Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Vzdelávanie

Doktorandské štúdium sa v rámci oboch ústavov Centra, ako externých vzdelávacích inštitúcií, uskutočňuje v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

Botanický ústav CBRB SAV má priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.2.6. botanika a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV je akreditovanou inštitúciou v študijnom odbore 4.2.4. genetika a 6.1.18. agrobiotechnológie. Vedecká výchova doktorandov je v uvedených študijných odboroch zabezpečovaná pre potreby organizácií SAV ako aj iných mimo akademických subjektov (VŠ/univerzít a rezortných výskumných ústavov).

Centrum sa taktiež podieľa na príprave a výchove študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia na úrovni pedagogickej činnosti (prednášky, cvičenia, semináre) ako aj na úrovni vedenia záverečných prác. Tieto pedagogické aktivity sa rozvíjajú nielen v spolupráci s vysokými školami a univerzitami doma ale aj v zahraničí. Vedeckí pracovníci Centra sú členmi spoločných odborových komisií pre viaceré študijné odbory.

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytnú:
RNDr. Milan Valachovič, CSc. (Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava)
telefón: 02/ 5942 6178
http://ibot.sav.sk/vzdelavanie-a-stipendia/doktorandske-studium/

Ing. Andrea Hricová, PhD. (Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, Nitra)
telefón: 037/ 69 43 328
http://pribina.savba.sk/ugbr/index.php/doktorandi/

Témy dizertačných prác – odbor botanika, PríF UK Bratislava, začiatok štúdia september 2019