PhD

CBRB SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium a na základe rámcových zmlúv s univerzitami sa podieľa na uskutočňovaní nasledovných doktorandských študijných programov:

  • Prírodovedecká fakulta UK Bratislava: botanika, fyziológia rastlín, genetika, biotechnológie
  • SPU Nitra: agrobiotechnológie

Študijné programy sa uskutočňujú aj v anglickom jazyku a prijímame nich zahraničných študentov aj z tretích krajín.

Doktorandské štúdium realizujeme aj formou „cotutelle“, aktuálne v zmluvnej spolupráci s Univerzitou Karlovou, Praha.

Témy doktorandského štúdia

Ďalšie užitočné informácie o doktorandskom štúdiu.