. Nitric oxide in plants: an insight on redox activity and responses toward abiotic stress signaling. In Plant Signaling & Behavior, 2024, vol. 19, no. 1, art. no. e2298053. (2023: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.725 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1559-2316. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15592324.2023.2298053 Typ: ADCA
 • KUČKA, Matúš - HARENČÁR, Ľubomír** - RAŽNÁ, Katarína - NÔŽKOVÁ, Jana - KOWALCZEWSKI, Przemysław Łukasz - DEYHOLOS, Michael - DZIEDZIC, Krzysztof - RYBICKA, Iga - ZEMBRZUSKA, Joanna - KAČÁNIOVÁ, Miroslava - IVANIŠOVÁ, Eva - GAŽO, Ján - ČERTEKOVÁ, Simona - TOMKA, Marián. Great potential of flaxseed mucilage. In European Food Research and Technology, 2024, vol. 250, no. 3, p. 877-893. (2023: 3 - IF, Q2 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1438-2377. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00217-023-04429-0 Typ: ADCA
 • LISINOVIČOVÁ, Monika - SZABÓOVÁ, Monika - MISTRÍKOVÁ, Veronika - HRICOVÁ, Andrea. Amaranth response to salt stress. In 2nd Student Conference of Plant Biology : abstract book, 22-23. February 2024. - Vienna, 2024, p. 40. (VEGA 2/0013/22 : PLASTICITA LÁSKAVCA V ODPOVEDI NA ŤAŽKÉ KOVY: VIACSTUPŇOVÁ ANALÝZA OD EKOFYZIOLOGICKÝCH PO MOLEKULÁRNE ASPEKTY. CA 20133 : CROSS-BORDER TRANSFER AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RESOURCE RECOVERY STRATEGIES TOWARDS ZERO WASTE (FULLRECO4US)) Typ: GII
 • MACHADO, Joana - FERNANDES, Ana Patricia G. - BOKOR, Boris - VACULÍK, Marek - HEUVELINK, Ep - CARVALHO, Susana M.P. - VASCONCELOS, Marta W.**. The effect of silicon on the antioxidant system of tomato seedlings exposed to individual and combined nitrogen and water deficit. In Annals of Applied Biology, 2024, vol. 184, no.1, p. 50-60. (2023: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-4746. Typ: ADCA
 • MÁJEKOVÁ, Jana** - MEDVECKÁ, Jana - MIKULOVÁ, Katarína - SLABEJOVÁ, Denisa - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ZALIBEROVÁ, Mária - ŠKODOVÁ, Iveta. Structure of forest stands of alien tree Quercus rubra in Central Europe. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 4, p. 1169-1176. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01502-7 (VEGA č. 2/0119/19 : Diverzta a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí/Diversity and distribution of species and communities in changing environment) Typ: ADDA
 • MÁJEKOVÁ, Jana** - LETZ, Dominik Roman - MEREĎA, Pavol, ml. - HODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2023 v Bratislave, v mestských častiach Rača a Vrakuňa = Results of the Floristic mini-course held in 2023 in Bratislava boroughs of Rača and Vrakuňa. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2024, roč. 46, č. 1, s. 35-56. ISSN 1337-7043. (VEGA č. 2/0161/21 : Flóra Slovenska - čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov/ Flora of Slovakia - Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa. VEGA č. 2/0108/21 : Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti/Diversity of urban biota in the Carpathian-Panonian region) Typ: ADFB
 • MIDOLO, Gabriele** - AXMANOVÁ, Irena - DIVÍŠEK, Jan - DŘEVOJAN, Pavel - LOSOSOVÁ, Zdeňka - VEČEŘA, Martin - KARGER, Dirk Nikolaus - THUILLER, Wilfried - BRUELHEIDE, Helge - AĆIĆ, Svetlana - ATTORRE, Fabio - BIURRUN, Idoia - BOCH, Steffen - BONARI, Gianmaria - ČARNI, Andraž - CHIARUCCI, Alessandro - ĆUŠTEREVSKA, Renata - DENGLER, Jürgen - DZIUBA, Tetiana - GARBOLINO, Emmanuel - JANDT, Ute - LENOIR, Jonathan - MARCENÒ, Corrado - RŪSINA, Solvita - ŠIBÍK, Jozef - ŠKVORC, Željko - STANČIĆ, Zvjezdana - STANIŠIĆ-VUJAČIĆ, Milica - SVENNING, Jens-Christian - SWACHA, Grzegorz - VASSILEV, Kiril - CHYTRÝ, Milan. Diversity and distribution of Raunkiær's life forms in European vegetation. In Journal of Vegetation Science, 2024, vol. 35, art. no. 13229. (2023: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 1.013 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1100-9233. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jvs.13229 Typ: ADCA
