PhD

CBRB SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium a na základe rámcových zmlúv s univerzitami sa podieľa na uskutočňovaní nasledovných doktorandských študijných programov:

  • Prírodovedecká fakulta UK Bratislava: Botanika, Fyziológia rastlín, Genetika, Biotechnológie, Všeobecná ekológia a ekológia jeddinca a populácií
  • SPU Nitra: Agrobiotechnológie, Molekulárna biológia

Študijné programy sa uskutočňujú aj v anglickom jazyku a prijímame aj zahraničných študentov.

Doktorandské štúdium realizujeme aj formou „cotutelle“, aktuálne v zmluvnej spolupráci s Univerzitou Karlovou, Praha.

Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2024/2025

Ďalšie užitočné informácie o doktorandskom štúdiu.

Ďalšie užitočné informácie o pracovných skupinách.

Naši doktorandi v školskom roku 2023/2024

Ďuricová Viktória: Kombinácia kosenia a pasenia ako nástroj podpory biodiverzity trávnych porastov, školiteľka: Monika Janišová

Gajdošová Zuzana: Evolučná história, genetická variabilita a reprodukčné aspekty západokarpatského endemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymeleaceae), školiteľ: Marek Slovák

Gelatičová Karolína: Akustická diverzita ako prediktor variability diverzity flóry a vegetácie a kvality ekosystémových služieb: porovnanie oblastí s intenzívnymi a regeneratívnymi manažmentovými prístupmi, školiteľka: Mária Šibíková

Heldesová Katarína: Štúdium dynamiky bunkových stien počas somatickej embryogenézy, školiteľ: Jozef Mravec

Ivascu Alina-Sorina: Biokultúrne dedičstvo karpatských trávnych porastov –interdisciplinárna štúdia, školiteľka: Monika Janišová

Kale Rohan Arjun: Leaf development in carnivorous sundews: Proteomics for the discovery of novel hydrolytic enzymes, školiteľ: Maksym Danchenko

Klačanová Simona: Analýza faktorov ovplyvňujúcich diverzitu flóry a vegetácie lyžiarskych zjazdoviek, školiteľka: Jana Májeková

Kumar Ajay: Vymedzenie funkcie arábkovkových génov  SYNAPTOTAGMIN 4 a 5 vo vývine rastlín a v odpovediach na environmentálne stresy, školiteľ: Ján Jásik

Kusá Zuzana: Funkčná analýza rastlinných synaptotagmínov a ich interakčnej siete s ohľadom na odpovede rastlín voči environmentálnym stresom, školiteľ: Ján Jásik

Lisinovičová Monika: Vyhodnotenie účinku kremíka na zvýšenie odolnosti rastlín láskavca (Amaranthus spp.) voči abiotickému stresu, školiteľka: Andrea Hricová

Michalková Michaela: Vplyv časopriestorového vývoja lesných fragmentov na diverzitu lesných biotopov, školiteľka: Mária Šibíková

Mikitová Veronika: Chitinázy mäsožravých rastlín a ich  využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresu, školiteľka: Jana Libantová

Mishra Shubhi: Impact of chronic ionizing radiation on the tolerance of water plants to pests and pathogens, školiteľ: Maksym Danchenko

Shapkin Vasilii: Testing alternative molecular markers for metabarcoding of fungi, školiteľ: Slavomír Adamčík

Zaib Shanza: Soil microbial community changes along an elevational gradient in Beech forests of central Slovakia, školiteľ: Miroslav Caboň

Vladimír Nemček: Impact of land use and air pollution on multitaxonomical diversity in forest ecosystems, školiteľ: Jozef Šibík

Doktogrant

Podporené projekty v r. 2023

M.Sc Rohan Arjun Kale: Discovery of novel hydrolytic enzymes in carnivorous plants.

Podporené projekty v r. 2022

Mgr. Veronika Mikitová: Charakterizácia biochemických a antifungálnych vlastností chitinázy z rosičky rozvetvenej (Drosera binata)

MSc. Vasilii Shapkin: Comparison of various DNA regions (molecular markers) in fungal metabarcoding of diverse groups of soil fungi (the Agaricomycotina) on Illumina sequencing platform

Mgr. Simona Klačanová: The impact of artificial snowmaking on topsoil properties in mountainous areas

Mgr. Zuzana Gajdošová: Diversity of endophyte fungal symbionts in the root system of endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) from extreme rocky habitats

Podporené projekty v r. 2021

Mgr. Zuzana Gajdošová: Is a rare case of whole-genome duplication in the predominantly diploid genus Daphne L. associated with ecological niche shifts?

M.Sc Shubhi Mishra: The effect of chronic ionizing radiation on protein carbonylation in Phragmites australis

Mgr. Adam Kantor: Vplyv štvrtohorných klimatických zmien a introgresie na diverzitu rastlín na Balkáne: poznatky na základe fylogeografického výskumu vysokohorského druhu Cardamine acris

Podporené projekty v r. 2020

MSc Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair: Do antimony and silicon share same uptake pathway in plants?

Podporené projekty v r. 2019

Mgr. Miroslav Klobučník: Genetická štruktúra a diverzita predpokladaných hybridných rojov borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a borovice horskej – kosodreviny (P. mugo Turra) na severnom Slovensku

MSc Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair: Role of arbuscular mycorrhizae in the alleviation of Sb toxicity in maize

Výročný seminár doktorandov CBRB SAV

rok 2023

1.     miesto: Mgr. Michaela Michalková

2.     miesto: Mgr. Veronika Mikitová

3.     miesto: Mgr. Adam Kantor

Súťaž doktorandov a doktorandiek SAV

Do súťaže sa v roku 2023 zapojili: Mgr. Lucia Čahojová – Novel approaches in the delineation of habitats of the system of protected areas of the European Union – Natura 2000

Viac informácií

Iné ocenenia doktorandom

Kumar Ajay 2022

Grant from Youth Travel Fund of FEBS Oceňovateľ: Federation of European Biochemical Societies Opis: Cena udelená v súťaži na podporu účasti v kurze FEBS “Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological Systems”

Mishra Shubhi 2022

Grant from Youth Travel Fund of FEBS Oceňovateľ: Federation of European Biochemical Societies Opis: Cena udelená v súťaži na podporu účasti v kurze FEBS “Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological Systems”.

Zuzana Fačkovcová 2015

„Carlo Gaggi award“

Oceņovateľ: Società Lichenologica Italiana

Cena udelená za prvé miesto v medzinárodnej súťaži doktorandských prác s lichenologickou tematikou.