PhD

CBRB SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium a na základe rámcových zmlúv s univerzitami sa podieľa na uskutočňovaní nasledovných doktorandských študijných programov:

 • Prírodovedecká fakulta UK Bratislava: botanika, fyziológia rastlín, genetika, biotechnológie
 • SPU Nitra: agrobiotechnológie

Študijné programy sa uskutočňujú aj v anglickom jazyku a prijímame aj zahraničných študentov.

Doktorandské štúdium realizujeme aj formou „cotutelle“, aktuálne v zmluvnej spolupráci s Univerzitou Karlovou, Praha.

Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2023/2024

 • Objasnenie procesov speciácie a evolúcie polyploidov v rode Erysimum (Brassicaceae) (Školiteľka: Mgr. Judita Zozomová, PhD.)
 • Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii (Školiteľka: RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.)
 • Objasnenie molekulárnej funkcie rastlinného kalpaínu DEK1 (Školiteľ: doc. Mgr. Viktor Demko, PhD.)
 • Štúdium dynamiky bunkových stien počas somatickej embryogenézy (Školiteľka: RNDr. Terézia Salaj, DrSc.)
 • Vplyv využívania krajiny a znečistenia ovzdušia na multitaxonomickú diverzitu v lesných ekosystémoch (Školiteľ: RNDr. Jozef Šibík, PhD.)
 • Ďalšie užitočné informácie o doktorandskom štúdiu.

  Naši doktorandi v školskom roku 2022/2023

  Čahojová Lucia: Identifikácia a monitoring biotopov pomocou satelitných obrazov, školiteľka: Mária Šibíková

  Ďuricová Viktória: Kombinácia kosenia a pasenia ako nástroj podpory biodiverzity trávnych porastov, školiteľka: Monika Janišová

  Gajdošová Zuzana: Evolučná história, genetická variabilita a reprodukčné aspekty západokarpatského endemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymeleaceae), školiteľ: Marek Slovák

  Gelatičová Karolína: Akustická diverzita ako prediktor variability diverzity flóry a vegetácie a kvality ekosystémových služieb: porovnanie oblastí s intenzívnymi a regeneratívnymi manažmentovými prístupmi, školiteľka: Mária Šibíková

  Ivascu Alina-Sorina: Biokultúrne dedičstvo karpatských trávnych porastov –interdisciplinárna štúdia, školiteľka: Monika Janišová

  Kale Rohan Arjun: Leaf development in carnivorous sundews: Proteomics for the discovery of novel hydrolytic enzymes, školiteľ: Maksym Danchenko

  Kantor Adam: Evolúcia a biogeografia zástupcov rodu žerušnica (Cardamine L.) z Kaukazu a irano-anatolského regiónu, školiteľka: Judita Zozomová (Marek Slovák za Karlovu univerzitu v Prahe v rámci duálneho štúdia Cotutelle)

  Klačanová Simona: Funkčná diverzita rastlín pozdĺž stresového gradientu v lyžiarskych strediskách, školiteľ: Jozef Šibík

  Kumar Ajay: Vymedzenie funkcie arábkovkových génov  SYNAPTOTAGMIN 4 a 5 vo vývine rastlín a v odpovediach na environmentálne stresy, školiteľ: Ján Jásik

  Kusá Zuzana: Funkčná analýza rastlinných synaptotagmínov a ich interakčnej siete s ohľadom na odpovede rastlín voči environmentálnym stresom, školiteľ: Ján Jásik

  Lisinovičová Monika: Vyhodnotenie účinku kremíka na zvýšenie odolnosti rastlín láskavca (Amaranthus spp.) voči abiotickému stresu, školiteľka: Andrea Hricová

  Lolivier Jean-Pierre: Phylogeny of the family Clavariaceae, školiteľ: Slavomír Adamčík 

  Michalková Michaela: Vplyv časopriestorového vývoja lesných fragmentov na diverzitu lesných biotopov, školiteľka: Mária Šibíková

  Mikitová Veronika: Chitinázy mäsožravých rastlín a ich  využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresu, školiteľka: Jana Libantová

  Mishra Shubhi: Impact of chronic ionizing radiation on the tolerance of water plants to pests and pathogens, školiteľ: Maksym Danchenko

  Shapkin Vasilii: Influence of solitaire trees to fungal soil communities in grasslands, školiteľ: Slavomír Adamčík

  Zaib Shanza: Sekvestrácia uhlíka a jeho akumulácia v prirodzených a manažovaných biotopoch, školiteľ: Jozef Šibík

  Doktogrant

  Podporené projekty v r. 2022

  Mgr. Veronika Mikitová: Charakterizácia biochemických a antifungálnych vlastností chitinázy z rosičky rozvetvenej (Drosera binata)

  MSc. Vasilii Shapkin: Comparison of various DNA regions (molecular markers) in fungal metabarcoding of diverse groups of soil fungi (the Agaricomycotina) on Illumina sequencing platform

  Mgr. Simona Klačanová: The impact of artificial snowmaking on topsoil properties in mountainous areas

  Mgr. Zuzana Gajdošová: Diversity of endophyte fungal symbionts in the root system of endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) from extreme rocky habitats

  Podporené projekty v r. 2021

  Mgr. Zuzana Gajdošová: Is a rare case of whole-genome duplication in the predominantly diploid genus Daphne L. associated with ecological niche shifts?

  M.Sc Shubhi Mishra: The effect of chronic ionizing radiation on protein carbonylation in Phragmites australis

  Mgr. Adam Kantor: Vplyv štvrtohorných klimatických zmien a introgresie na diverzitu rastlín na Balkáne: poznatky na základe fylogeografického výskumu vysokohorského druhu Cardamine acris

  Podporené projekty v r. 2020

  MSc Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair: Do antimony and silicon share same uptake pathway in plants?

  Podporené projekty v r. 2019

  Mgr. Miroslav Klobučník: Genetická štruktúra a diverzita predpokladaných hybridných rojov borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a borovice horskej – kosodreviny (P. mugo Turra) na severnom Slovensku

  MSc Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair: Role of arbuscular mycorrhizae in the alleviation of Sb toxicity in maize

  Výročný seminár doktorandov CBRB SAV

  rok 2023

  1.     miesto: Mgr. Michaela Michalková

  2.     miesto: Mgr. Veronika Mikitová

  3.     miesto: Mgr. Adam Kantor

  Súťaž doktorandov a doktorandiek SAV

  Do súťaže sa v roku 2023 zapojili: Mgr. Lucia Čahojová – Novel approaches in the delineation of habitats of the system of protected areas of the European Union – Natura 2000

  Viac informácií

  Iné ocenenia doktorandom

  Kumar Ajay 2022

  Grant from Youth Travel Fund of FEBS Oceňovateľ: Federation of European Biochemical Societies Opis: Cena udelená v súťaži na podporu účasti v kurze FEBS “Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological Systems”

  Mishra Shubhi 2022

  Grant from Youth Travel Fund of FEBS Oceňovateľ: Federation of European Biochemical Societies Opis: Cena udelená v súťaži na podporu účasti v kurze FEBS “Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological Systems”.

  Zuzana Fačkovcová 2015

  „Carlo Gaggi award“

  Oceņovateľ: Società Lichenologica Italiana

  Cena udelená za prvé miesto v medzinárodnej súťaži doktorandských prác s lichenologickou tematikou.