 • MICHALOVÁ, Martina - HRABOVSKÝ, Michal** - KUBALOVÁ, Silvia - MIHÁLIKOVÁ, Tatiana. Modelling the Symphyotrichum lanceolatum invasion in Slovakia, Central Europe. In Modeling Earth Systems and Environment, 2024, vol. 10, no.2, pp. 2749-2759. (2023: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.677 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2363-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40808-023-01945-6 Typ: ADMA
 • MISHRA, Shubhi - DUARTE, Gustavo Turqueto - HOREMANS, Nele - RUYTINX, Joske - GUDKOV, Dmitri - DANCHENKO, Maksym**. Complexity of responses to ionizing radiation in plants, and the impact on interacting biotic factors. In Science of the Total Environment, 2024, vol.924, art. no. 171567. (2023: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.998 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171567 Typ: ADMA
 • NOFFSINGER, Chance R.** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - EBERHARDT, Ursula - CABOŇ, Miroslav - BAZZICALUPO, Anna - BUYCK, Bart - KAUFMANN, Herbert - WEHOLT, Øyvind - LOONEY, Brian P. - MATHENY, P. Brandon - BERBEE, Mary L. - TAUSAN, Daniel - ADAMČÍK, Slavomír. Three new species in Russula subsection Xerampelinae supported by genealogical and phenotypic coherence. In Mycologia, 2024, vol. 116, p. 322-349. (2023: 2.6 - IF, Q2 - JCR, 0.815 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0027-5514. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00275514.2023.2295957 Typ: ADCA
 • OŽVAT, Aneta A.** - MIKULA, Karol - KOLLÁR, Michal - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ŠIBÍK, Jozef. Distinguishing natural and planted riparian forests by the Natural Numerical Network and the graph-Laplacian. In ??? - Vienna : EGU General Assembly, 2024. Dostupné na internete: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-5445 Typ: AFG
 • PARIĽÁKOVÁ, Michaela - MIHÁLIKOVÁ, Tatiana - DUDÁŠ, Matej**. Revision of the distribution of Ranunculus illyricus in Slovakia after four decades. In Botanica, 2024, vol. 30, no. 2, pp. 81-90. (2023: 0.192 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2538-8649. Dostupné na: https://doi.org/10.35513/Botlit.2024.2.4 Typ: ADEB
 • PÄTSCH, Ricarda** - MIDOLO, Gabriele - DÍTĚ, Zuzana - DÍTĚ, Daniel - WAGNER, Viktoria - PANOVIČ, Michal - DANIHELKA, Jiří - PREISLEROVÁ, Zdenka - ĆUK, Mirjana - STROH, Hans Georg - TÓTH, Tibor - CHYTRÁ, Helena - CHYTRÝ, Milan. Beyond salinity: Plants show divergent responses to soil ion composition. In Global Ecology and Biogeography, 2024, vol. 33, art. no. e13821. (2023: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 2.744 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1466-822X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/geb.13821 Typ: ADCA
 • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - DANCHENKO, Maksym - MRAVEC, Jozef - KLUBICOVÁ, Katarína. Somatic embryogenesis of selected conifer species. In In vitro culture of woody crops: problem solving by new approaches : the 2nd conference of Cost Action COPYTREE, 22-24 April, 2024. - Jürmala : Bulduri Technical school, 2024, p. 65. (VEGA 2/0032/22 : Vpyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhov ihličnanov) Typ: GII
 • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - BELLOVÁ, Jana - DANCHENKO, Maksym - BARÁTH, Peter - KLUBICOVÁ, Katarína. How does secretome composition affect the embryogenic capacity in Pinus nigra cell lines? In In vitro culture of woody crops: problem solving by new approaches : the 2nd conference of Cost Action COPYTREE, 22-24 April, 2024. - Jürmala : Bulduri Technical school, 2024, p. 56. (VEGA 2/0032/22 : Vpyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhov ihličnanov) Typ: GII
 • POLOZSÁNYI, Zoltán - GALÁDOVÁ, Helena - KALIŇÁK, Michal - JOPČÍK, Martin - KALIŇÁKOVÁ, Barbora - BREIER, Albert - ŠIMKOVIČ, Martin**. The Antimicrobial Effects of Myrosinase Hydrolysis Products Derived from Glucosinolates Isolated from Lepidium draba. In Plants, 2024, vol. 13, no. 7, art. no. 995. (2023: 4 - IF, Q1 - JCR, 0.795 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants13070995 (APVV-22-0383 : Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • PREISLEROVÁ, Zdenka - MARCENÒ, Corrado - LOIDI, Javier - BONARI, Gianmaria - BOROVYK, Darila - GAVILÁN, Rosario García - GOLUB, Valentin - TERZI, Massimo - THEURILLAT, Jean-Paul - ARGAGNON, Olivier - BIORET, Frédéric - BIURRUN, Idoia - CAMPOS, Juan Antonio - CAPELO, Jorge - ČARNI, Andraž - ÇOBAN, S. - CSIKY, János - ĆUK, Mirjana - ĆUŠTEREVSKA, Renata - DENGLER, Jürgen - DIDUKH, Yakiv - DÍTĚ, Daniel - FANELLI, Giuliano - FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Federico - GUARINO, Riccardo - HÁJEK, Ondřej - IAKUSHENKO, Dmytro - IEMELIANOVA, Svitlana - JANSEN, Florian - JAŠKOVÁ, Anni - JIROUŠEK, Martin - KALNÍKOVÁ, Veronika - KAVGACI, Ali - KUZEMKO, Anna - LANDUCCI, Flavia - LOSOSOVÁ, Zdeňka - MILANOVIĆ, Đorđije - MOLINA, José Antonio - MONTEIRO-HENRIQUES, T. - MUCINA, Ladislav - NOVÁK, Pavel - NOWAK, Arkadiusz - PÄTSCH, Ricarda - PERRIN, Gwenhael - PETERKA, Tomáš - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - RECZYŃSKA, Kamila - RŪSINA, Solvita - MATA, Daniel Sánchez - GUERRA, Arnoldo Santos - ŠIBÍK, Jozef - ŠKVORC, Željko - STEŠEVIĆ, D. - STUPAR, Vladimir - ŚWIERKOSZ, Krzysztof - TZONEV, Rossen - VASSILEV, Kiril - VYNOKUROV, Denis - WILLNER, Wolfgang - CHYTRÝ, Milan**. Structural, ecological and biogeographical attributes of European vegetation alliances. In Applied Vegetation Science, 2024, vol. 27, no. 1, art. no. e12766. (2023: 2 - IF, Q2 - JCR, 0.894 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1654-109X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12766 Typ: ADCA
 • RECZYNSKA, Kamila - NOVÁK, Pavel - MAJEROVÁ, Monika - SWIERKOSZ, Krzysztof**. The current state of relic rocky grasslands with Sesleria tatrae and Calamagrostis varia in the Eastern Sudetes (Śnieżnik Massif, SW Poland). In Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2017, vol. 93, art. no. 181645. (2016: 0.917 - IF, Q3 - JCR, 0.356 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents). ISSN 0001-6977. Dostupné na: https://doi.org/10.5586/asbp/181645 Typ: ADCA
 • RURIK, Ivan - MELICHÁRKOVÁ, Andrea - GBÚROVÁ ŠTUBŇOVÁ, Eliška - KUČERA, Jaromír - KOCHJAROVÁ, Judita - PAUN, Ovídiu - VĎAČNÝ, P. - SLOVÁK, Marek**. Homoplastic versus xenoplastic evolution: exploring the emergence of key intrinsic and extrinsic traits in the montane genus Soldanella (Primulaceae). In Plant Journal, 2024, vol. 118, no. 3, p. 753-765. (2023: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 2.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-7412. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tpj.16630 (VEGA č. 2/0041/19 : Vplyv hybridizácie na diverzifikačné a speciačné procesy u Karpatských zástupcov rodu Soldanella/The impact of hybridization on diversification and speciation processes in Carathian members of the genus Soldanella) Typ: ADCA
