Deň otvorených dverí v CBRB SAV

Tento rok naše Centrum pootvorilo dvere pre malých zvedavcov v 2 termínoch. Prvý deň – 6.11.2023 sa kolegovia odprezentovali na Botanickom ústave a 8.11.2023 pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity kolegovia z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín.

DOD sa na Botanickom ústave niesol v znamení satelitov, herbáru a evolúcie rastlín. Tento rok k nám zavítali žiaci zo Základnej školy na Beňovského 1 (40 žiakov) a študenti – gymnazisti zo Spojenej školy sv. Uršule na Nedbalovej 4 (20 študentov). Naši vedci tak mali jedinečnú šancu prezentovať v 2 oddelených blokoch (1. – od 9:30 do 10:40, 2. – 11:00 – 12:10) prezentácie týkajúce sa využitia diaľkového prieskumu Zeme vo výskume zmeny klímy, kolegovia z evolúcie rastlín mladých záujemcov oboznámili s najnovšími metódami, ktoré využívajú a nakoniec si študenti mohli prezrieť náš herbár a bližšie preštudovať jeho položky.

Celkovo naši kolegovia prezentovali tieto 3 témy:

Využitie diaľkového prieskumu Zeme: satelitné údaje pri sledovaní zmien súvisiacich so zmenou klímy

Za tajomstvami herbárových položiek

Oboznámenie sa s metódami výskumu evolúcie rastlín 

Na DOD v Nitre zavítali žiaci dvoch tried ZŠ Fatranská v Nitre. Na úvod si so záujmom vypočuli prednášku (M. Szabóová), v ktorej im boli interaktívnou formou predstavené rastlinné výskumné objekty, s ktorými na ústave pracujeme, ako aj špecifiká práce s rastlinami. Následne sa deti v skupinkách presúvali na jednotlivé stanovištia v laboratóriách.

V laboratóriu cytológie a mikroskopie (V. Mistríková) sa zoznamovali s prácou s rôznymi typmi mikroskopov, pozorovali cytologické preparáty rastlín a učili sa poznávať jednotlivé časti rastlinných pletív, či samotnej rastlinnej bunky.

V laboratóriu molekulárnej biológie si žiaci vyskúšali jednoduchú extrakciu DNA, ktorú si hrdo niesli späť do školy v mikroskúmavkách.

Pretože proces štiepenia DNA na menšie fragmenty pomocou restriktáz je časovo zdĺhavejší, reakciu sme pripravili vopred (E. Boszorádová). Výsledok týchto reakcií si malí návštevníci už sami nanášali na agarózový gél a jednotlivé fragmenty vizualizovali pomocou elektroforézy. Oddelené DNA fragmenty  pripomínali pod UV svetlom „rebrík“, ktorého fotografiu zo špeciálnej termotlačiarne si každý vzal so sebou.

Prehliadku laboratórnych priestorov spojenú s odborným výkladom, sme ukončili v priestoroch kultivačných miestností, kde pestujeme a udržiavame rastliny v podmienkach  in vitro (J. Hunková). Druhy drobného ovocia, modelové druhy ako tabak či zemiak, ale aj mäsožravé rastliny, vyvolali množstvo otázok o ich raste a pestovaní v tak malých kultivačných nádobách či pod zvláštnym farebným svetlom. Niekoľko nádob s fascinujúcimi mäsožravými rosičkami dostala každá trieda na pozorovanie.

Veríme, že program sa deťom páčil a podnieti zaujímavú diskusiu v triede či doma. My tohtoročný DOD hodnotíme ako úspešný, a určite pripravíme pútavý program aj budúci rok.

A ako hodnotia oni nás? „Na jednotku!“

Text: Júlia Hunková, Michaela Michalková
Foto: Petra Rečková, Pavol Mereďa, Anna Bérešová