 • SCHMICKL, Roswitha - MARÍN, Mario Vallejo - HOJKA, Jakub - GOROSPE, Juan Manuel - HAGHIGHATNIA, Mohammad Javad - İLTAS, Ömer - KANTOR, Adam - SLOVÁK, Marek - PLACETTE, Clément Lafon**. Polyploidy-induced floral changes lead to unexpected pollinator behavior in Arabidopsis arenosa. In Oikos, 2024, vol. no., art. no. e10267. (2023: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 1.447 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0030-1299. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/oik.10267 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HRIVNÁK, Richard. Soil toxicity and species dominance rather than nutrient availability drive plant species richness in swamp forests of Central Europe. In Journal of Biogeography, 2024, vol. 51, no. 4, p. 649–658. (2023: 0 - IF, 1.46 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-0270. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jbi.14771 (VEGA č. 2/0053/23 : Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov/The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests. VEGA č. 2/0016/19 : Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy/Diversity of plant understoryof alder forests in the main bioregions of Central Europe) Typ: ADCA
 • ŠERÁ, Božena - ŽARNOVIČAN, Hubert** - HODÁLOVÁ, Iva - LITAVSKÝ, Juraj. Reproductive capacity and seed germination after various storage of the invasive alien plant Amorpha fruticosa L. ‑ a case study from Bratislava. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 1, pp. 1-9. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01549-6 (Vega č. 1/0007/21 : Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí) Typ: ADDA
 • ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. European Vegetation Archive (EVA) contributions to the AVA. In Proceedings of the Arctic Vegetation Archive & Classification Workshop : ASSW 2023. - Vienna : Arctic Council, 2024, s. 30. (VEGA č. 2/0097/22 : Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multitaxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií/ Understanding of complex biodiversity response to forest management: integration of multi-taxa approach in ecosystem function assesments) Typ: GII
 • ŠIBÍKOVÁ, Mária** - ŠIBÍK, Jozef - ŠLENKER, Marek - OŽVAT, Aneta A. - KOLLÁR, Michal - MIKULA, Karol. Advancing Biodiversity Exploration and Habitat Monitoring: Utilizing the NaturaSat Software for ecosystems from temperate lowland wetlands to Arctic tundra vegetation. In ??? - Vienna : EGU General Assembly, 2024. Dostupné na internete: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-8583 Typ: AFG
 • ŠIBÍKOVÁ, Mária - ŠUVADA, Robert - ŠIBÍK, Jozef. Conserving endangered plant species in Slovakia: Exploring approaches and habitat relationships. In COST ConservePlants Final Conference : Book of Abstracts. - Koper : University of Primorska Press, 2024, s. 62. ISBN 978-961-293-310-4. Typ: AFG
 • ŠIBÍKOVÁ, Mária - WALKER, Donald A. - RAYNOLDS, Martha K. - HOBGOOD, Olivia - BREEN, Amy L. - PEIRCE, Jana L. - ŠIBÍK, Jozef. Mapping and monitoring of arctic vegetation using NaturaSat software. In Proceedings of the Arctic Vegetation Archive & Classification Workshop : ASSW 2023. - Vienna : Arctic Council, 2024, s. 40. (VEGA č. 2/0097/22 : Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multitaxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií/ Understanding of complex biodiversity response to forest management: integration of multi-taxa approach in ecosystem function assesments) Typ: GII
 • ŠPANIEL, Stanislav** - MÁRTONFIOVÁ, Lenka - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita. An unexpected occurrence of Alyssum rossetii (Brassicaceae) in the Pyrenees, a new species for the Spanish flora. In Willdenowia : annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, 2024, vol. 53, no. 3, pp. 297-307. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0511-9618. Dostupné na: https://doi.org/10.3372/wi.53.53307 (APVV-21-0044 : Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae/Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera. VEGA č. 2/0022/21 : Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)/ Evolutionary dynamics of the (Sub)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)) Typ: ADCA
 • UJHÁZIOVÁ, Mariana** - SVITKOVÁ, Ivana - UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Ecological conditions affect plant species richness of beech forests along an altitudinal gradient. In Plant Biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology, 2024, vol. 158, no. 1, p. 2-9. (2023: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1126-3504. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/11263504.2023.2285335 (VEGA č. 2/0031/17 : Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu/Species richness of vascular plants in undestory of beech forests along altitudinal gradient) Typ: ADCA
 • VUJOVIC, Tatjana - ANDELIC, Tatjana - MARKOVIC, Zvjezdana - GAJDOŠOVÁ, Alena - HUNKOVÁ, Júlia**. Cryopreservation of highbush blueberry, strawberry, and saskatoon using V and D cryo-plate methods and monitoring of multiplication ability of regenerated shoots. In In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant, 2024, vol. 60, no. 1, pp. 85-97. (2023: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.49 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1054-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11627-023-10399-5 Typ: ADCA
 • WAMELINK, G.W.W.** - GOEDHART, P.W. - ROELOFSEN, H.D. - BOBBINK, R. - POSCH, M. - VAN DOBBEN, H.F. - BIURRUN, Idoia - BONARI, Gianmaria - DENGLER, Jürgen - DÍTĚ, Daniel - GARBOLINO, Emmanuel - JANSEN, J. - JAŠKOVÁ, A.K. - LENOIR, Jonathan - PETERKA, Tomáš. A novel method to estimate the response of habitat types to nitrogen deposition. In Environmental Pollution, 2024, vol. 349, art. no. 123844. (2023: 7.6 - IF, Q1 - JCR, 2.132 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0269-7491. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123844 Typ: ADCA
 • ZAIB, Shanza** - KLAČANOVÁ, Simona - KHAN, Robina - BIBI, Nazish - HUSSAIN, Manzoor. Evaluation and identification of antibacterial, antifungal, antioxidant, and phytotoxic activities of Asplenium dalhousiae Hook. a potential medicinal Pteridophyte. In Pakistan Journal of Botany, 2024, vol. 56, no. 5, art. no. 30848. (2023: 0.9 - IF, Q4 - JCR, 0.287 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0556-3321. Typ:
 • ZELINOVÁ, Veronika - DEMECSOVÁ, Loriana - LIPTÁKOVÁ, Ľubica - VALENTOVIČOVÁ, Katarína - TAMÁS, Ladislav**. Extracellular nitric oxide sustains root surface redox activity and growth under sudden fooding‑induced hypoxic conditions in barley root tips. In Planta, 2024, vol. 259, art. no. 3. (2023: 3.6 - IF, Q1 - JCR, 0.944 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-0935. (VEGA č. 2/0039/20 : Odpoveď koreňov jačmeňa na ťažké kovy: obrana alebo toxicita. Aplikácia metód chemickej biológie/Barley root responses to heavy metals: defense or toxicity. Chemical biology approach) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus